Skoči do osrednje vsebine

V tabelah je prikazana realizirana višina obrambnih izdatkov v obdobju od 1992 do 2023 v  milijonih evrov. Do leta 2006 so nominalni zneski navedeni v tolarjih in evrih, preračunani po povprečnem letnem tečaju, skladno s Priporočeno metodologijo preračunavanja statističnih časovnih vrst ob prehodu na novo valuto (Banka Slovenije, oktober 2005).

Republika Slovenija je postala članica zveze Nato leta 2004 in od tega leta naprej Ministrstvo za obrambo obrambne izdatke izračunava po enotni Natovi metodologiji. Skladno z Natovo metodologijo se med obrambne izdatke Republike Slovenije vključujejo sredstva za financiranje upravnega dela Ministrstva za obrambo (PU 1911, brez politik 18 – kultura in civilna družba ter 20 – socialna varnost), Slovenske vojske (PU 1914) in Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo (PU 1915), sredstva za vojaške pokojnine, ki jih Zavod Republike Slovenije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejema neposredno iz državnega proračuna oziroma Ministrstva za finance, ter sredstva Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Obrambni izdatki ne vključujejo sredstev, namenjenih Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (PU 1912), Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (PU 1913) ter ne vključujejo sredstev na politiki 18 – kultura in civilna družba ter 20 – socialna varnost.

V obdobju, ko Republika Slovenija še ni bila članica zavezništva, še posebno po letu 2000, je prikazovanje obrambnih izdatkov temeljilo na postopnem prehodu na Natovo metodologijo prek procesa PARP (angleško Partnership for Peace Planning and Review Process), v okviru katerega je med drugim prihajalo tudi do posvetov s predstavniki Nata in postopnega prehoda na izračune, skladno z enotno Natovo metodologijo. Obrambni izdatki Republike Slovenije pomenijo širšo kategorijo od proračunskih odhodkov Ministrstva za obrambo in so obsegali: sredstva za financiranje obrambnega sistema (upravnega dela Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske), sredstva za realizacijo načrta novih nabav v posameznem letu v skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije in sredstva za vojaške pokojnine, ki so se zagotavljale pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. Pri tem je treba izpostaviti, da je v obdobju pred letom 2004 prihajalo do več sprememb v razrezu finančnega načrta ministrstva, saj se je spreminjalo število proračunskih uporabnikov, ter da so bila sestavni del obrambnih izdatkov tudi zunajproračunska sredstva za realizacijo načrta novih nabav v posameznem letu na področju Temeljnih razvojnih programov (TRP).

Realizirana višina obrambnih izdatkov v letu 2023 je 842,06 mio evrov, kar predstavlja 1,33 odstotka BDP.

Glede na potrjena proračuna v letu 2023 za leti 2024 in 2025 bodo obrambni izdatki za leto 2024 v višini 1,31 odstotka BDP ter za leto 2025 v višini 1,36 odstotka BDP.

Realizirana višina obrambnih izdatkov v obdobju od leta 1992 do 2023 v nominalni vrednosti in v % BDP

Realizirana višina obrambnih izdatkov v obdobju od leta 1992 do 2006

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nominalno v mio EUR 199 179 204,7 261 270,2 273,8 268,2 258 247,4 303,4 347,2 369,5 397,19 413,46 485,75
Nominalno v mio SIT 20.913 23.684 31.188 39.961 45.797 49.399 49.964 49.958 50.721 65.902 78.552 86.346 94.873 99.085 116.400
% OI v BDP 2,05 1,65 1,68 1,8 1,79 1,7 1,54 1,37 1,19 1,3 1,39 1,41 1,43 1,42 1,54

Realizirana višina obrambnih izdatkov v obdobju od leta 2006 do 2023

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nominalno v mio EUR 506,1 566,2 575,05 582,96 478,86 422,97 381,66 366,46 361,38 406,14 422,21 462,75 511,26 498,01 644,79 737,3 842,06
% OI v BDP 1,44 1,49 1,59 1,6 1,29 1,17 1,05 0,97 0,93 1 0,98 1,01 1,05 1,06 1,23 1,29 1,33

Opomba: Do leta 2006 so nominalni zneski navedeni v tolarjih in evrih, preračunani po povprečnem letnem tečaju, skladno s Priporočeno metodologijo preračunavanja statističnih časovnih vrst ob prehodu na novo valuto (Banka Slovenije, oktober 2005, https://www.stat.si).

Črtni graf prikazuje odstotke obrambnih izdatkov glede na BDP

Realizirana višina obrambnih izdatkov v obdobju od leta 1992 do 2023 v % BDP | Avtor: Ministrstvo za obrambo