Skoči do osrednje vsebine

Sektor vodi in usmerja izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne varnosti in na obrambnem področju. V tem okviru vodi in usmerja pripravo Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, je nosilec priprave Obrambne strategije in Strateškega pregleda obrambnega resorja ter sodeluje pri izdelavi ostalih strateških in doktrinarnih dokumentov in analiz na obrambnem področju.  Prav tako je vključen v izdelavo gradiv s področja obrambno varnostnih vprašanj, za potrebe vodstva ministrstva.

Vodi, usmerja in usklajuje integrirano delovanje posameznih področij obrambnega planiranja v ministrstvu ter zagotavlja harmonizacijo in povezanost nacionalnega procesa obrambnega planiranja s procesom obrambnega planiranja Nata in EU. Usmerja pripravo dolgoročnih obrambnih planov (ReSDPRO) in srednjeročnih programov (SOPR). Sodeluje v procesu obrambnega planiranja Nata in EU tako da izvaja in usmerja usklajuje vrednotenje in analizo sprejemljivosti paketov ciljev zmogljivosti Nata, usklajuje stališča RS v procesu Natovega pregleda obrambe za RS ter je nosilec priprave odgovora na vprašalnik Nata o zmogljivostih (DPCS).

V okviru obrambnega planiranja EU usmerja in usklajuje pripravo odgovora na vprašalnik o glavnem cilju EU (EU HGQ), pripravo odgovorov v okviru CARD ter vrednoti in predlaga sodelovanje Republike Slovenije v projektih razvoja zmogljivosti v okviru EDA in PESCO.

Sektor za strateško planiranje je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.