Skoči do osrednje vsebine

Ključne naloge, ki jih izvajamo v direktoratu, obsegajo sistemsko ureditev javnega naročanja v Republiki Sloveniji (priprava predpisov s področja javnega naročanja, usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom, sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja, priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij), izvajanje naročil za potrebe Ministrstva za javno upravo in skupnih javnih naročil, standardizacijo tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za značilne vrste javnih naročil, razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja in nudenje pomoči naročnikom in gospodarskim subjektom, ki izvajajo javna naročila oziroma pri njih sodelujejo. V okviru direktorata delujejo trije sektorji in dva oddelka.

Organizacijske enote direktorata

Teme

  • Javno naročanje

    Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Gre torej za odplačnost pogodbenega razmerja, s čimer je podan tudi eden bistvenih elementov, ki opredeljujejo javno naročilo.

Projekti

  • Javno naročanje je ena od osmih osnovnih e-storitev za poslovne subjekte, zato je uvajanje elektronskega javnega naročanja ena od prioritet Evropske komisije. Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja uprave in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Uspešna in učinkovita e-uprava, katere del je tudi javno naročanje, je strateški cilj Vlade Republike Slovenije, zato je zagotovitev sistema za elektronsko javno naročanje ključnega pomena.

  • TheyBuyForYou (TBFY)

    V teku

    Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« v trajanju 36 mesecev, ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020. Dva projektna partnerja sta iz Slovenije, poleg ministrstva je projektni partner tudi Inštitut Jožefa Stefana.

  • Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška) v projektu PPI2Innovate, ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt se osredotoča na naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom vzpostavitve regionalnih zmogljivosti javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI), spremembe odnosa naročnikov do JNI in okrepitve povezav med ustreznimi deležniki.

Iskalnik