GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za izvajanje kohezijske politike koordiniramo programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva. V sodelovanju z organizacijskimi enotami ministrstva zastopamo usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v EU, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja. Med drugim sodelujemo pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju kohezijske politike ministrstva ter nudimo tehnično podporo organizacijskim enotam ministrstva na tem področju.

Študije in vrednotenja

Izvedena vrednotenja

Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela

Namen vrednotenja je bil podati odgovore na vprašanja za vrednotenje, ki zadevajo ustreznost in uspešnost operacij na področju krepitve usposobljenosti in zaposljivosti mladih. Vrednotenje obsega več ravni oz. vidikov izvajanja operacij, in sicer posameznika (mladi, vključeni v projekte, ki so predmet vrednotenja), organizacije v vlogi delodajalcev (organizacije, ki delujejo (v mladinskem sektorju in izven in, vzgojno-izobraževalni zavodi) ter raven načrtovanja politik (vloga podpore pri razvoju »tailor made« programov, inovativnih projektov ter razvijanju kompetenc in pristopov pri iskanju zaposlitve). Vrednotenje se je izvajalo v obdobju od marca do julija 2019.

Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe revizije načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020

Študija na področju raziskovalne infrastrukture je narejena za potrebe revizije Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NPPRI). Analizira stanje mednarodnih infrastrukturnih projektov, ki so vključeni v Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur (NRRI), vključevanje v nove European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI ) projekte in poda priporočila za vključitev novih ESFRI projektov glede na ESFRI Kažipot in nacionalne potrebe.

Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva v RS, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v OP 2014 – 2020 s področja visokega šolstva 

Namen Pregleda uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva je ovrednotiti uresničevanje strateških ciljev visokega šolstva, ki so podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s področja visokega šolstva.

Študija o vplivu vlaganj v športno infrastrukturo na regionalni razvoj

Študija predstavlja pomen športa za doseganje ciljev Evropske strategije Evropa 2020.

Načrtovana vrednotenja

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020

Načrt vrednotenja izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je strateški dokument, katerega namen je zagotoviti sistematično vrednotenje izvajanja OP v obdobju 2014-2020. Načrt obsega seznam predvidenih vrednotenj izvajanja in vpliva v programskem obdobju 2014-2020. Vrednotenja izvajajo neodvisni zunanji strokovnjaki, odgovorni organ za izvedbo je Služba vlade  RS za razvoj in kohezijsko politiko, ki sodeluje s posredniškimi organi.

Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020 za leti 2016 in 2017

Letni načrti predstavljajo podrobnejši opis ciljev in predmeta vrednotenj, predlog metodoloških pristopov in vprašanj, potrebnih podatkov, časovnico in finančni okvir. Izvedba vmesnega vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva se je prenesla v leto 2019.

Letni načrt vrednotenj za leto 2018

V letu 2018 OU načrtuje izvedbo naslednjih vrednotenj:

  • Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (Program »Prvi izziv 2015«) - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
  • Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela.
  • Vrednotenje uspešnosti programa PUM(O).

Vrednotenje št. 2 je spremenjeno tako, da se ukrepi, ki jih na področju  vseživljenjske karierne orientacije izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vrednotijo v okviru samostojnega vrednotenja, ki je predvideno v letu 2019.

Letni načrt vrednotenj za leto 2019

V letu 2019 OU načrtuje izvedbo naslednjih vrednotenj:

  • Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti NVO na izvajanje zagovorništva in javnih storitev.
  • Vrednotenje izvajanja v okviru prednostne naložbe 3.1. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
  • Vrednotenje uspešnosti izvajanja aktivacijskih politik z vidika izboljšanja dostopa do trga dela za določene ciljne skupine (dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, starejši) in ustreznosti ukrepov za znižanje brezposelnosti mladih.
  • Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela.
  • Vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in karierne ter poklicne orientacije za študente in drugo šolajočo mladino in vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja neformalnih izobraževalnih programov za odrasle in javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.
  • Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva.