Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Sektorju za oskrbo z energijo v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje energetsko-podnebne zakonodaje EU, državnimi strateškimi dokumenti in akcijskimi načrti izvajamo upravne naloge in ukrepe ministrstva, pristojnega za energijo, za doseganje zanesljive oskrbe z energijo. V sektorju izvajamo tudi upravne naloge in ukrepe na področju rudarstva.

V sektorju pripravljamo predloge, predpise in strateške dokumente s področja dela energetike in rudarstva, spremljamo oskrbo z energijo, pripravljamo dokumente in ukrepe za načrtovanje energetske oskrbe, porabo energije ter trajnostni razvoj energetskih sistemov. Ob tem nadzorujemo delovanje gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, izdajamo energetska dovoljenja za proizvodne zmogljivosti, pripravljamo pobude, sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov.

Pripravljamo predloge državne rudarske strategije, spremljamo delo izvajalca rudarske javne službe, vodimo upravne postopke s področja dela zakona, ki ureja rudarstvo, spremljamo plačila rudarskih koncesnin in rezervacij za sanacijo, vodimo register pooblaščenih oseb v rudarstvu, spremljamo in analiziramo poslovanje zapiralnih del Rudnika Trbovlje - Hrastnik ter ekološko sanacijo objektov za pridobivanje ogljikovodikov in opravljamo strokovno-upravna dela za komisijo za strokovne izpite v rudarstvu.

Izvajamo pravice in dolžnosti lastnika v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb v družbah Eles, d. o. o., SODO, d. o. o., in Borzen, d. o. o., izdelujemo letne statistične publikacije, finančne analize v energetiki ter upravljamo informacijski sistem zbirke podatkov energetskega sektorja, izdelujemo in usklajujemo letne energetske bilance Republike Slovenije, spremljamo zadolženost podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja, vodimo postopke za izdajo smernic in mnenj k prostorskim aktom lokalnih skupnosti in regij ter občinskim in državnim prostorskim načrtom, izdajamo soglasja k lokalnim energetskim zasnovam (LEK) občin ter spremljamo, usmerjamo in nadzorujemo nosilce LEK, urejamo tudi spletne strani direktorata – informacijskega portala Energetika.

 

Področja in teme

  • Oskrba z energijo

    Pri oskrbi z energijo upoštevamo skupna prizadevanja  za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo je brezogljična energetika. Zgolj tako bomo lahko zagotovili čim manjše posledice na kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

  • Rudarstvo

    Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem mineralnih surovin in obsega iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter opustitev izkoriščanja mineralne surovine.

Iskalnik