Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za oskrbo z energijo skladno z veljavnimi predpisi za izvajanje EU energetsko podnebne zakonodaje, državnimi strateškimi dokumenti in akcijskimi načrti zagotavlja izvajamo upravne naloge in ukrepe ministrstva, pristojnega za energijo za doseganje zanesljive oskrbe z energijo. V sektorju izvajamo tudi upravne naloge in ukrepe na področju rudarstva.

V sektorju pripravljamo tudi predloge, predpise in strateške dokumente s področja dela energetike in rudarstva, spremljamo oskrbo z energijo, pripravljamo dokumente in ukrepe za planiranje energetske oskrbe, porabo energije ter trajnostni razvoj energetskih sistemov. Ob tem nadzorujemo delovanje gospodarskih javnih služb na področju elektrike, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki, izdajamo energetska dovoljenja za proizvodne zmogljivosti, pripravljamo pobude, sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag ter pri usklajevanju stališč resorjev in drugih deležnikov pri pripravi državnih prostorskih dokumentov,

Pripravljamo predloge državne rudarske strategije, spremljamo delo izvajalca rudarske javne službe, vodimo upravne postopke s področja dela zakona, ki ureja rudarstvo, spremljamo plačila rudarskih koncesnin in rezervacij za sanacijo, vodimo register pooblaščenih oseb v rudarstvu, spremljamo in analiziramo poslovanje zapiralnih del Rudnika Trbovlje-Hrastnik ter ekološke sanacije objektov za pridobivanje ogljikovodikov ter opravljamo strokovno-administrativna dela za Komisijo za strokovne izpite v rudarstvu.

Izvršujemo pravice in dolžnosti lastnika v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb v družbah Eles, d.o.o., SODO d.o.o. in Borzen, d.o.o., izdelujemo letne statistične publikacije, ekonomske analiz v energetiki ter upravljamo informacijski sistem baze podatkov energetskega sektorja, izdelujemo in koordiniramo letne energetske bilance Republike Slovenije, spremljamo zadolženosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja, vodimo postopke za izdajo smernic in mnenj na prostorske akte lokalnih skupnosti in regij ter občinske in državne prostorske načrte, izdajamo soglasja na lokalne energetske koncepte (LEK) občin ter spremljamo, usmerjamo in nadzorujemo nosilcev LEK, prav tako pa urejamo spletne strani direktorata  - Informacijskega portala Energetika.

 

Področja in teme

  • Oskrba z energijo

    Pri oskrbi z energijo upoštevamo skupna prizadevanja  za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo je brezogljična energetika. Zgolj tako bomo lahko zagotovili čim manjše posledice na kakovost življenja ljudi in drugih organizmov na Zemlji.

  • Rudarstvo

    Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem mineralnih surovin in obsega iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter opustitev izkoriščanja mineralne surovine.