GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Skladno z veljavnimi predpisi, energetskim konceptom Slovenije, državnim razvojnim energetskim načrtom ter sprejetimi akcijskimi načrti in operativnimi programi v direktoratu zagotavljamo izvajanje upravnih nalog in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. Direktorat zagotavlja tudi izvajanje upravnih nalog in ukrepov na področju rudarstva.

Na direktoratu  v okviru zgoraj navedenih področij izvajamo  predvsem naslednje splošne naloge:

  • nadziramo  delovanje gospodarskih javnih služb, sodelujemo  pri pripravi predpisov, dokumentov in ukrepov za planiranje energetske oskrbe, porabe energije v državi ter trajnostnega razvoja energetskih sistemov;
  • pripravljamo nacionalne programe in predpise  na področju politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter izvajamo, koordiniramo in sodelujemo  pri spodbujevalnih programih teh politik;
  • odločamo  v upravnih postopkih na I. in II. stopnji;
  • sodelujemo  pri pripravi gradiv za Državno pravobranilstvo RS v sodnih postopkih;
  • spremljamo predpise EU, prilagajamo nacionalno zakonodajo,  sodelujemo  pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, pripravljamo  stališča Republike Slovenije za organe in delovna telesa EU ter druge mednarodne obveznosti iz področja dela direktorata;
  • sodelujemo v bilateralnih, regionalnih in multilateralnih energetskih okvirih.

 

Okvir delovanja Direktorata za energijo je zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike:

  • zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo;
  • povečanje energetske učinkovitosti;
  • oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.

Sektorji direktorata