Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev Inšpektoratu za okolje in energijo

Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo je eden izmed organov za zunanjo prijavo kršitev v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Inšpektoratu lahko tako prijavite kršitve, ki ste jih zaznali v vašem delovnem okolju in se nanašajo na področje pristojnosti in nalog inšpektorata: ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov, industrijskega onesnaževanja voda in tveganja za okolje ter emisij snovi v vode iz naprav, za katere je predpisan obratovalni monitoring,  emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, dimnikarskih storitev, skladiščenja nevarnih snovi v nepremičnih skladiščnih posodah in nepremične opreme, ki vsebuje florirane toplogredne pline ali ozonu nevarne snovi, gensko spremenjenih organizmov, hrupa, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja, energetike ter javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi.

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po tem zakonu. Zaščita prijaviteljev velja za prijavljene kršitve, ki še trajajo oziroma so se zgodile ali prenehale pred manj kot dvema letoma. Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo v skladu s svojimi pristojnostmi, na način in po postopku, ki sta opredeljena v področnih predpisih. Pri tem skozi celoten postopek varuje identiteto prijavitelja v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

Pot prijave

Zakon o zaščiti prijaviteljev določa zaščito prijaviteljev, ki prijavijo kršitve v svojem delovnem okolju. Kršitev lahko prijavite po notranjih ali zunanjih kanalih ali pa jo javno razkrijete. Zunanji kanal ali tako imenovano zunanjo prijavo lahko uporabite, če:

 • notranja pot ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali
 • menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje, da boste deležni povračilnih ukrepov.

Zunanja prijavna pot za posredovanje informacij o kršitvah iz drugih – zunanjih organizacij:

Uradne osebe za zunanjo prijavo

Uradni osebi za obravnavo zunanje prijave sta:

 • Dragica Hržica
 • Sergej Daolio

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo obravnava tudi anonimne prijave kršitev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev. Ob tem je potrebno v prijavi opredeliti, na kakšen način lahko uradna oseba vzpostavi stik z vami, če boste kljub anonimni prijavi želeli prejeti povratne informacije glede podane prijave.

Obrazci za oddajo prijav:

Dokumenti

 • Zaščita prijaviteljev - žvižgačev

  Osebe, ki delajo za javno ali zasebno organizacijo, so pogosto prve seznanjene z grožnjami ali škodo za javni interes, ki se pojavijo v njihovem delovnem okolju. S tem, ko prijavijo posamezne kršitve, delujejo kot tako imenovani žvižgači in imajo tako ključno vlogo pri razkrivanju in preprečevanju kršitev ter ohranjanju blaginje družbe. Glede na to, da potencialne žvižgače strah pred povračilnimi ukrepi delodajalca pogosto odvrača od tega, da bi prijavili svoje pomisleke ali sume kršitve, jih je slovenska zakonodaja zaščitila. Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri) tako prijavitelju oziroma žvižgaču omogoča zaščito identitete, brezplačno pravno pomoč in celo nadomestilo za primer brezposelnosti, če bi zaradi prijave ostal brez zaposlitve.

 • Zaščita prijaviteljev - žvižgačev

  Osebe, ki delajo za javno ali zasebno organizacijo, so pogosto prve seznanjene z grožnjami ali škodo za javni interes, ki se pojavijo v njihovem delovnem okolju. S tem, ko prijavijo posamezne kršitve, delujejo kot tako imenovani žvižgači in imajo tako ključno vlogo pri razkrivanju in preprečevanju kršitev ter ohranjanju blaginje družbe. Glede na to, da potencialne žvižgače strah pred povračilnimi ukrepi delodajalca pogosto odvrača od tega, da bi prijavili svoje pomisleke ali sume kršitve, jih je slovenska zakonodaja zaščitila. Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri) tako prijavitelju oziroma žvižgaču omogoča zaščito identitete, brezplačno pravno pomoč in celo nadomestilo za primer brezposelnosti, če bi zaradi prijave ostal brez zaposlitve.