Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev Inšpektoratu za naravne vire in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor je eden izmed organov za zunanjo prijavo kršitev v delovnem okolju po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Skladno z zakonom je vzpostavil zunanjo prijavno pot, postopek prijave kršitve in obravnave zunanje prijave ter imenoval uradne osebe za sprejem zunanjih prijav.

Pot prijave

Zakon o zaščiti prijaviteljev določa zaščito prijaviteljev, ki prijavijo kršitve v svojem delovnem okolju. Kršitev lahko prijavite po notranjih ali zunanjih kanalih ali pa jo javno razkrijete. Zunanji kanal ali tako imenovano zunanjo prijavo lahko uporabite, če:

 • notranja pot ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali
 • menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje, da boste deležni povračilnih ukrepov.

Uradni osebi za zunanjo prijavo po ZZPri:

1.        Jasna Rakuljić Zelov,
2.        Darja Gabrijelčič

Obrazci za oddajo prijav:

Kontaktni podatki za sprejem zunanjih prijav:

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor obravnava tudi anonimne prijave kršitev po ZZPri. Ob tem poudarjamo, da morate, če boste kljub anonimni prijavi želeli prejeti povratne informacije glede prijave, v prijavi opredeliti, na kakšen način lahko uradna oseba vzpostavi stik z vami.

Podrobnejše informacije za zunanje prijave:

Zunanjo prijavno pot lahko uporabite, če:

 • notranja pot ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali
 • menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje, da boste deležni povračilnih ukrepov,
 • gre za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju,
 • se kršitev nanaša na kršitev področij, ki so v prisojnosti inšpektorata: (področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov, zapiranja rudnikov, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, urejanja prostora in naselij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte; varstva in urejanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, izpolnjevanja zahtev iz vodnih soglasij in dovoljenj, delovanja gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter opremljenost agromelioracij za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izpolnjevanje zahtev naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj ter spoštovanje predpisov glede vožnje v naravnem okolju).

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po tem zakonu. Zaščita prijaviteljev velja za prijavljene kršitve, ki še trajajo oziroma so se zgodile ali prenehale pred manj kot dvema letoma. Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo v skladu s svojimi pristojnostmi, na način in po postopku, ki sta opredeljena v področnih predpisih. Pri tem skozi celoten postopek varuje identiteto prijavitelja v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev.

Podrobnejše informacije za zunanje prijave:

 • Zaščita prijaviteljev - žvižgačev

  Osebe, ki delajo za javno ali zasebno organizacijo, so pogosto prve seznanjene z grožnjami ali škodo za javni interes, ki se pojavijo v njihovem delovnem okolju. S tem, ko prijavijo posamezne kršitve, delujejo kot tako imenovani žvižgači in imajo tako ključno vlogo pri razkrivanju in preprečevanju kršitev ter ohranjanju blaginje družbe. Glede na to, da potencialne žvižgače strah pred povračilnimi ukrepi delodajalca pogosto odvrača od tega, da bi prijavili svoje pomisleke ali sume kršitve, jih je slovenska zakonodaja zaščitila. Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri) tako prijavitelju oziroma žvižgaču omogoča zaščito identitete, brezplačno pravno pomoč in celo nadomestilo za primer brezposelnosti, če bi zaradi prijave ostal brez zaposlitve.