Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev statusa nepremičninskega posrednika

Posamezniki, ki želijo pridobiti status nepremičninskega posrednika morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje. Zahteva za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov se odda na obrazcu s prilogami, ki so objavljeni na spletni strani, pri čemer mora vlagatelj plačati tudi stroške vpisa v imenik.

Nepremičninski posredniki so se dolžni vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov dopolnilno usposabljati. Nadzor nad izvajanjem storitev posredovanja opravlja Tržni inšpektorat RS.

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo pritojni tudi za potrjevanje prijav kvalificiranih uporabnikov portala eZK v uporabniški skupini nepremičninskih družb.  

Pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika

Posamezniku izdamo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpišemo v imenik nepremičninskih posrednikov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • pridobljena najmanj višja strokovna izobrazba,
  • pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija posrednik/-ica za nepremičnine oziroma opravljen strokovni izpit in
  • če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

Če vlagatelj zahteve nima pridobljene najmanj višje strokovne izobrazbe lahko kljub temu pridobi status nepremičninskega posrednika. V takem primeru mora imeti končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih ter imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan 24.5.2003 ali pri prodaji nepremičnin investitorja na dan 24.5.2006. Tak vlagatelj lahko pristopi k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičnine na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.

Zahteva za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

Zahteva se vloži na obrazcu (MS Word oblika obrazca), kateremu mora biti priložena fotografija (3,5x 4,5 cm) in mora biti lastnoročno podpisana. Zahtevi za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov vlagatelj priloži naslednja dokazila:

Vlagatelj zahteve plača stroške vpisa v imenik v znesku 33 EUR z nakazilom na račun št. 01100-1000315637, sklic št.  SI11 27200-7111002-davčna št. plačnika (neobvezno) z oznako "stroški vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov". Iz potrdila o plačilu stroškov mora biti razviden znesek plačila ter plačnik.

Zahtevo pošljite na naslov: Ministrstvo za solidarno prihodnost, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov

Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

Izvajalci izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov so:

Po končanem dopolnilnem usposabljanju, izda izobraževalna ustanova vsakemu prisotnemu potrdilo o udeležbi, ki ga mora dostaviti udeleženec dopolnilnega usposabljanja Ministrstvu za okolje in prostor v roku 8 dni od zaključenega usposabljanja. Udeleženec se lahko z izobraževalno ustanovo dogovori, da potrdilo o udeležbi zanj ministrstvu dostavi izobraževalna ustanova.

Če se nepremičninski posrednik v roku dopolnilno ne usposobi mu ministrstvo začasno odvzame licenco ter ga začasno izbriše iz imenika nepremičninskih posrednikov s čimer začasno izgubi status nepremičninskega posrednika. Ta status se mu ponovno vrne, ko ministrstvo za okolje in prostor pridobi dokazilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.

Zakonodaja s področja nepremičninskega posredovanja