Skoči do osrednje vsebine

Podpora za promocijo vina - obveščanje v državah članicah

Namen ukrepa

V okviru EU ukrepa podpore za obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in sistemih EU za označbe porekla in geografske označbe se sofinancirajo naslednje dejavnosti:

 • informacijske kampanje (objava oglasov in člankov v medijih, izdelava informacijskega gradiva),
 • organizacija obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni na ravni EU.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50% upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

Dejavnosti obveščanja morajo vsebovati informacije o:

 • odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanim s škodljivim uživanjem alkohola,
 • sistemih označb porekla ter kakovosti ali
 • odgovornem uživanju vina in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola, ter sistemih označb porekla ter kakovosti.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so:

 • združenje najmanj dveh pridelovalcev vpisanih v register,
 • organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ustanovljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013
 • strokovno vinogradniške-vinarske organizacije ali
 • osebe javnega prava, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijsko-gozdarsko zbornico, katere člani so pridelovalci.

Vlaganje predlogov programov

Vloga za odobritev programa se vloži pri agenciji najpozneje do 1.aprila v letu začetka izvajanja programa. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju največ enega koledarskega leta in se lahko začnejo izvajati vsaj dva meseca po vložitvi vloge za odobritev programov.

Agencija prispele vloge za odobritev programov pregleda in ob upoštevanju meril za upravičenost, odobri tiste programe, za katere upravičeni stroški znašajo najmanj 7.000 evrov.

Obrazec: PRIJAVA PROGRAMA ZA PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

Podpora se pridobi na podlagi vloge za povrnitev upravičenih stroškov po realizaciji posameznih dejavnosti v skladu z odobrenim programom.

Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore

Zahtevki se vlagajo na ARSKTRP največ dvakrat letno, in sicer:

 • do 31. maja in
 • do 30. novembra za dejavnosti, izvedene pred tema datumoma.

Obrazec: ZAHTEVEK ZA POVRNITEV UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA PODPORO ZA OBVEŠČANJE V DRŽAVAH ČLANICAH

***Obrazcu zahtevek za povrnitev upravičenih stroškov za podporo obveščanje v državah članicah se priloži podpisana in žigosana "Izjava vlagatelja", ki je priloga 3 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju Uradni list RS, št. 76/17.

Navodila za uveljavljanje podpore na podlagi vlog

Smernice Evropske komisije za izvajanje nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (SMERNICE)

Kontrola na kraju samem

Pri ukrepih podpornega programa v vinskem sektorju izvajamo kontrole na kraju samem v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju.

Pri ukrepih podpore za promocijo vina izvedemo kontrolo na kraju samem tako, da zajamemo hkrati vsaj 5 % zahtevkov, vezanih na programe promocije ter izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), ki jih izplačamo vsako koledarsko leto.

 

 • Ukrepi v vinogradništvu in vinarstvu

  Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.