Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa za odlagališča

Upravljavec odlagališča mora predložiti Agenciji za okolje poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa za preteklo leto najpozneje do 31. marca tekočega leta. Obseg obratovalnega monitoringa za odlagališče odpadkov in način njegovega izvajanja je podrobneje opisan v Prilogi 8 Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Način izvedbe

Upravljavec odlagališča mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah pregledov telesa odlagališča in poročilo o topografiji območja odlagališča in ju skupaj s poročilom o obratovalnem monitoringu predložiti Agenciji za okolje.

Poročilo o izvedbi obratovalnega monitoringa obsega:

  1. Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja. Meritev meteoroloških parametrov ni treba izvajati, če upravljavec odlagališča pridobiva za lokacijo odlagališča veljavne meteorološke podatke od državne meteorološke službe. Letno poročilo za preteklo koledarsko leto je treba poslati na naslov gp.arso@gov.si.
  2. Meritve emisij odlagališčnega plina. (Upravljavec odlagališča, ki se uvršča med naprave iz predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, mora zagotoviti tudi izdelavo ocene letne količine emisije toplogrednih plinov ter podatke o količini zajetega metana v kg in o letni količini proizvedene električne energije iz zajetega metana v kWh.)  Letno poročilo za preteklo koledarsko leto je treba poslati na naslov gp.arso-zrak@gov.si.
  3. Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode, odvajanju onesnažene padavinske vode s površin odlagališča ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča.  Letno poročilo za preteklo koledarsko leto je treba poslati na naslov gp.arso-vode@gov.si
  4. Meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode. Letno poročilo za preteklo koledarsko leto je treba poslati na naslov gp.arso@gov.si. (Obrazec je  v pripravi).
  5. Meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode. Letno poročilo za preteklo koledarsko leto je treba poslati na naslov gp.arso@gov.si.