Skoči do osrednje vsebine

Podpora za krizno skladiščenje vina

Obvestilo

Ukrep je zaključen. Rok za oddajo zahtevkov se je iztekel 5.8.2020!

Namen ukrepa:

Začasni ukrep zaradi nastale situacije na trgu z vinom zaradi epidemije COVID-19. Namen ukrepa je krizno skladiščenje vina za obdobje najmanj šestih mesecev do enega leta, s katerim se izvede začasni umik določenih količin vina s trga. Ta ukrep se izvaja na podlagi Uredbe o izvedbi začasnih izjemnih ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/2020 in 124/2020).

Vlagatelji in upravičenci:

Podporo za krizno skladiščenje vina lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel na dan 13. marec 2020:

 • v register prijavljenih vsaj 30.000 litrov vina letnika 2019;
 • za leto 2019 v register prijavljene zaloge vina v količini vsaj 50% povprečnega v register prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let;
 • upravičenec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Pogoji za pridobitev podpore:

Upravičenec mora za pridobitev podpore po tej Uredbi izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Upravičenec lahko pridobi podporo za krizno skladiščenje vina letnika 2018 oziroma 2019, pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za obdobje šest mesecev do enega leta, za količino vina, ki ne presega 20% količine prijavljenega pridelka vina za leto 2019.
 • Vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se mora skladiščiti v obdobju najmanj od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.

Višina podpore:

 • Višina podpore za krizno skladiščenje vina za eno leto skladiščenja vina znaša 10 euro na hektoliter vina. V primeru krajšega obdobja skladiščenja se višina podpore sorazmerno zniža;
 • Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji iz 26. člena Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150.

Roki:

Upravičenec do 5. avgusta 2020 pošlje zahtevek za dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana s pripisom »krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni pisarni agenciji ali pošlje elektronsko na elektronski poštni naslov aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.

Obrazec:

Obrazec: Zahtevek za podporo za krizno skladiščenje vina

Izplačilo podpore:

O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 30. septembra 2020.

Varščine:

Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k pologu varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija dodeli podporo v skladu s 6.a odstavkom 4. člena Delegirane Uredbe (EU) 2020/592, upravičenec pa položi varščino v višini 110% predvidene podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku časa skladiščenja vina.

Varščina se vrne upravičencu po končanem skladiščenju vina in preveritvi podatkov o vinu v registru ali na kraju samem.

Priloga: Navodila za polog varščine

Priloga: Vzorec bančne garancije

Pravne podlage:

 • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 103/2020 in 124/2020);
 • Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46);
 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3);
 • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6);
 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40);
 • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU);
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15.7.2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15.2.2017, str. 37, v nadaljevanju: Uredba 2016/1150/EU);
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 2020/419, z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09);
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).