Skoči do osrednje vsebine

Izpis iz prekrškovnih evidenc - Skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu (EKT) ter Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS)

Zahtevo za pridobitev podatkov iz EPS in EKT vložite na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18).

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), so vsa izdana potrdila takse prosta. 

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za fizične osebe

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za pravne osebe

Potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu

Iskalnik