Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti

Izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti

Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge izvajalca zdravstvene dejavnosti izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Javno zdravstveno dejavnost izvajajo javni zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice ter drugi javni zavodi).

Za pridobitev dovoljenja je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.

Sprememba dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnost

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora v primeru sprememb odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti na Ministrstvo za zdravje posredovati neformalno vlogo, v kateri zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja.

Sprememba odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

Neformalni vlogi za spremembo odgovornega nosilca ali za dodatnega odgovornega nosilca mora izvajalec zdravstvene dejavnosti priložiti:

 • dokazila o poklicni kvalifikaciji za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti,
 • odločba o veljavni licenci (zdravniki in zobozdravniki),
 • dokazilo o zaključki šolanja, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege/fizioterapevtske dejavnosti, odločbo o veljavni licenci za delo v zdravstveni in babiški negi (drugi zdravstveni delavci in sodelavci),
 • potrdilo o nekaznovanosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pridobljeno od Ministrstva za pravosodje ali izpolnjeno izjavo, ki je sestavni del te vloge,
 • pravno podlago za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti,
 • pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali krajši delovni čas ali namero o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ali izjavo zastopnika s.p., da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravljal na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
 • fotokopijo soglasja delodajalca skladno s 53.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (samo v primeru, ko je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti zaposlen tudi v javnem zdravstvenem zavodu),
 • dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah ali podpisano izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah od odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni se zahteva 3 leta delovnih izkušenj, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni se zahteva 5 leta delovnih izkušenj – pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni delavnosti oziroma v zdravniški službi).

Sprememba lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti

V neformalni vlogi za spremembo lokacije/dodatno lokacijo opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti o sledečem:

 • ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost,
 • ali bo Komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje, morala opraviti ogled prostorov in opreme.

Neformalni vlogi za spremembo lokacije je treba priložiti:

 • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

Izdaja odločbe o opravljanju javne zdravstvene službe

Izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni socialno varstveni zavodi ter koncesionarji, vzgojno izobraževalni zavodi, drugi zavodi), ki opravljajo zdravstveno nego in rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti v javni mreži, morajo pred izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti prejeti odločbo o opravljanju javne zdravstvene službe skladno z 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZDej.

Zakonodaja