Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja dela železniške postaje Most na Soči 16.104.000 2023-2024
Gradnja obvoznice Tolmin 9.499.203 2023
Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – Želin (I. odsek) 8.271.596 realizirano
Izgradnja obvoznice Volče 7.094.951 v pripravi
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) 6.900.000 30.12.2022
Izgradnja obvoznice Most na Soči 6.221.725 v pripravi
Gradbena dela za ureditev ceste Podbrdo-Petrovo Brdo 5.460.188 2022
Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215 4.723.037 2022
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Novogradnja Policijske postaje Tolmin 3.000.000 2022-2025
Energetska sanacija in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti SOČA 2.714.557 2021-2022
Izgradnja kolesarske povezave D7 Modrej – Tolmin 2.600.420 v izvajanju
Sanacija zalednih brežin na Dolenja Trebuša – Želin 2.478.066 realizirano
Rekonstrukcija in nadzidava dela enote Doma upokojencev Podbrdo v enoti Petrovo Brdo 2.474.206 31.03.2023
Sanacija plazov Grahovo na cesti Kneža - Podbrdo 2.000.000 30.11.2022
Sanacija plazu Grahovo na cesti Kneža–Podbrdo - dokončanje nujnih del zaradi splazitve 1.065.069 realizirano
Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu na cesti Idrija-Tolmin 1.005.297 realizirano
Sanacija zidov na cesti Kneža – Podbrdo - II. faza - ponovno 891.199 realizirano
Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu 651.611 realizirano
Rekonstrukcija mostu čez Knežo v Kneži 482.525 2022
Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo pri Peršetih 406.046 2022
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 229.325 2020–2021
Nova mehanizacija za gorsko kmetijo 221.349 30.06.2025
Sofinanciranje projekta »Pot miru v Posočju« za leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025 150.000 2025
Izgradnja mosta čez reko Sočo na Mostu na Soči 109.836 v pripravi
Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Čepovan-Dolenja Trebuša 61.982 realizirano
Prenos parcel na Občino Tolmin za namen izgradnje občinskega Centra zaščite in reševanja
43.000 v pripravi
Analiza potresne ogroženosti stavbe Okrajnega sodišča v Tolminu 20.000 2022
Odvodnjavanje zalednih vod - Dolenja Trebuša-Želin (2. odsek - km 5.670) 17.404 realizirano
Menjava strešne kritine v župniji Tolmin 15.634 2021-2022
Projekt Izdelovanje cvetnonedeljskih butar v Baški grapi 3.526 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije 444.578
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 139.997
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 92.433
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 85.228
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 37.800
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.909

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.