Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 6.617.000 realizirano
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini 3.337.144 31.12.2023
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 2.900.000 30.06.2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Občina Miren-Kostanjevica 657.539 31.12.2022
Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo - Komen 481.011 realizirano
Protipoplavni zid Miren-Grabec 376.457 30.06.2022
Mirenski Grad med Krasom in Vipavo - oprema Samostana Lazaristov za vzpostavitev učilnice v naravi 73.833 31.12.2022
Beljenje cerkve v samostanu lazaristov na Mirenskem Gradu 12.000 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče 196.880
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 44.695
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.000

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.