Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 6.617.000 realizirano
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini 3.337.144 31.12.2023
Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 2.900.000 30.06.2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Občina Miren-Kostanjevica 657.539 31.12.2022
Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo - Komen 481.011 realizirano
Protipoplavni zid Miren-Grabec 376.457 30.06.2022
Mirenski Grad med Krasom in Vipavo - oprema Samostana Lazaristov za vzpostavitev učilnice v naravi 73.833 31.12.2022
Beljenje cerkve v samostanu lazaristov na Mirenskem Gradu 12.000 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče 196.880
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 44.695
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 8.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.