Skoči do osrednje vsebine

Prvi del paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu je namenjen ohranitvi delovnih mest. S temi ukrepi želimo pomagati prizadetim podjetjem, da ohranijo zaposlene ter ponovno zaženejo poslovanje.

Subvencioniranje čakanja na delo

Za ohranitev delovnih mest smo pripravili ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo za delodajalce, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav, razen v zakonu navedenih izjem.

Ukrep je namenjen:

 • delodajalcem, ki zaradi posledic poplav in plazov delavcem ne morejo zagotavljati dela.

Pogoji

Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav.

Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za mesec maj 2023. 

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta do 30. novembra 2023 in ob tem uveljavlja pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo

Pomembna informacija

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, se določa obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav in plazov, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon.

Ukrep je namenjen:

 • delodajalcem, ki so pri čiščenju posledic poplav in plazov angažirali svoje zaposlene.

Pogoji

Za povračilo nadomestila plač mora delodajalec vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)Povračilo plače bo v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Delodajalci bodo lahko uveljavljali povračilo izplačanih plač za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra 2023. Vloge bo sicer možno vlagati 15 dni od uveljavitve ukrepa.

Pomembni roki

Delodajalci morajo zaposlenim pisno odrediti obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Tudi če je delodajalec zaposlenim odredil takšno obveznost že pred veljavnostjo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, jo je moral vseeno odrediti v pisni obliki najpozneje v petih dneh po uveljavitvi zakona, torej so imeli čas za to do 7. septembra 2023. 

Pisna odredba o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov je namreč eno od dokazil, ki jih morajo delodajalci obvezno priložiti vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih. Vlogo skupaj z dokazili lahko elektronsko predložite na Portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje.

Vloge za povračilo plač bo ZRSZ sprejemal do 18. septembra 2023.  

Subvencioniranje odsotnosti delavca zaradi višje sile

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov osnove, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave.

Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti (bruto I), upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Ukrep je namenjen: 

 • delodajalcem, katerih delavci zaradi višje sile ne morejo opravljati svojega dela.

Vračilo prejete subvencije

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila pojasnilo glede obveznosti vračila prejete subvencije za delodajalca, če je po 3. avgustu 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu in podobno.

Poraba javnih sredstev za sanacijo poplav in plazov

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023.

Porabljena sredstva morajo biti namenjena za nakup opreme, ki je bila poškodovana do višine stanja neamortizirane vrednosti ter nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji.

Pomoč samozaposlenim

Pomoč je namenjena tistim samozaposlenim, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov. 

Ukrep je namenjen:

 • samozaposlenim,
 • družbenikom in
 • kmetom.

Višina pomoči

Pomoč bo izplačana za mesece avgust, september, oktober, november in december 2023, ter znaša:

 • 1200 evrov na mesec za samozaposlene;
 • 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
 • 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pogoji

Upravičenci do pomoči morajo opravljati dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, obenem pa dejavnosti zaradi posledic poplav ne morejo opravljati oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Če bo na podlagi dejanskih podatkov za leto 2023 ugotovljeno, da pogoj upada prihodkov v višini 25 odstotkov ni bil izpolnjen, bo moral samozaposleni vrniti celotno prejeto pomoč.  

Kot pogoj je določeno tudi, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ, v višini 50 evrov ali več. Predložene mora imeti tudi vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Podrobnejše informacije o ukrepu pomoči za samozaposlene kot tudi za druge novosti, ki jih je prinesla novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč spadajo v delovno pristojnost Finančne uprave

Obrazec in roki

Samozaposleni pomoč uveljavlja na podlagi izjave (obrazec NF–NarNesrece), ki je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Če bo izjava vložena:

 • do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023,
 • od 1. do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
 • od 1. do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023, 
 • od 1. do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024
 • od 1. do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024

Plačana odsotnost za prostovoljce

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru prostovoljske organizacije, občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, ima začasno pravico do dodatne plačane odsotnosti z dela v obsegu največ sedem delovnih dni. Pravico lahko izkoristi do 31. decembra 2023.

Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti s potrdilom organizacije, v okviru katere je opravljal prostovoljsko delo, ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023.

V pristojnosti vsakega delodajalca je, da delavcu prostovoljcu pravilno določi plačo ter da od Uprave za zaščito in reševanje zahteva povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo. 

Ukrep je namenjen: 

 • prostovoljcem,
 • delodajalcem prostovoljcev.

Postopek

Zahtevek za povračilo nadomestila plače vloži delodajalec prek Uprave za javna plačila kot e-račun na Upravo za zaščito in reševanje. Zahtevek mora v vsebovati e-račun vlagatelja zahtevka skupaj s prilogami v elektronski obliki:

 • izpolnjen in podpisan obrazec zahtevka, ki ne sme obsegati več kot za sedem delovnih dni, ki je priloga te informacije,
 • potrdilo o udeležbi na prostovoljskem opravljanju nalog pomoči ob poplavah v avgustu 2023. 

Solidarnostne delovne sobote

Vlada je zaposlenim omogočila izvedbo prostovoljne solidarnostne delovne sobote, s katero lahko prispevajo sredstva za pomoč pri omilitvi škode, nastale zaradi poplav in plazov. Gre za začasni ukrep. Delodajalec lahko po posvetovanju s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če slednjega ni, pa s samimi delavci določi največ eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno soboto. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto.

Ukrep je namenjen:

 • zbiranju sredstev za pomoč pri omilitvi škode in 
 • zadeva zaposlene.

Postopek

 1. Delavec lahko opravlja delo na solidarnostno soboto samo ob predhodnem pisnem soglasju ter prispeva znesek plače za Sklad za obnovo Slovenije.
 2. Znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote predstavlja prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost.
 3. Delodajalec sam izračuna prispevek delojemalca za Sklad za obnovo Slovenije v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije in ga predloži FURS v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto.
 4. Delodajalec prispevek delojemalca plača v desetih dneh po predložitvi obračuna na vplačilni podračun države: SI56011008881000030, referenca 19DŠ-27006.

Obračun prispevka za Sklad za obnovo Slovenije vsebuje podatke, potrebne za:

 • identifikacijo delodajalca (firma ali ime, sedež, davčna številka),
 • identifikacijo posameznega delavca (ime in priimek, naslov, davčna številka) ter
 • podatke o skupnem prispevku delavcev ter prispevku posameznega delavca za posamezno solidarnostno delovno soboto.

Obrazec obračuna z vsemi potrebnimi informacijami je na voljo preko sistema eDavki