Skoči do osrednje vsebine

Nasveti za ravnanje z živino in krmo na območjih, ki so jih prizadele poplave

Ob in po poplavah je izredno pomembno tudi pravilno ravnanje z živino in krmo, ki je bila poplavljena, pri čemer se lahko pri krmi posledice poplav pokažejo šele sčasoma. Zato so v nadaljevanju navedeni nasveti za ravnanje, namenjeni preprečevanju morebitne nadaljnje škode.

Ravnanje z domačimi oziroma rejnimi živalmi

Domačim oziroma rejnim živalim je treba zagotoviti ustrezno bivališče (suh prostor) ter ustrezno krmo in vodo.

Krma, ki je bila v stiku s poplavnimi vodami, je neustrezna zaradi možnega mikrobiološkega, kemijskega ali fizikalnega onesnaženja, zato jo je treba ustrezno odstraniti. Opremo ali materiale, ki prihajajo v stik z domačimi in rejnimi živalmi, je treba pred ponovno uporabo ustrezno očistiti in razkužiti, če je bila v stiku s poplavnimi vodami. Voda za napajanje živali mora biti čista in brez primesi. Če se le da, živalim ne ponujamo vode, ki je motna in vidno onesnažena. Voda se lahko tudi klorira.

Ravnanje s senom oziroma krmo

Seno

Vse zmočeno seno je treba odstraniti, ker ni primerno za krmo. To je treba storiti čim prej, da ne plesni sicer suho seno in da se prepreči samovžig sena. Mokrega sena se ne sme sušiti v prevetrovalnih napravah, ker lahko pride do samovžiga. Skladiščeno seno, za katerega obstaja možnost, da se je zmočilo ali je bilo dalj časa izpostavljeno vlagi, je treba vsak dan kontrolirati in meriti temperaturo. Če se segreva, je treba ukrepati.

Poplavljeni silosi

Kakovost krme v silosih, ki so bili poplavljeni, je slabša. Iz silosov, v katere je vdrla voda, je treba odstraniti zmočeno silažo, če je to mogoče. Silaža, ki jo je zmočila s fekalijami onesnažena voda, ni uporabna za krmo.

Poplavljene bale

Če so bile bale v celoti potopljene, niso uporabne za prehrano živali, to še posebej velja za krave molznice. Če je v balo vdrla manjša količina čiste vode, bo silaža uporabna. Če so bile bale v onesnaženi vodi (gnojnica, fekalije) in je v balo vdrla taka voda, s tako silažo ne smemo krmiti.

Krma

Glede krme velja, da se posledice poplav pokažejo pozneje v obliki plesnivosti, oprhnelosti in drugega kvarjenja. Mnogo manjša gospodarska škoda bo, če sumljivo krmo zavržemo, kot pa da z njo tvegamo, da živali zbolijo ali celo poginejo. Čim hitreje in nemudoma je treba iz krme odstraniti vlago. 

Postopek odjave poginjenega goveda in odvoz trupel živali

Če se najde kadaver (truplo živali), mora imetnik, izvajalec dejavnosti ali najditelj kadavra poklicati Veterinarsko higiensko službo (VHS), ki bo poskrbela za odvoz in priglasitev pogina v Centralni register goveda (CRG). Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora po ustaljenem postopku poskrbeti še za priglasitev odhoda v CRG. 

Trenutno VHS z dostopnostjo do poginulih živali nima težav. Stanje cestne infrastrukture in dostopnost območij nista dejavnika, ki bi službi oteževala prevzem trupel živali, tako da odvoz trupel poteka nemoteno.

Postopek odjave izgubljenega goveda

Če je imetnik oziroma izvajalec dejavnosti izgubil žival, mora izgubo priglasiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na UVHVVR - Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS) po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • identifikacijska številka živali,
 • datum izgube,
 • G-MID odhoda in
 • razlog odhoda.

Potni list za govedo mora vrniti na UVHVVR-SIRIS. Če je potni list izgubljen ali uničen, mora to pripisati obveznim podatkom.

Postopek priglasitve premika živali na drugo lokacijo ali v drug hlev

Govedo

Če je imetnik oziroma izvajalec dejavnosti govedo preselil na drugo lokacijo ali v drug hlev, ki je še ni registriral (nima G-MID-a), mora priglasiti premik na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • identifikacijska številka živali,
 • datum premika,
 • G-MID odhoda in
 • podatki o novi lokaciji (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije ali podatki iz katastra (katastrska občina, parcela).

Drobnica

V primeru premika individualno označene drobnice na drugo lokacijo ali v drug hlev imetnik oziroma izvajalec dejavnosti postopa enako kot pri govedu.

V primeru skupinsko označene drobnice ali prašičev pa mora priglasiti:

 • SIŠ (skupinska identifikacijska številka),
 • število živali,
 • datum premika,
 • G-MID odhoda in
 • podatke o novi lokaciji (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije ali podatki iz katastra (katastrska občina, parcela).

Kopitarji

V primeru premika kopitarjev na drugo lokacijo ali v drug hlev za več kot 30 dni, se mora imetnik oziroma izvajalec dejavnosti obrniti na Veterinarsko fakulteto - Kliniko za zdravstveno varstvo in rejo konj oziroma Kobilarno Lipica. Če nova lokacija ali drug hlev še ni registriran (nima G-MID-a), mora priglasiti premik na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti.

Postopek ravnanja v primeru izgube drugih živalskih vrst

Čebele

Uničenje čebelnjaka mora čebelar priglasiti na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Obvezni podatki, ki jih mora priglasiti, so:

 • številka čebelnjaka,
 • KMG-MID.

Tablico za označevanje čebelnjakov mora vrniti po pošti na UVHVVR-SIRIS. Če je tablica izgubljena ali uničena, mora to pripisati obveznim podatkom.

Prašiči

Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora datum izgube prašičev in število živali vpisati v evidence, ki jih vodi na obratu oziroma gospodarstvu.

Drobnica

Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora v primeru izgube individualno označenih živali v Centralni register drobnice priglasiti odjavo živali iz kraja oziroma izgubo po že ustaljenem postopku ali na UVHVVR-SIRIS po elektronski pošti (info.sir@gov.si) ali po pošti. Za ostalo drobnico mora v evidence, ki jih vodi na obratu ali gospodarstvu, vpisati datum izgube in število živali.

Kopitarji

Imetniki oziroma izvajalci dejavnosti ali lastniki kopitarjev se morajo v primeru izgube kopitarjev obrniti na Veterinarsko fakulteto - Kliniko za zdravstveno varstvo in rejo konj oziroma Kobilarno Lipica.

Zakol goveda v klavnicah brez potnih listov

V izjemnih primerih lahko uradni veterinarji v klavnicah odobrijo zakol goveda brez spremljajočega potnega lista. Izjava o prehranski varnosti, ki mora spremljati govedo, ni del potnega lista za govedo.

Drugi odstavek 17. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda določa, da se lahko v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje ali zdravje živali oziroma zaradi zaščite živali pred mučenjem, kar oceni veterinar, ki izvaja javno veterinarsko službo, opravi premik goveda brez potnega lista. Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora potni list za govedo dostaviti v klavnico takoj, ko ga najde. Če ugotovi, da je potni list uničen oziroma izgubljen, o tem prav tako obvesti klavnico. Dvojnikov potnih listov zaklanih živali UVHVVR ne izdaja, zato ga ni treba dodatno naročiti.

Če mora imetnik oziroma izvajalec dejavnosti v zakol v klavnico oddati govedo brez ušesnih številk, izgubljenih v poplavi, pred prevozom v klavnico obvesti uradnega veterinarja območnega urada (OU) UVHVVR.