Skoči do osrednje vsebine

Vsi, ki so zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 utrpeli škodo, so ne glede na dohodek ali premoženje upravičeni do različnih pomoči.

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, bodo lahko upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot je višina škode.

Samska oseba bo na primer lahko prejela do 4.918,62 evra, štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka) do 11.466 evrov, par brez otrok pa do 7.622,30 evra.

Pravico uveljavljate z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (obrazec 8,43) pri centru za socialno delo (CSD) najkasneje do 31. decembra 2023. Pri izpolnjevanju vloge ni treba odgovoriti na vprašanja o materialnem položaju, ker ta ne vpliva na upravičenost do pomoči. 

Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD-ju do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru se bo pomoč štela za neupravičeno prejeto pomoč in jo bodo morali vrniti. 

IDP ni vračljiva oziroma ni podvržena dedovanju in lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. 

Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do sedemkratnika minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oziroma višine, navedene na vlogi. 

Vsem, ki so uveljavljali in prejeli IDP zaradi druge naravne nesreče, se prejeta pomoč ne bo upoštevala pri dodelitvi solidarnostne pomoči.

Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, lahko poleg solidarnostne pomoči zaprosijo tudi za pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, največ v višini dveh minimalnih dohodkov. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ugotavlja.

Samska oseba lahko na primer prejme do 1.405,33 evra, štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka) do 3.275,99 evrov, par brez otrok pa do 2.177,79 evra.

Pravico uveljavljate z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (obrazec 8,43) pri krajevno pristojnem CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja o materialnem položaju. Upravičenci so dolžni dokazati namensko porabo pomoči. CSD-ju morajo v roku 45 dni od izplačila pomoči predložiti dokazila o tem, da so jo porabili v roku 30 dni od izplačila.

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, lahko uveljavljajo pravico do subvencije tržne najemnine, pri čemer se jim, če oddajo vlogo v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. decembra 2023, pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

Ne bo se upošteval tudi pogoj, da mora imeti najemnik tržnega stanovanja za upravičenost do subvencije na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Prav tako se ne bo upošteval pogoj uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljalo ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu. V primeru ene najemne enote se lahko prizna le ena subvencija tržne najemnine.

Pravico uveljavljate na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obrazec 8,45) pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj.

Izjemna dodelitev neprofitnih stanovanj za tiste, ki so ostali brez doma

Prizadeti v poplavah in zaradi zemeljskih plazov, ki so ostali brez doma, lahko zaprosijo za izjemno začasno dodelitev neprofitnega stanovanja, ne glede na izpolnjevanje siceršnjih pogojev za dodelitev. Stanovanje bodo prejeli brezplačno v najem za 12 mesecev od sklenitve najemne pogodbe, v primeru daljšega trajanja pogodbe (skupaj največ 3 leta od sklenitve najemne pogodbe) pa bo obračunana neprofitna najemnina.

Za neprofitno stanovanje lahko zaprosijo posamezniki in družine:

 • katerih stanovanjske enote oziroma enote, v katerih so prebivali ob nesreči, so bile zaradi poplav in zemeljskih plazov trajno ali huje poškodovane in
 • pri katerih bo za obnovo ali ponovno vselitev potreben daljši čas, hkrati pa
 • nimajo v lasti oziroma solasti druge nepremičnine, v kateri bi lahko prebivali. 

Stanovanja za izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem lahko zagotovijo

 • država,
 • občine,
 • javni stanovanjski skladi ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj sta država ali občina.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije zagotavlja stanovanja v lasti države in drugih oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država, ter stanovanja v svoji lasti. V teh primerih je Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi tisti, na katerega se zainteresirani prosilci obrnejo za vse informacije

Občine, javni stanovanjski skladi in druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina, dodeljujejo svoja stanovanja. Zainteresirani prosilci se glede teh stanovanj obrnejo neposredno na občine. Stanovanja se dodeljujejo praviloma v občini stalnega prebivališča upravičenca ali na območju, kjer deluje javni stanovanjski sklad, kar pa pomeni, da so lahko stanovanja na voljo za izjemno dodelitev tudi prebivalcem drugih občin.

Pripravljenost, da svoja stanovanja namenijo za potrebe prizadetih prebivalcev so izrazile številne občine.  

Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti

Do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti so upravičene:

 • osebe, katerih nepremičnine, v katerih so ob poplavah in plazovih dejansko prebivali, so zaradi poplav in plazov uničene ali huje poškodovane, tako da bivanje v njih ni mogoče in je za njihovo obnovo ter ponovno vselitev potreben daljši čas ter
 • po poplavah in plazovih (skupaj s člani svojih gospodinjstev) začasno bivajo v drugi stanovanjski enoti, z uporabo katere nastajajo stroški bivanja.

Višina pavšalnega nadomestila

 • za 1- in 2-člansko gospodinjstvo: 150 evrov,
 • za 3- in 4-člansko gospodinjstvo: 200 eurov
 • za 5- in več člansko gospodinjstvo: 250 eurov.

Upravičena oseba in člani njenega gospodinjstva so skupaj upravičeni do enega nadomestila za stroške bivanja. Nadomestilo se upravičeni osebi izplačuje mesečno. 

Nadomestilo se dodeli: 

 • za čas začasnega bivanja upravičene osebe in članov njenega gospodinjstva v drugi stanovanjski enoti, vendar
 • največ za eno leto z možnostjo podaljšanja za največ eno leto.

Upravičena oseba je dolžna o prenehanju začasnega bivanja v drugi stanovanjski enoti obvestiti občino, ki je odločila o dodelitvi nadomestila za stroške bivanja, v roku desetih dni po prenehanju začasnega bivanja.

O dodelitvi nadomestila za stroške bivanja odloča občina stalnega prebivališča prosilca za nadomestilo za stroške bivanja, ki dodeljeni znesek tudi izplačuje upravičencu. Občina dobi znesek nadomestila povrnjen iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Občine vložijo zahtevke za povračilo nadomestil za stroške bivanja najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Rok za vložitev vloge: najkasneje do 2. junija 2024.

Veljavnost ukrepa: od 21. novembra 2023. 

Krizne namestitve starejših od 65 let in odraslih s posebnimi potrebami

Starejši od 65 let in odrasli s posebnimi potrebami imajo možnost krizne namestitve, in sicer do 21 dni z možnim podaljšanjem največ dvakrat po 21 dni. Ukrep se uporablja do 30. junija 2024

Na voljo je tudi možnost nenujnega reševalnega prevoza (in proračunsko financiranje tega prevoza, ki v teh primerih ni pravica iz zdravstvenega zavarovanja) za osebe, ki zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo prevoza z osebnim oziroma javnim prevozom.

Subvencije vrtca in šolske prehrane (malice in kosila)

Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove v avgustu 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na CSD

Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanja sprememb tudi za nazaj (od avgusta 2023), pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Navede se mesec, v katerem ste želeli vložiti vlogo ali sporočiti spremembo, pa vam je zaradi izrednih razmer ni uspelo vložiti ali sporočiti pravočasno.

Spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na CSD sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o pravici.

Sredstva za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin

Vlada je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas dodelila po pet milijonov evrov sredstev za učinkovito in hitro oskrbo najbolj prizadetih v poplavah z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Višina pomoči je odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

 • stopnja 1: za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, je višina pomoči znašala 3000 evrov
 • stopnja 2: v primeru poplavljenih stanovanjskih etaž je višina pomoči znašala 1500 evrov
 • stopnja 3: za poplavljene kletne prostore pa je višina pomoči znašala 500 evrov.

Prosilci za pomoč so morali izpolniti vlogo in jo oddati do 28. avgusta 2023 Rdečemu križu Slovenije ali Slovenski Karitas. Vsak posamezni upravičenec je prejel pomoč na podlagi sklepa ene od organizacij.