Skoči do osrednje vsebine

Vsi, ki so zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 utrpeli škodo, so ne glede na dohodek ali premoženje upravičeni do različnih pomoči.

Izredna denarna pomoč kot solidarnostna pomoč

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, bodo lahko upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) v obliki solidarnostne pomoči. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot je višina škode.

Samska oseba bo na primer lahko prejela do 4.918,62 evra, štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka) do 11.466 evrov, par brez otrok pa do 7.622,30 evra.

Pravico uveljavljate z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (obrazec 8,43) pri centru za socialno delo (CSD) najkasneje do 31. decembra 2023. Pri izpolnjevanju vloge ni treba odgovoriti na vprašanja o materialnem položaju, ker ta ne vpliva na upravičenost do pomoči. 

Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD-ju do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru se bo pomoč štela za neupravičeno prejeto pomoč in jo bodo morali vrniti. 

IDP ni vračljiva oziroma ni podvržena dedovanju in lahko zanjo zaprosijo tudi tisti, ki sicer niso socialno ogroženi. 

Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo, višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do sedemkratnika minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oziroma višine, navedene na vlogi. 

Vsem, ki so uveljavljali in prejeli IDP zaradi druge naravne nesreče, se prejeta pomoč ne bo upoštevala pri dodelitvi solidarnostne pomoči.

Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubile streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, bodo lahko poleg solidarnostne pomoči prejeli še pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, največ v višini dveh minimalnih dohodkov. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ugotavlja.

Samska oseba bo na primer prejela do 1.405,33 evra, štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka) do 3.275,99 evrov, par brez otrok pa do 2.177,79 evra.

Pravico uveljavljate z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (obrazec 8,43) pri krajevno pristojnem CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja o materialnem položaju. Upravičenci so dolžni dokazati namensko porabo pomoči. CSD-ju morajo v roku 45 dni od izplačila pomoči predložiti dokazila o tem, da so jo porabili v roku 30 dni od izplačila.

Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, lahko uveljavljajo pravico do subvencije tržne najemnine, pri čemer se jim, če oddajo vlogo v obdobju od 4. avgusta 2023 do vključno 31. decembra 2023, pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

Ne bo se upošteval tudi pogoj, da mora imeti najemnik tržnega stanovanja za upravičenost do subvencije na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Prav tako se ne bo upošteval pogoj uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljalo ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu. V primeru ene najemne enote se lahko prizna le ena subvencija tržne najemnine.

Pravico uveljavljate na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obrazec 8,45) pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj.

Subvencije vrtca in šolske prehrane (malice in kosila)

Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove v avgustu 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na CSD

Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanja sprememb tudi za nazaj (od avgusta 2023), pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Navede se mesec, v katerem ste želeli vložiti vlogo ali sporočiti spremembo, pa vam je zaradi izrednih razmer ni uspelo vložiti ali sporočiti pravočasno.

Spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na CSD sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o pravici.

Sredstva za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin

Vlada je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas dodelila po pet milijonov evrov sredstev za učinkovito in hitro oskrbo najbolj prizadetih v poplavah z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

  • stopnja 1: za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3000 evrov
  • stopnja 2: v primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1500 evrov
  • stopnja 3: za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500 evrov.

Prosilci za pomoč so morali izpolniti vlogo in jo oddati do 28. avgusta 2023 Rdečemu križu Slovenije ali Slovenski Karitas. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od organizacij.