Skoči do osrednje vsebine

SESAR - raziskovalni in razvojni projekt enotnega evropskega neba za upravljanje zračnega prometa

Projekti SESAR (ang. Single European Sky Air traffic mangament Research) zajemajo skupne projekte, ki bodo pripomogli k uspešnemu izvajanju osrednjega evropskega načrta za upravljanja zračnega prometa in so namenjeni posodobitvi sistema, povečanju varnosti in povezavo raziskovalnega in razvojnega projekta SESAR z njegovo uvedbo. Projekt SESAR koordinira s tem namenom ustanovljeno skupno podjetje SESAR.

V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope so v skladu s posameznim razpisom na voljo sredstva za uvajanje sistema SESAR. V skupnih projektih v okviru SESAR sodelujejo države članice, kontrole zračnega prometa, letalski prevozniki, letališča, proizvajalci letal in številni drugi deležniki. Upravljanje uvedbe sistema SESAR zajema zahtevno povezovanje teh operativnih deležnikov, ki so potrebni za izvajanje skupnih projektov, vzpostavljeni so mehanizmi in postopki odločanja, ki zagotavljajo učinkovito časovno in splošno usklajevanje projektov in s tem povezanih naložb. Za to je zadolžen organ upravitelj uvedbe SESAR (ang. SESAR Deployment Manager – SDM).

Prvi skupni projekt je znan kot pilotni skupni projekt (PCP) in je opredeljen z Uredbo (EU) št. 716/2014. SDM sinhronizira in koordinira skupne projektov v optimalno zaporedje dejavnosti vseh zainteresiranih strani, potrebnih za izvajanje ter  razvija in vzdržuje program uvajanja SESAR (ang. SESAR Deployment Programme) v tesnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Program uvajanja SESAR 2014

FAB CE - Zračna pot od Črnega gozda do Črnega morja

Namen projekta je bila izvedba študije tehnične izvedljivosti, s katero je bil razvit in potrjen koncept FRA (Free Route Airspace) v okviru sedanjih držav, ki so vključene v FAB CE (Functional Airspace Block Central Europe). V drugi fazi se bo se koncept razširil tudi zunaj meja FAB CE. Študija je vključevala podrobno razčlenitev potrebnih sistemskih ATM (Air Traffic Management) zahtev, ki povezujejo posamezne sisteme upravljanja zračnega prometa, ter simulacije dejavnosti. Projekt je zaključen.

Program uvajanja SESAR 2015

NewPENS - Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS

NewPENS, nova vseevropska omrežna storitev bo predstavljala hrbtenico zanesljivi in varni čezmejni podatkovni in klicni komunikaciji med kontrolami zračnega prometa. Ultra prožno omrežje vodi EUROCONTROL, ki obljublja povečanje zanesljivosti in varnosti pretoka letalskih podatkov. NewPENS bo nadomestil že obstoječe omrežje PENS, ki je v uporabi od leta 2011. KZPS v tej aktivnosti sodeluje kot partner, koordinator je EUROCONTROL.

Program uvajanja SESAR 2016

Air Ground datalink

Z izvedbo projekta »Datalink« se zagotavlja radijske podatkovne povezave z letali (omogočeno posredovanje kratkih sporočil na relaciji kontrola zračnega prometa – letalo – kontrola zračnega prometa) nad nivojem (FL) 285. To so dosegli s pomočjo nove strojne in programske opreme/ vmesnika ''Human Machine Interface'' (HMI), izšolanjem uporabnikov (kontrolorje zračnega prometa) in upravljalcev (tehnično osebje) ter zagotovitvijo prenosa podatkovnih sporočil. Projekt je zaključen.

FAB CE wide Study of DAM and STAM

Cilj projekta je izboljšati proces dinamičnega upravljanja zračnega prostora (Dynamic Airspace Management - DAM) na območju FAB CE. S tem FAB CE sledi zahtevam načrta uvajanja enotnega evropskega neba (SES) z uporabo kratkoročnih ukrepov za upravljanje zračnega prometa (Short term air traffic management measures - STAM) in večjo uporabo prožne uporabe zračnega prostora (FUA). Rezultat projekta je študija za določitev operativnega koncepta DAM\STAM v območju FAB CE in določitev časovnega načrta za prihodnje izvajanje. Projekt je zaključen.

Program uvajanja SESAR 2017

SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a Trust framework

Cilji projekta je vzpostaviti standarde in sistem izdaje digitalnih potrdil na ustreznem nivoju primernem za uporabo v letalstvu, izbrati in nabaviti ustrezno tehnološko opremo za kriptiranje ter vzpostaviti ustrezno vzajemno priznavanje certifikatov drugih certifikacijskih hiš oz. izdanih certifikatov. KZPS v tej aktivnosti sodeluje kot partner, koordinator je EUROCONTROL.