Skoči do osrednje vsebine

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

Operacija ˝Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave˝ se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer znaša prispevek Evropske unije (op. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 80 % in prispevek Republike Slovenije 20 %.

Namen operacije je zmanjšanje poplavne ogroženosti obravnavanega območja, predvsem na območjih pomembnega vpliva poplav OPVP Maribor - Radvanje, OPVP Spodnji Duplek, OPVP Ptuj - center in OPVP Ptuj – Rogoznica. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi se bo zmanjšala poplavna ogroženost ob Dravi in zalednih pritokih na območju Mestne občine Ptuj, Občine Duplek, Občine Starše in Mestne občine Maribor. Predvidena je izgradnja zadrževalnikov visokih voda za kontrolirano zadrževanje poplavnega vala, na 10. km vodotokov pa so predvidene druge protipoplavne ureditve (zidovi, visokovodni nasipi, razbremenilnik, ureditve struge vodotokov itd.). Ukrepi so dimenzionirani za zagotavljanje poplavne varnosti na pretoke s poplavno dobo Q100. S tem bo pomembno zmanjšana poplavna škoda in dolgoročno zagotovljen omejen vpliv podnebnih sprememb. Prispevek operacije bo zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb za 401, 1.128 prebivalcev pa bo deležnih koristi ukrepov varstva pred poplavami

Predmet projekta je izvedba naslednjih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev oz. ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

A - Ureditev poplavne varnosti Ptuja

  1. Ureditev potoka Rogoznica, območje Ljudski vrt
  2. Ureditev potoka Grajena
  3. Ureditve na Vičavi

B - Ureditev poplavne varnosti območja Dupleka

  1. Ureditev zalednih potokov Drave – Korenski, Dupleški in Ciglenški potok
  2. Ureditev poplavne varnosti Starš
  3. Ureditev poplavne varnosti Črete

C - Ureditev poplavne varnosti območja Maribora

  1. Ureditev poplavne varnosti na območju Malečnika
  2. Ureditev poplavne varnosti na območju Trčove
  3. Ureditev Pekrskega potoka in razbremenilnika Rožnodolskega potoka
  4. Ureditev Radvanjskega potoka z Mrzlim potokom.

 

Z odločitvijo o podpori za operacijo je bil odobren finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (prispevek EU) in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo ˝Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave˝, katere obdobje upravičenosti stroškov je do 31. 12. 2023. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo znaša 14.802.648,00 EUR. Prispevek na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 14.252.648,00 (od tega podpora Evropske unije 11.402.118,40 EUR in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna  2.850.530,60 EUR), ostala sredstva so zagotovljena v Skladu za vode.