Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalni projekt z naslovom "Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij ter izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra"

Opis problematike in obstoječe stanje

Število in površina z raziskovalnim projektom evidentiranih funkcionalno degradiranih območij - FDO opozarjata na razsežnost problematike načrtovanja in ravnanja s prostorom v Sloveniji. Vzpostavitev prve celovite evidence FDO predstavlja temelje za celostno obravnavo problematike degradiranih območij in predstavlja prvi korak pri celovitem ravnanju in upravljanju z njimi.

Ciljno stanje

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je bila ugotovitev stanja/razmer in vzpostavitev delujočega sistema spremljanja degradiranih območij za učinkovitejše načrtovanje rabe prostora in umeščanje investicij.

Cilj je bil tudi, da se obstoječa funkcionalno degradirana območja v Sloveniji  v čim večji meri in čim hitreje reaktivirajo, saj predstavljajo pomemben razvojni in prostorski potencial, tako za spodbujanje gospodarske kot drugih dejavnosti, hkrati pa pomembno rešujejo prostorsko in okoljsko problematiko.

Vizija

Analiza območij glede na stopnjo in leta opuščenosti, strukturo lastništva, obstoječe razvojne načrte, prisotnost različnih oblik degradacije (fizične, okoljske, socialne) so osnova za bolj usmerjeno pripravo niza povezanih sistemskih in drugih ukrepov, ki bodo spodbujali njihovo oživitev in nove investicije na območju degradiranih območjih, namesto širitev stavbnih zemljišč na do sedaj nepozidana območja.

Problematika funkcionalno degradiranih območij tudi v prihodnje zahteva interdisciplinarni in medinstictucionalni pristop – na ravni raziskovanja in reševanja različnih izzivov – od čisto metodoloških (dodatni kriteriji, razširitev tipologije) in tehničnih (vzdrževanje in skrbništvo nad evidenco, povezljivost z drugimi zbirkami) do dejanskega preprečevanja nastajanja novih funkcionalno degradiranih območjih ter njihove reaktivacije.

 

Ključni deležniki

Ključni deležniki so:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo,

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Geodetski inštitut Slovenije,

- Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

Bistveni rezultati

Bistveni rezultati:

- opredelitev funkcionalno degradiranega območja z definicijo in kriteriji,

- razvoj samostojne aplikacije za spremljanje pojava funkcionalno degradiranih območij,

- vzpostavitev novega prostorskega in podatkovnega sloja - podroben terenski pregled in identificiranje dejanskih razmer v prostoru,

- priprava širokega nabora primerov dobrih praks reaktivacije degradiranih območij.

Učinki

Izvedba projekta ima vpliv na:

- reaktivacijo degradiranih območij,

- prispevek k ciljem prostorskega razvoja. 

Izpostavljeni podatki

 Izpostavljeni podatki:

- 1081 evidentiranih funkcionalno degradiranih območij,
- skupna površina 3423 hektarjev,
- 170 občin s funkcionalno degradiranimi območij,
- 35 občin ima nad 10 funkcionalno degradiranih območij,
- 17 občin ima nad 50 hektarjev funkcionalno degradiranih območij.

Dokumenti

Status

zaključen.