Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni projekt HOPE (ang. HOlistic radicalisation Prevention initiativE) oziroma Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije predstavlja dodano vrednost širši evropski razpravi na temo preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter strategij s področja deradikalizacije in odmikanja iz radikalnih in ekstremističnih skupin.

Eden izmed ključnih namenov projekta je ustvariti mrežo organizacij s področja usposabljanj, raziskovanj, akademskega okolja ter zaporskih in probacijskih sistemov, torej nekakšno evropsko učno središče o radikalizaciji (ang. Learning hub on Radicalisation), ki bi s pomočjo ustreznih ukrepov preprečevanja radikalizacije nudila stalno podporo in izmenjavo potrebnih znanj predvsem praktikom v tem delu Evrope. Pri tem bi s pomočjo celostnega preprečevanje radikalizacije, ki se osredotoča na storilce, praktike in organizacije v skupnosti, omogočala izboljšanje procesov prehod iz zaporskega ali probacijskega okolja v skupnost za radikalizirane posameznike ali za tiste, ki jim grozi radikalizacija.

Pričakovanih ciljev/rezultatov je sicer več, primarno se dosega pomembno znanje za Upravo za probacijo (UPRO), ki bo omogočalo kvalitetnejše izvrševanje probacijskih nalog s tovrstnimi storilci. Ob tem bo v regionalnem in širšem smislu izboljšan tudi nabor znanj in veščin pravosodnega, zaporskega in probacijskega osebja za prepoznavanje in preprečevanje radikalizacije in ekstremizma, prav tako se izboljšuje potrebna znanja in veščine osebja v organizacijah lokalne skupnosti (vključno z verskimi organizacijami), ki tesno sodelujejo s temi službami, kakor tudi boljše razumevanje zaznavanja "rdečih zastavic" ob nasilni radikalizaciji in razumevanje mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje tovrstnih aktivnosti. S tem bodo lahko izvajalci in odločevalci bolje razumeli potrebne strategije, ki jih je potrebno izvajati pri premeščanju radikaliziranih posameznikov v zaprtem okolju ali pod varstvenim nadzorstvom, in s tem prispevati tudi k izvrševanju okvirnih sklepov Sveta EU.

Čeprav se projekt regionalno osredotoča na območje Balkana in jugovzhodne Evrope, ob tem spodbuja tudi širšo evropsko perspektivo ter možnost prenosa znanj in rezultatov projekta tudi s pomočjo projektnih partnerjev iz južne, srednje in severne Evrope. V projektu tako sodeluje 9 partnerjev iz osmih držav, med katerimi je tudi Uprava za probacijo (UPRO) iz Slovenije. Vodilni partner je Innovative Prison Systems_IPS (Portugalska), ki vodi projektno partnerstvo na relaciji do FO (ang. Fund Operator), ostali partnerji pa so General Directorate »Execution of Sentences« (Bolgarija), BAPE – Bulgarian Assosiation for Policy Evaluation (Bolgarija), Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (Srbija), Bucharest-Jilava Penitentiary (Romunija), AGENFOR – Foundation Agenfor International (Italija), Euro-Arab Foundation for Higher Studies (Španija) in KRUS – Univesity College of Norwegian Correctional Services (Norveška).

Aktivnosti znotraj 3-letnega projekta »HOPE – Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije« so se zaradi pandemičnih razmer Covid-19 okvirno zamaknile za pol leta in se v okviru projekta/programa izvajajo v obdobju 2021–2023. Dinamika aktivnosti, ki vključuje udeležbo in izvedbo nacionalnih in mednarodnih sestankov, delavnic in izdelavo programov usposabljanja, bo nekoliko intenzivnejša v letu 2022 in prvi polovici leta 2023.

V nacionalnem smislu je projekt št. 2033-21-0003 »Projekt HOPE – Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije« vključen v veljavni Načrt razvojnih programov Republike Slovenije 2022–2025. Sicer pa projekt HOPE (Project No. 2018-1-1037) spada v okvir regionalnega sodelovanja znotraj EGP in NFM (2014–2021), in sicer pod prednostno področje 5. Pravosodje in notranje zadeve. Predmetna HOPE pogodba s FM – EGP in Norveškim finančnim mehanizmom za regionalno sodelovanje (ang. EEA and Norway Grants for Regional Cooperation) spada v okvir projektov Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje. Gre za enega izmed dveh skladov znotraj Globalnega sklada za regionalno sodelovanje v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma (2014–2021), ki je bil vzpostavljen za namene transnacionalnega sodelovanja pri reševanju evropskih izzivov prednostnih področij obeh finančnih mehanizmov.

Več informacij o projektu HOPE Holistic Radicalisation Prevention Initiative najdete na spletnem mestu (www.hope-radproject.eu), vabljeni tudi k ogledu uradne Youtube video predstavitve projekta – SLO ali ANG.

Sorodne novice:

Aktivnosti v okviru tega projekta sovpadajo tudi s predvidenimi nalogami UPRO v okviru Akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2022–2024, nedavno sprejetega s strani Vlade RS. Tak primer je tudi skupno usposabljanje UPRO in URSIKS z naslovom »Preprečevanje radikalizacije, ki (lahko) vodi v nasilni ekstremizem/terorizem«, ki je bilo izvedeno v lanskem letu (30. 9. 2022).