Skoči do osrednje vsebine

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja

Trije ključni cilji prenove zdravstvenega sistema so zagotavljanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe, kakovosti zdravstvenih storitev in finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema. Vse tri cilje zasleduje Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024 (Uredba).

Uredbo je Vlada Republike Slovenije sprejela 15. februarja 2024 in je ključni dokument Ministrstva za zdravje, ki na letni ravni nadomešča t. i. splošni dogovor. Pri pripravi Uredbe je ministrstvo upoštevalo več kot 200 predlogov, ki jih je prejelo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kaj prinaša Uredba?

Ambulante specializantov družinske medicine in vzpostavitev novega standarda ambulant prinaša večjo dostopnost do osebnega zdravnika.

Uvajanje petnajstih ambulant specializantov zadnjega letnika študija, ki bodo delovale pod enakimi pogoji kot ambulante specialistov družinske medicine. Na takšen način bi dostop do osebnega zdravnika omogočili tudi do 16.000 dodatnim ljudem.

Višja kakovost zdravniške obravnave, boljša dostopnost in boljše timsko delo bodo doseženi tudi z novim standardom ambulante, ki bo povezal tim ambulante družinske medicine in referenčno ambulanto.

V letošnjem letu je načrtovan tudi poziv ambulantam družinske medicine, ki bodo ob dodatnem opredeljevanju pacientov prejele dodatna sredstva za zaposlitev diplomirane medicinske sestre.

Spodbude za večjo dostopnost do prvih pregledov

Izvajalcem specialistično-ambulantne dejavnosti določa minimalno število prvih pregledov, ki jih mora izvajalec letno opraviti, obenem pa s 30 odstotkov višjim plačilom za vse prve preglede spodbuja dostopnost čakajočih na prvi pregled.

Izvajalec je do višjega plačila upravičen, če dosega zastavljen plan, v nasprotnem primeru pa uredba določa odvzem deleža programa določene dejavnosti.

Plačilo po realizaciji je predvideno za programe, ki so bili plačani po realizaciji po lanski Uredbi, poleg tega pa tudi za storitve za otroke in mladostnike, gastroenterologijo, program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter celotne urgence.

 Vzpostavitev in upravljanje s sistemom nedopustno čakajočih

Uvaja se nov način obravnave čakajočih z izračunom faktorja relativno čakajočih (razmerje med dejanskim številom dni čakanja in najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti).

Na novo vzpostavljen seznam najdlje nedopustno čakajočih bo najprej ponudil tistim, ki čakajo relativno najdlje glede na stopnjo nujnosti. Za obravnavo pacientov iz tega seznama bodo izvajalci tudi dodatno stimulirani.

Direktorji javnih zavodov bodo pri upravljanju programov, ki imajo vsaj enega nedopustno čakajočega, bolj samostojni. S tem jim izkazujemo zaupanje, izvajalcem pa prepuščamo, da samostojno zastavijo program skrajševanja čakalnih vrst. Pri izvajanju teh programov bodo lahko uporabili ves razpoložljivi kader in ga nagradili v okviru zakonskih predpisov.

Zagotovitev večje dostopnosti nujne medicinske pomoči

Preoblikujemo mrežo nujne medicinske pomoči z vzpostavitvijo satelitskih urgentnih centrov. Satelitski urgentni centri bodo kadrovsko in tehnično opremljeni za zagotavljanje hitre in kakovostne nujne obravnave pacientov bližje domu. Življenjsko ogroženi pacienti bodo tako prejeli hitrejšo oskrbo.

Uvajamo tako imenovani srečevalni sistem, s katerim zagotavljamo takojšnje, hitre odzive nujnih reševalnih vozil. Dežurni zdravnik bo na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta. S tem razbremenjujemo dežurnega zdravnika, ki bo odslej intervencije izvajal skupaj z diplomiranim zdravstvenikom v vozilu urgentnega zdravnika. Na ta način povečujemo njegovo razpoložljivost v dežurni ambulanti.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024