Skoči do osrednje vsebine

Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo obstoječega informacijskega sistema MFERAC omogočiti kontinuirano delovanje informacijskega sistema v državnem računalniškem oblaku, izboljšati uporabniško izkušnjo, povečati krog uporabnikov in zmanjšati papirno poslovanje v državni upravi.

Sistem MFERAC je glavni informacijski sistem na področju financ, računovodstva, upravljanja kadrov in obračuna stroškov dela na ravni javnih financ Republike Slovenije. Zzagotavlja enotno informacijsko podporo finančno računovodskim in kadrovsko plačnim funkcijam uporabnikom državne uprave, pravosodnim organom, javnim gospodarskim zavodom, lokalni skupnosti in drugim državnim organom. Prenova  in razvoj informacijskega sistema MFERAC temelji na sodobni tehnološki osnovi, usklajeni z zahtevami DRO, ter na drugih strateških dokumentih  (Smernice za razvoj informacijskih rešitev, GTZ, idr.). Poudarek je na uporabi centralnih registrov in šifrantov ter preprečevanju podvajanja šifrantov za potrebe posameznih aplikacij.

Prenova in nadgradnja informacijskega sistema MFERAC sledi ciljem:

  • pregledne in učinkovite porabe javnih sredstev (vključno z evropskimi sredstvi, prejetimi iz različnih skladov), saj informacijski sistem predstavlja primarni vir podatkov o uporabi javnih sredstev,
  • semantične interoperabilnosti,
  • Strategije javne uprave 2015 – 2020, saj  bo vzpostavljen varen, tehnološko  sodoben in uporabniku prijazen informacijski sistem za pripravo evidenc, poročanje in nadzor nad porabo javnih sredstev, kar bo povečalo njihovo učinkovitost in namenskost porabe.
  • da bo zagotavljal kompatibilnost z državnim računalniškim oblakom, s čimer se bo pomembno izboljšala interoperabilnost sistemov in ključnih podatkov, njihova zanesljivost, prilagodljivost in dostopnost.

Aktivnosti prenove informacijskega sistema bodo potekale vzporedno, saj bo delovanjem informacijskega sistema MFERAC nemoteno delovalo tudi med prenovo.

Investicija je v skladu z Operativnim programom, Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020 in njenim dvoletnim akcijskim načrtom, izhodišči za prenovo državne informatike ter Strategijo MF. Pri izvajanju  investicije se upošteva  predpise in zakonodajo (ključni zakoni: Zakon o javnih financah, zakone, ki urejajo izvrševanje proračunov, Zakon o računovodstvu, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov in drugi) s področja vsebine, ki jo pokriva informacijski sistem MFERAC.

Izvedba projekta bo pomenila zmanjšanje digitalne ločnice, povečanje dostopnosti do storitev javne uprave, izboljšanje kakovosti storitev javne uprave, zagotavljanje enakosti obravnave državljanov in prebivalcev RS z uporabo poenotenih in centraliziranih informacijskih orodij.

 Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 8.724.871,85 EUR. Prispevek Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada za operacijo znaša 3.571.054,20 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov:  1. 1. 2017 – 30. 11. 2022 
Upravičenec:  Ministrstvo za finance
Kontaktna oseba:  Milena Bremšak, telefonska št. 01 369 6010

Posredniški organ: Ministrstvo za javno upravo