Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge št. 31 Celje -Velenje 96,4 milijona 2023-2029
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop 6.216.922 31.12.2023
Tehnološka posodobitev namakalnih naprav v Savinjski dolini, ki so namenjene več uporabnikom 3.526.861 realizirano
Razširitev Poslovna cona Arnovski gozd 2.958.812 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Ureditev regionalne ceste Žalec – Šempeter, pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4,480 do km 5,750 1.967.257 realizirano
Izgradnja kolesarske povezave Celje - Žalec 1.594.011 2023
Urejanje prehodov na progi št. 31 v občini Žalec 1.529.061 2022-2023
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec 1.050.578 31.12.2023
Investicija v napravo nasadov jablan, protitočnih mrež ter mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek; upravičenec: Sadjarstvo Mirosan d.o.o. 776.225 30.06.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na regionalni cesti R2-447/0287 v km 1,500, R2-447/0367 v km 0,000 in R2-451/1448 v km 2,090 666.694 realizirano
Poslovna cona južno od železnice - II. faza 662.892 31.12.2021
Nadzidava I. Osnovne šole Žalec 597.000 2022
Sofinaciranje obnove mostu čez Savinjo na lokalni cesti Petrovče - Kasaze, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 574.000 30.11.2022
Vzpostavitev enota za namen zagotavljanja dnevih oblik varstva za osebe starejše od 65 let v Posebnem socialno-varstvenem zavodu Nine Pokorn-Grmovje 502.000 realizirano
Nakup in postavitev sončne elektrarne 394.982 2022
Ureditev prostorov ter dobava in montaža arhivskih regalov za sodišča v Žalcu 300.000 2022
Nakup tehnološke opreme za širitev dejavnosti; Upravičenec: Društvo namakalnih naprav Breg Roje 221.713 10.12.2021
Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Gotovlje, ki je namenjen več uporabnikom 215.922 31.12.2021
Tehnološka posodobitev namakalnih naprav v Savinjski dolini - IHPS; Upravičenec: IHPS 172.313 realizirano
Pohlajevanje objekta Policijske postaje Žalec 110.000 9.09.2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2020 102.200 realizirano
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (nakup knjižničnega gradiva) 90.884 2020–2021
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Žalec (več sodišč skupaj) 3.974 realizirano
Nakup opreme za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec 2.880 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 2.577.548
Širitev Poslovne cone Arnovski gozd - širitev z izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture 1.419.830
Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec 1.275.209
Spodbude za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 418.863
Izgradnja potrebne cestne in komunalne infrastrukture v Poslovni coni Južno od Železnice v Žalcu 414.485
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 398.085
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje 358.685
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 43.836
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 40.500

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.