Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave - I. faza 7.828.021 31.12.2023
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini 3.337.144 31.12.2023
Preplastitev ceste Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa 2.877.792 realizirano
Ureditev reke Vipave na izvirih 1.868.225 31.12.2022
Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi 1.307.000 2023-2024
Ureditev reke Vipave - gorvodno od glavne ceste 920.987 31.12.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina 719.758 30.09.2023
Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo 694.708 realizirano
Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 9,660 do km 10,170 97.313 realizirano
Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 11,550 do km 12,030 76.149 realizirano
Konservatorsko-restavratorski posegi v Vipavi 29.000 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave, Bele in Vrtojbice 6.617.718
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 69.972

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.