Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo pločnika in AP 4.812.364 še ni znano
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer – 2. faza 3.184.026 1.10.2022
Gradnja rehabilitacijske centra v SVZ Lukavci 2.155.491 31.12.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Izgradnja novega krožišča na mestu obstoječega križišča Prešernove ceste in ulice Slavka Osterca
1.612.832 v pripravi
Novogradnja hleva za rejo plemenskih svinj; upravičenec: Ljutomerčan d.o.o. 1.177.048 30.06.2023
Preplastitev vozišča regionalne ceste Ljutomer - Savci - Ptuj 1.164.570 realizirano
Širitev poslovne cone Ljutomer 1.008.257 realizirano
Prizidava vrtca Mala Nedelja 895.000 2022
Rekonstrukcija-ureditev skladišča za žitarice in zelenjavo; upravičenec: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. 734.619 30.06.2023
Sanacija plazu Radomerje zaradi neurja s poplavami julija 2020 352.170 realizirano
Obnova stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru 163.000 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami maja 2018 (maj) 101.826 realizirano
Splošna knjižnica Ljutomer (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 40.586 2020–2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljutomer (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri 3.635.921
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 698.889
Širitev poslovne cone Ljutomer 355.451
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.