Skoči do osrednje vsebine

Pregled projektov vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022) za razvoj občin

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Na zemljevidu so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Ajdovščina

 • Nadomestna gradnja doma starejših občanov v Kresnicah
 • Novogradnja objekta Policijske postaje Ajdovščina
 • Gradnja gimnastične dvorane v Osnovni šoli Danila Lokarja

Ankaran

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • Nabava RIS/PACS za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra
 • Ureditev priključka Železniška ceste na državni cesti Škofije – Lazaret

Apače

 • Nov vrtec Stogovci
 • Ureditev ceste Trate – Gornja Radgona
 • Nadgradnja vodovoda sistema

Beltinci

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci
 • Rekonstrukcija in prizidava vrtca Beltinci

Benedikt

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Delna preureditev in razširitev OŠ Benedikt
 • Vzpostavitev brezžičnega omrežja na javnih mestih

Bistrica ob Sotli

 • Vrtec in telovadnica OŠ Bistrica ob Sotli
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema

Bled

 • Kolesarska povezava Bled – Bohinjska Bistrica
 • Obnova vozišča na cesti Bled - Soteska
 • Križišče Betin

Bloke

Bohinj

 • Novogradnja vrtca ob OŠ dr. Janeza Mencingerja
 • Izgradnja novega proizvodnega objekta za proizvodnjo masivnega pohištva
 • Kolesarska povezava Bled – Bohinjska Bistrica

Borovnica

 • Obnovitev mokrotnih habitatov na Ljubljanskem barju
 • Kolesarska povezava Borovnica - Breg
 • Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

Bovec

 • Izgradnja športne dvorane v Bovcu
 • Rekonstrukcija dela ceste Predel - Bovec
 • Dom starejših občanov Nova Gorica: gradnja enote v Bovcu

Braslovče

 • Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Braslovče
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do Letuša

Brda

 • Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-Dobrovo
 • Prestavitev ceste Solkan-Gonjače
 • Nova enota vrtca Dobrovo

Brezovica

 • Oskrba s pitno vodo
 • Nadgradnja železniške proge Ljubljana - Brezovica
 • Prizidek OŠ Preserje

Brežice

 • Nov most čez Savo in 1. etapa obvoznice Brežice
 • Izgradnja gospodarskega središča Phoenix
 • Zaključek I. faze posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki

Cankova

 • Prizidava vrtca Cankova
 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje - Goričko

Celje

 • Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje
 • Gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje
 • Sanacija nezakonitega odlagališča Bukovžlak

Cerklje na Gorenjskem

 • Dom Taber - koncesija za 48 dodatnih postelj
 • Preureditev križišča Cerklje na Gorenjskem
 • Sofinanciranje širitve dejavnosti ELAPHE - Domovanje inovacij

Cerknica

 • Izboljšanje travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
 • Rekonstrukcija državne ceste Cerknica – Bloška Polica
 • Izgradnja hodnika in kolesarske poti Cerknica - Dolenje Jezero

Cerkno

 • Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša - Želin
 • Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki«
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Cerkvenjak

 • Celovita energetska prenova stavbe OŠ Cerkvenjak-Vitomarci
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas

Cirkulane

 • Ureditev ceste Borl - mejni prehod
 • Sanacija brežine pri gradu Borl
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Črenšovci

 • Vzpostavitev nove enote v Domu starejših občanov Rakičan, enota Črešnovci
 • Novogradnja vrtca na Srednji Bistrici
 • Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci

Črna na Koroškem

 • Rekonstrukcija odseka ceste Mežica - Črna na Koroškem
 • Rekonstrukcija OŠ Črna na Koroškem
 • Gradnja bivalne enote v Centru za usposabljanje, delo in varstvo

Črnomelj

 • Novogradnja dela OŠ Loka Črnomelj
 • Dograditev OŠ Dragatuš
 • Rekonstrukcija in preureditev trakta A v Domu starejših Črnomelj

Destrnik

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Obnova in oprema Volkmerjevega doma kulture v Občini Destrnik
 • Dom starejših Destrnik - koncesija za 120 postelj

Divača

 • Dozidava Osnovne šole Divača
 • Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana-državna meja
 • Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik

Dobje

 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok v Loki
 • Opremljanje industrijske cone Dobje

Dobrepolje

 • Modernizacija Kočevske proge
 • Nakup treh stanovanj in obnova zavoda Prizme Ponikve
 • Spodbude za mala in srednja podjetja v lesarstvu

Dobrna

 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Gradnja bivalne enote Zeleni gozd CUDV Dobrna
 • Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni

Dobrova - Polhov Gradec

 • Barjansko kolesarsko omrežje
 • Rekonstrukcija ceste Polhov Gradec – Dobrova
 • Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice

Dobrovnik

 • Kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik - Lendava
 • Sanacija pregrade pri Bukovniškem jezeru
 • Ureditev kmetijsko-poslovne cone Dobrobvnik

Dol pri Ljubljani

 • Ureditev državne ceste Šentjakob – Ribče ob naselju Senožeti
 • Ureditev križišča Videm na cesti Šentjakob – Ribče
 • Obnova vozišča na cesti Šentjakob - Ribče

Dolenjske Toplice

 • Dozidava objekta vrtca na OŠ Dolenjske Toplice
 • Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske Toplice
 • Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu

Domžale

 • Rekonstrukcija železniške postaje Domžale
 • Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale
 • Nadgradnja proge Ljubljana Šiška - Kamnik Graben

Dornava

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Izgradnja kuhinje in preureditev prostorov za mladostnike na ZUDV Dornava

Dravograd

 • Začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi
 • Rekonstrukcija OŠ Neznanih talcev
 • Prizidek in rekonstrukcija Koroškega doma starostnikov - enota Črneče

Duplek

 • Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku
 • Energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek
 • Rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek

Gorenja vas - Poljane

 • Sanacija zidov in brežin na cesti Trebija - Sovodenj
 • Prizidek vrtca Agata Poljane
 • Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka - Gorenja vas

Gorišnica

 • Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica
 • Navezovalna cesta Zavrč - Formin na hitro cesto Hajdina - Ormož
 • Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava - lokacija Gorišnica

Gorje

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save
 • Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Gornja Radgona

 • Izgradnja športne dvorane ob osnovni šoli
 • Obnova ceste Grabonoš - Spodnji Ivanjci
 • Nadgradnja vodovoda sistema C

Gornji Grad

 • Sanacija na objektih vodne infrastrukture
 • Center starejših Gornji Grad - koncesija za 48 dodatnih postelj
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Gornji Petrovci

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
 • Projekt Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega

Grad

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem

Grosuplje

 • Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana
 • Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
 • Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji

Hajdina

 • Gradnja regionalnih kolesarskih povezav
 • Rekonstrukcija ceste Slovenska Bistrica - Hajdina
 • Rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole Hajdina

Hoče - Slivnica

 • Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče
 • Novogradnja Policijske postaje Rače na področju občine Hoče - Slivnica
 • Sprostitveno rekreacijski park Rogoza

Hodoš

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem

Horjul

 • Prizidek k vrtcu Horjul
 • Barjansko kolesarsko omrežje

Hrastnik

 • Nadomestna gradnja objekta za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov Hrastnik
 • Sofinanciranje investicij Steklarne Hrastnik
 • Ureditev infrastrukture Obrtno industrijske cona Steklarna - TKI Hrastnik

Hrpelje - Kozina

 • Izgradnja vrtca Materija
 • Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami
 • Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik

Idrija

 • Rekonstrukcija ceste s kolesarsko stezo Mokraška vas - Spodnja Idrija
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec

Ig

 • Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig
 • Dom starejših Ig - koncesija za 150 postelj
 • Gradnja prizidka k vrtcu

Ilirska Bistrica

 • Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja
 • Sanacija opuščenega odlagališča Globovnik
 • Rekonstrukcija dveh traktov Doma starejših občanov

Ivančna Gorica

 • Nadgradnja proge Ivančna Gorica - Ljubljana
 • Novogradnja Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
 • Izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični

Izola

 • Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo
 • Novogradnja Policijske postaje Izola
 • Obnova ribiškega pristanišča

Jesenice

 • Gradnja 2. cevi predora Karavanke
 • Nadgradnja železniške postaje Jesenice
 • Prenova objektov srednje šole Jesenice

Jezersko

 • Prenova podružnice osnovne šole in vrtca Palček

Juršinci

 • Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci
 • Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Kamnik

 • Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo
 • Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana
 • Gradnja prizidka k Domu starejših občanov Kamnik

Kanal ob Soči

 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Nakup tehnične opreme v Kulturnem domu Deskle
 • Vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

Kidričevo

 • Gradnja obvoznice Kidričevo
 • Vrtec Lovrenc na Dravskem polju
 • Sanacija gramozne jame Kidričevo

Kobarid

 • Rekonstrukcija odseka regionalne ceste Žaga - Kobarid
 • Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj
 • Rekonstrukcija ceste Livek - Livške Ravne - 1. faza

Kobilje

 • Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
 • Vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

Kočevje

 • Modernizacija Kočevske proge 3. faza
 • Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje
 • Izgradnja vrtca s 16-imi oddelki

Komen

 • Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel
 • Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz)
 • Izgradnja dnevnega centra v Domu za starejše občane

Komenda

 • Dom starejših Komenda - koncesija za 68 postelj
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save
 • Projekt suhi zadrževalnik Tunjščica

Koper

 • Novogradnja OŠ Škofije
 • Ureditev olimpijskega bazena Koper
 • Upravni center Koper

Kostanjevica na Krki

 • Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki
 • Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti
 • Obnova lesenega mostu na južni strani otoka

Kostel

 • Rekonstrukcija državne ceste Livold-Fara in Fara-Petrina s krožiščem v Fari
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije
 • Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju Kolpe

Kozje

 • Novogradnja enote Kozje Doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah
 • Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste Podsreda - Brestanica
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Kranj

 • Novogradnja enote za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov
 • Izgradnja novega izolacijskega oddelka na Kliniki Golnik
 • Nadgradnja železniške proge Kranj - Jesenice

Kranjska Gora

 • Prizidek vrtca v Mojstrani
 • Obnova vozišča na cesti Kranjska Gora - Erika
 • Rekonstrukcija depandanse Aljaževega doma v Vratih

Križevci

 • Rekonstrukcija ceste Križevci – Žihlava
 • Gradnja poljskih poti in ukinitev 7 nivojskih prehodov

Krško

 • Izgradnja gospodarskega središča Phoenix
 • Sofinanciranje novogradnje OŠ Veliki Podlog z vrtcem
 • Protihrupni ukrepi ob progi

Kungota

 • Kolesarska pot Kungota - Maribor
 • Sanacija plazu Ciringa
 • Rekonstrukcija ceste Počehova – Zgornja Kungota

Kuzma

 • Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na Petrovci - Kuzma
 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Dom Kuzma - dve koncesiji za 12 in 12 dodatnih postelj

Laško

 • Novogradnja Policijske postaje Laško
 • Izgradnja šolske športne dvorane Rimske Toplice
 • Dom starejših Laško - koncesija za 60 dodatnih postelj

Lenart

 • Kolesarska povezava Jarenina - Lenart – Zgornja Senarska
 • Dozidava OŠ Lenart
 • Gradnja zunanjih bivalnih enot SVZ Hrastovec v Lenartu

Lendava

 • Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Lendava
 • Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci
 • Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ

Litija

 • Protihrupni ukrepi ob progi
 • Cesta Vače z ureditvijo prometne varnosti čez vas
 • Izgradnja nadomestnega vrtca Najdihojca

Ljubljana

 • Investicije v UKC Ljubljana
 • Nadgradnja železniške postaje Ljubljana
 • Izgradnja nove sodne stavbe

Ljubno

 • Krožno križišče Radmirje
 • Prenova Kulturnega doma Ljubno
 • Sofinanciranje širitve kapacitet podjetja Podkrižnik

Ljutomer

 • Prizidava vrtca Mala Nedelja
 • Gradnja rehabilitacijske centra v SVZ Lukavci
 • Širitev poslovne cone Ljutomer

Log - Dragomer

 • Prizidek otroškega vrtca Dragomer
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice
 • Uvoz na avtocesto pri Občini Log Dragomer

Logatec

 • Nov Policijski center Logatec
 • Novogradnja enote vrtca Kurirček
 • Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših občanov

Loška dolina

 • Ureditev ceste Stari trg - Loški potok
 • Protiprašna zaščita makadamske ceste Stari trg - Loški potok
 • Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh v Kozarišču

Loški Potok

 • Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta Loški Potok
 • Rekonstrukcija ceste Sodražica - Hrib
 • Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko

Lovrenc na Pohorju

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija ceste Ruta - Lovrenc - Pesek skozi naselje Lovrenc na Pohorju
 • Projektiranje Dravske kolesarske poti

Luče

 • Obnova vozišča Podlom – Kranjski Rak - Luče
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Projekt obvoznica Luče

Lukovica

 • Razširitev Osnovne šole Brdo
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Majšperk

 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti
 • Gradnja regionalnih kolesarskih povezav
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Makole

 • Ureditev regionalne ceste Poljčane - Majšperk skozi naselje Pečke
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija objekta OŠ Anice Černejeve

Maribor

 • Nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj
 • Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor
 • Center Rotovž – knjižnica, galerija, artkino

Markovci

 • Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica
 • Ureditev obrtne cone
 • Gradnja hitre ceste Ptuj - Ormož

Medvode

 • Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka
 • Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče
 • Obnova Kulturnega doma Medvode

Mengeš

 • Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš
 • Veliki namakalni sistem KIS - Jablje 1
 • Sanacija na objektih vodne infrastrukture

Metlika

 • Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših občanov Metlika
 • Prizidek k osnovni šoli Podzemelj
 • Ureditev ceste Metlika - Podzemelj

Mežica

 • Sanacija Zgornje mežiške doline
 • Rekonstrukcija ceste Mežica - Črna na Koroškem
 • Ureditev ceste Poljana – Štriker

Miklavž na Dravskem polju

 • Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujske ceste
 • Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
 • Projekt Nočni nogometni turnir

Miren - Kostanjevica

 • Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo - Komen

Mirna

 • Gradnja novega vrtca Mirna
 • Sofinanciranje nove linije za polnjenje v steklenice in pločevinke, Dana d.o.o.
 • Naložba v ureditev kmetijskih objektov Presad, d.o.o.

Mirna Peč

 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Energetska prenova objekta FURS

Mislinja

 • Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo
 • Vizija Pohorje 2020
 • Energetska sanacija objekta Grmovškov dom na Kopah

Mokronog - Trebelno

 • Gradnja poslovne cone Puščava

Moravče

 • Dozidava in rekonstrukcija OŠ Jurija Vege
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Rekonstrukcija kulturnega doma Moravč

Moravske Toplice

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija križišča v Moravskih Toplicah

Mozirje

 • Kolesarska povezava Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje
 • Razširitev OŠ Mozirje
 • Razširitev vrtca Mozirje

Murska Sobota

 • Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota
 • Dom starejših Murska Sobota - koncesija za 120 postelj
 • Prenova matične enote Doma starejših Rakičan

Muta

 • Ureditev šolskega okoliša v vrtcu Muta
 • Gradnja novega objekta in nakup opredmetenih osnovnih sredstev, Orodja Erhart Muta
 • Infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta

Naklo

 • Ureditev infrastrukture ob kolesarske poti Kranj - Naklo - Zadraga
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save

Nazarje

 • Sofinanciranje investicije »Razvoj in proizvodnja nove generacije malih gospodinjskih aparatov Hardware+« podjetja BSH Hišni aparati
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina

Nova Gorica

 • Povezano kolesarsko omrežje Nove Gorice
 • Energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica
 • Izgradnja pokritega bazena

Novo mesto

 • Izgradnja najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada v Podbrezniku
 • Izgradnja novega Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč
 • Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec

Odranci

 • Projekt izgradnje Dnevnega centra Odranci v okviru Doma starejših občanov Lendava

Oplotnica

 • Novogradnja podružnične Osnovne šole in vrtca na Prihovi
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Sanacija objektov vodne infrastrukture

Ormož

 • Razširitev ekonomsko-poslovne cone Ormož
 • Dograditev vrtca Podgorci
 • Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

Osilnica

 • Ojačitev vozišča Bosljiva Loka - Osilnica
 • Dokončanje gradnje in vzpostavitev enote Osilnica v ovkiru Doma starejših občanov Šiška
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Pesnica

 • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske Gorice
 • Nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj
 • Rekonstrukcija odseka regionalne ceste Počehova – Zgornja Kungota

Piran

 • Vrtec v Luciji
 • Ureditev vodne infrastrukture na območju solin Sečovlje
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Pivka

 • Izgradnja dvorane Šmihel
 • Izgradnja inkubatorja za poslovne dejavnosti v Industrijski poslovni coni Neverke
 • Ojačitev vozišča na cesti Pivka - Ribnica

Podčetrtek

 • Nove kapacitete v Domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah, enota Podčetrtek
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije
 • Prizidek vrtca k Osnovni šoli Pristava pri Mestinju

Podlehnik

 • Rekonstrukcija ceste Žetale - Rogatec
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija in nazidava vrtca in OŠ Podlehnik

Podvelka

 • Rekonstrukcija regionalne ceste Ribnica – Brezno
 • Nadgradnja železniške proge Maribor - Prevalje - državna meja
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Drave

Poljčane

 • Dozidava in rekonstrukcija Doma dr. Jožeta Potrča v Poljčanah
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija državne ceste Poljčane - Podplat

Polzela

 • Prizidek k OŠ Polzela
 • Nadgradnja železniške proge Celje - Velenje
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije

Postojna

 • Prizidek OŠ Antona Globočnika
 • Sofinanciranje investicije podjetja PET PAK
 • Kolesarska pot Postojna - Hruševje - Grobišče - Zagon

Prebold

 • Delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold
 • Tehnološka posodobitev namakalnih naprav
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije

Preddvor

 • Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca
 • Modernizacija državne ceste Sp. Jezersko - Preddvor in Preddvor – Kranj
 • Sanacija teras in balkonov, dvigala, kolektorjev v DSO Preddvor

Prevalje

 • Nadgradnja železniške proge Maribor - Prevalje - državna meja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže
 • Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana

Ptuj

 • Gradnja regionalnih kolesarskih povezav
 • Izboljšanje bivalnega standarda Doma upokojencev Ptuj
 • Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj

Puconci

 • Preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci
 • Izgradnja vrtca Puconci
 • Nadgradnja vodovodnega sistema

Rače - Fram

 • Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje
 • Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni cesti Fram – Slovenska Bistrica

Radeče

 • Rekonstrukcija odseka ceste Zidani most - Radeče
 • Investicija v proizvodno-skladiščni objekt
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

Radenci

 • Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela
 • Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura
 • Ureditev ceste Radenci - Petanjci

Radlje ob Dravi

 • Kolesarske povezave
 • Nadgradnja železniške proge Maribor - Prevalje - državna meja
 • Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi

Radovljica

 • Rekonstrukcija kopališča Radovljica
 • Projekt bivalna enota za starejše uporabnike v CUDV Radovljica
 • Zagotovitev prostorov za vrtec Radovljica

Ravne na Koroškem

 • Novogradnja vrtca
 • Gradnja centra starejših KO-RA, enota Ravne na Koroškem
 • Nadgradnja železniške proge Maribor - Prevalje - državna meja

Razkrižje

 • Preplastitev regionalne ceste Razkrižje - Stročja vas in Stročja vas - Ljutomer
 • Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura

Rečica ob Savinji

 • Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije
 • Rekonstrukcija ceste Radmirje - Mozirje

Renče - Vogrsko

 • Zagotovitev kvalitetnejše pitne vode in nemotene oskrbe s pitno vodo
 • Ukrepi za ohranjanje ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
 • Dom starejših Renče - koncesija za dodatnih 19 postelj

Ribnica

 • Modernizacija Kočevske proge
 • Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov
 • Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje

Ribnica na Pohorju

 • Rekonstrukcija regionalne ceste Ribnica – Brezno
 • Sanacija Ribniške koče na Pohorju
 • Turistična destinacija Zahodnega Pohorja

Rogaška Slatina

 • Izgradnja daljinske kolesarske povezave Šentjur - Rogaška Slatina - Rogatec
 • Razgledni stolp Kristal
 • Nova telovadnica pri Podružnični OŠ Sv. Florijan

Rogašovci

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija učnih prostorov v Osnovni šoli Sveti Jurij

Rogatec

 • Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec
 • Obvoznica Trškega jedra Rogatec
 • Novogradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirane enote Rogatec

Ruše

 • Ureditev trga v Rušah
 • Dom starejših Ruše - koncesija za 150 postelj
 • Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah

Selnica ob Dravi

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Sanacija objektov vodne infrastrukture
 • Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah

Semič

 • Preplastitev regionalne ceste Gaber - Uršna sela - Novo Mesto
 • Vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih
 • Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij

Sevnica

 • Nadgradnja železniške postaje Sevnica
 • Nova osnovna šola Ane Gale
 • Protihrupni ukrepi ob železniški progi

Sežana

 • Regijske kolesarske povezave na Krasu
 • Novogradnja glasbene šole Sežana
 • Nadgradnja železniške proge Divača - Sežana - državna meja

Slovenj Gradec

 • Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj Gradec
 • Blok neprofitnih stanovanj Polje
 • Gradnja zimskega bazena in urbanega parka

Slovenska Bistrica

 • Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko
 • Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica
 • Obnova dvorane Bistrica

Slovenske Konjice

 • Statična sanacija in obnova Osnovne šole Pod goro
 • Sofinanciranje izgradnje novega proizvodno-poslovnega objekta ELPRO Križnič
 • Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica

Sodražica

 • Obnova ceste Bloška Polica – Sodražica
 • Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije

Solčava

 • Sanacija plazu "Solčavsko"
 • Telovadnica Solčava
 • Gradnja nadomestnega planinskega doma na Okrešlju

Središče ob Dravi

 • Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov reke Drave
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
 • Zavarovanje prehodov Frankovci 2, Obrež 1 in Grabe

Starše

 • Nova podružnična OŠ Marjeta
 • Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave
 • Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju

Straža

 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
 • Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Sveta Ana

 • Dozidava vrtca Sveta Ana
 • Kolesarska povezava Lenart - Sv. Ana - Zg. Ščavnica
 • Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 • Novi nizkoenergetski vrtec Sveta Trojica
 • Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak
 • Preplastitev vozišča na cesti Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Naložba v sadjarsko dejavnost
 • Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas

Sveti Jurij ob Ščavnici

 • Novogradnja vrtca
 • Nadgradnja vodovoda sistema
 • Rekonstrukcija ceste Križevci – Žihlava

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

 • Dozidava vrtca pri OŠ Jožeta Hudalesa
 • Kolesarske povezava Jarenina - Lenart – Zg. Senarska
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Sveti Tomaž

 • Oskrba s pitno vodo
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Rekonstrukcija regionalne ceste Ljutomer - Savci - Ptuj skozi naselje Sveti Tomaž

Šalovci

 • Spodbujanje podjetništva na območju Krajinskega parka Goričko
 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Ureditev odseka regionalne ceste skozi Šalovce

Šempeter - Vrtojba

 • Zmanjšanje poplavne ogorženosti na porečju Vipave
 • Dom Vrtojba - koncesija za 150 postelj
 • Gradnja potniškega perona na železniški postaji Vrtojba

Šenčur

 • Dom starejših Šenčur - koncesija za 157 postelj
 • Naložba v izgradnjo nove kisarne ter nakup opreme
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save

Šentilj

 • Rekonstrukcija križišča v Šentilju
 • Sofinanciranje investicije »IMPULZ B« podjetja PALOMA PIS Sladki Vrh Šentilj
 • Nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj

Šentjernej

 • Sofinanciranje nabave nove tehnološke opreme za proizvodnjo lastnih razvitih produktov, Arex
 • Rekonstrukcija ceste Dobruška vas - Šentjernej in ureditev hodnika za pešce
 • Dom starejših Šentjernej - koncesija za 150 postelj

Šentjur

 • Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug
 • Rekonstrukcija regionalne ceste Dole - Ponikva - Loče
 • Kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur

Šentrupert

 • Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert
 • Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas – Šentrupert
 • Obnova zvonika župnijske cerkve Sv. Rupert v Šentrupertu

Škocjan

 • Izboljšava vodovodnega sistema
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije

Škofja Loka

 • Rekonstrukcija in dozidava OŠ Jela Janežiča
 • Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka - Gorenja vas
 • Kolesarska povezava Škofja Loka - Virmaše

Škofljica

 • Nadgradnja proge Ivančna Gorica - Ljubljana
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice
 • Obnovitev mokrotnih habitatov na Ljubljanskem barju

Šmarje pri Jelšah

 • Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah
 • Sofinanciranje vzpostavitve pametne tovarne Vitli Krpan
 • Izgradnja daljinske kolesarske povezave Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina

Šmarješke Toplice

 • Rekonstrukcija Osnovne šole Šmarjeta
 • Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Šmartno pri Litiji

 • Izgradnja novega vrtca Šmartno pri Litiji
 • Sanacija odlagališča Rakovnik
 • Prenova enote "Grajske gospe" Doma starejših Tisje za izboljšanje bivalnega standarda

Šmartno ob Paki

 • Nadgradnja železniške proge Celje - Velenje
 • Rekonstrukcija in prizidek k vrtcu v Šmartnem ob Paki
 • Gradnja podhoda na železniški postaji Šmartno ob Paki

Šoštanj

 • 3. razvojna os, sklop Gaberke
 • Prizidava k OŠ Destovnika-Kajuha
 • Nadgradnja železniške proge Celje - Velenje

Štore

 • Izgradnja športne dvorane Štore
 • Kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur
 • Ureditev državne ceste Štore – Svetina

Tabor

 • Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji
 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
 • Sanacija na objektih vodne infrastrukture

Tišina

 • Nadgradnja vodovodnega sistema
 • Projekt gradnje vadbenega centra Petanci
 • Rekonstrukcija odseka ceste Murska Sobota – Gederovci (Rankovci)

Tolmin

 • Gradnja obvoznice Tolmin
 • Nadgradnja železniške postaje Most na Soči
 • Nadzidava enote Doma upokojencev Podbrdo v enoti Petrovo Brdo

Trbovlje

 • Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah
 • Posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi
 • Zasavski podjetniški inkubator

Trebnje

 • Dozidava podružnične OŠ
 • Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje
 • Preureditev Doma starejših občanov Trebnje

Trnovska vas

 • Kolesarska povezava Lenart - Trnovska vas
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti Rogoznica - Senarska

Trzin

 • Nadgradnja proge Ljubljana Šiška - Kamnik Graben
 • Ojačitev vozišča cesta G2-104, odsek Trzin - Črnuče
 • Projekt Center modrosti in vitalnosti

Tržič

 • Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • Rekonstrukcija mansarde doma starejših občanov Tržič

Turnišče

 • Kolesarsko omrežje Turnišče - Dobrovnik - Lendava
 • Dozidava objekta za vrtec Turnišče
 • Kolesarsko omrežje Turnišče - Lendava

Velenje

 • Nadgradnja železniške proge Celje - Velenje
 • Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo
 • Rekonstrukcija in prizidava doma za varstvo odraslih Velenje

Velika Polana

 • Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudin
 • Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci
 • Dom Velika Polana - koncesija za 16 dodatnih postelj

Velike Lašče

 • Modernizacija Kočevske proge
 • Novogradnja uporabnih in športnih površin za OŠ in vrtec Turjak
 • Izvedba pločnika na cesti Rašica - Žlebič

Veržej

 • Izgradnja vrtca Veržej
 • Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura
 • Promocijsko informacijski center Natura 2000

Videm

 • Širitev vrtca Videm pri Ptuju
 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Vipava

 • Preplastitev ceste Razdrto – Podnanos
 • Zmanjšanje poplavne ogorženosti na porečju Vipave
 • Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi

Vitanje

 • Novogradnja vrtca Vitanje
 • Cesta Vitanje - Fužine
 • Krožišče Vitanje

Vodice

 • Večnamenska športna dvorana Vodice
 • Obvoznica Vodice
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save

Vojnik

 • Ureditev odseka ceste skozi Šmarjeto pri Celju
 • Gradnja vrtca Frankolovo
 • Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Vransko

 • Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije
 • Oskrba s pitno vodo
 • Ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko

Vrhnika

 • Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika
 • Gradnja nove enote Doma upokojencev Vrhnika na Stari Vrhniki
 • Prizidava OŠ Ivana Cankarja

Vuzenica

 • Prenova Kulturno upravnega centra
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
 • Kolesarska povezava Vuzenice z Muto

Zagorje ob Savi

 • Rekonstrukcija glasbene šole Zagorje
 • Rekonstrukcija DSO Polde Eberl-Jamski v Izlakah
 • Kolesarska steza Zagorje - Orehovica

Zavrč

 • Navezovalna cesta Zavrč - Formin na hitro cesto Hajdina - Ormož
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture
 • Preplastitev, ureditev postajališča, območja za kolesarje in hodnikov na cesti Borl - mejni prehod

Zreče

 • Ureditev ceste na Rogli
 • Prizidava in rekonstrukcija vrtca Zreče
 • Dom starejših Zreče - koncesija za 128 postelj

Žalec

 • Ureditev odseka regionalne ceste Žalec – Šempeter
 • Nadzidava I. OŠ Žalec
 • Razširitev Poslovne cone Arnovski gozd

Železniki

 • Kolesarska povezava Železniki – Selca
 • Izgradnja dodatnih prostorov v OŠ Železniki
 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti Železnikov

Žetale

 • Rekonstrukcija ceste Žetale - Rogatec
 • Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture

Žiri

 • Nakup opreme in novogradnja objekta za predelavo mesa/li>
 • Gradbena dela za obvoznico Žiri
 • Komunalno opremljanje v Poslovni coni Žiri

Žirovnica

 • Nadgradnja železniške proge Kranj - Jesenice
 • Izboljšanje stanja barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Žužemberk

 • Obnova Auerspergove železarne Dvor
 • Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste Dvor - Soteska