Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Avtomatizacija, digitalizacija in dekarbonizacija operacij Steklarne Hrastnik z umestitvijo nove hibridne B - peči 37,7 milijona 30.6.2024
Sofinanciranje investicije »Širitev embalažnega programa« podjetja Steklarna Hrastnik d.o.o., rekonstrukcija peči za taljenje stekla in izgradnjo nove kisikove peči, nabava in montaža 3 novih steklarskih strojev ter celovito sanacijo ostalih inštalacij
30 milijonov zaključen
Nadomestna gradnja objekta za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov Hrastnik 13,7 milijona december 2023
Ureditev infrastrukture Obrtno industrijske cona Steklarna - TKI Hrastnik


4.026.000 31.12.2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 2.826.917 31.12.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Ureditev regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik (Rinaldo - Hrastnik) 969.681 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Razširitev in poglobitev podvoza do območja Dirmajerjev hrib 644.616 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 444.900 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 444.900 30.09.2023
Sanacija plazu Marno zaradi neurje s poplavami leta 2020 144.922 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 136.335 realizirano
Sanacija plazu na lokalni cesti Podkraj - Radeče 75.425 realizirano
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (nakup knjižničnega gradiva) 25.212 2020–2021
Obnova Mlakarjevega stanovanja 22.244 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Hrastnik 2.207 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik 2.475.000
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 1.535.797
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 19.810

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.