Skoči do osrednje vsebine

Raziskovalni projekti "Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji".

Projekt »Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG« se na Upravi RS zaščito in reševanje (URSZR) izvaja od leta 2011. Projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, URSZR, izhaja pa iz predhodnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja na področju varstva pred potresi od leta 1997. Izvajalci projekta so bili Zavod za gradbeništvo Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje in Inštitut za vodarstvo.

V okviru projekta POTROG so bile pripravljene strokovne podlage in orodja, ki prispevajo k vsestranski pripravljenosti na potres. Bistveno izboljšujejo dejavnosti pred potresom, tik po potresu in v daljšem obdobju po potresu in s tem zmanjšujejo tudi potresno tveganje.

 • Pred potresom (preventiva): POTROG prispeva k poznavanju ogroženosti ljudi in ranljivosti stavb ter ozaveščanju prebivalstva (orodje »Oceni svojo stavbo«). Poznavanje ranljivosti in ogroženosti stavb je ključnega pomena tako za lastnike kot upravljavce stavb, državne in lokalne institucije, pristojne institucije pri načrtovanju prostora, raziskovalce idr. Omogoča realnejše načrtovanje zaščite in reševanje s poudarkom na potrebnih silah in sredstvih za zaščito reševanje in pomoč (orodje »Ocena posledic potresa«).
 • Pripravljenost na potres: nudi podatke za primernejšo organizacijo, usposabljanje opremljanje in financiranje sil za zaščito reševanje in pomoč.

Odzivu na potres: zagotavlja orodja kot pomoč pri oceni posledic potresa in načrtovanju odziva - razpoložljivost sil za zaščito in reševanje, prevoznost cest, ocena življenjsko ogroženih. Nudi podporo delovanju komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov.

Aplikacije za splošno javnost

V sklopu projekta POTROG (POTROG 2, POTROG 3 in POTROG 4) so bile razvite naslednje aplikacije oziroma orodja:

Oceni svojo stavbo - Aplikacija »Oceni svojo stavbo« je namenjena splošni javnosti, da lahko s pomočjo aplikacije grobo oceni poškodovanost poljubne stanovanjske, poslovne ali poslovno-stanovanjske stavbe ob potresu. Namen aplikacije je povečati zanimanje občanov/posameznikov in institucij za potresno odpornost stavb, v katerih živijo, delajo ali jih imajo v lasti, ter jih vzpodbuditi k preventivni pripravi na potres in protipotresni utrditvi njihovih stavb.

Baza individualno ocenjenih stavb – Za izbrane stavbe (bolnišnice, zdravstveni domovi, šole idr.) v regijah z višjo potresno nevarnostjo so bile izdelane individualne ocene potresne odpornosti, potresne ranljivosti in poškodovanosti po kategorijah Evropske potresne lestvice EMS-98 v primeru potresa. Tako ocenjene stavbe tvorijo bazo modela POTROG. Aplikacija je namenjena tudi splošni javnosti, da lahko ugotovi, ali je bila potresna odpornost stavbe individualno ocenjena.

Aplikacije namenjene za uporabo pristojnim organom in institucijam s področja zaščite, reševanja in pomoči

Ocena posledic potresa – Aplikacija služi kot podlaga za načrtovanje ukrepov zaščite in reševanja ob potresu, zato je namenjena predvsem načrtovalcem zaščite in reševanja ter štabom civilne zaščite. S pomočjo aplikacije lahko uporabnik v primeru potresa, na podlagi informacije o lokaciji in intenziteti, zelo hitro izdela prve ocene o obsegu potresa. Z aplikacijo se lahko oceni, katere občine so bile najbolj prizadete, poškodovanost in uporabnost stavb ter število ogroženih ljudi v njih. Aplikacija omogoča tudi vizualizacijo posledic potresa in jo je možno uporabljati tudi kot učni pripomoček za preigravanje različnih scenarijev potresa. V tem smislu je namenjena tudi splošni javnosti.

Zasedenost stavb – Aplikacija je namenjena za interno uporabo Uprave RS za zaščito in reševanje. Omogoča vizualizacijo dnevnega modela in prikaz primerjave med dnevnim in nočnim scenarijem za izbrano stavbo.

Analiza prevoznosti cest – Aplikacija omogoča prikaz potencialno neprevoznih cest pri potresih intenzitet VII, VIII in IX EMS-98 v regijah z višjo potresno nevarnostjo, namenjena je predvsem pristojnim za pomoč pri načrtovanju odziva na potres.

Ocena poškodovanosti in uporabnosti stavb - Aplikacija je namena komisijam za ocenjevanje stanja stavb po potresu. Vprašalniki za ocenjevanje so bili vsebinsko posodobljeni, aplikacija pa omogoča tiskanje vprašalnikov, zajem izpolnjenih vprašalnikov in obdelavo rezultatov, brez potrebe po povezavi v internet.

Poročila projektov POTROG

 • Poročila projektov POTROG, avtor: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za vodarstvo, Agencija Republike Slovenije za okolje

  Poročila projektov POTROG, med drugim vsebujejo tudi individualne ocene stavb.
  • Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne zaščite - POTROG, 2011-2013
  • Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG 2, 2015-2016
  • Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG 3, 2017-2018
  • Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG 4, 2019-2020
  Poročila