Skoči do osrednje vsebine

Operaciji Platforma CzK in Finančne podpore CzK – javni razpisi

Čačke, narisane s svinčnikom, magnetna sila dviga iz lista papirja v zrak.

Foto: GettyImages / Thomas Jackson Stone

Da bi v Sloveniji ustvarjali inovativne proizvode in storitve, razvijali nove pristope za uresničevanje potreb prebivalstva in družbene probleme reševali z mislijo na človeka, rabimo prostor za ustvarjalnost, večdisciplinarno sodelovanje in povezovanje kreativnega kulturnega sektorja z gospodarstvom – za projekte, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.

Višina finančne podpore za operacijo Platforma CzK znaša 5.628.094,28 EUR, za operacijo Finančne podpore CzK – javni razpisi pa 5.290.000,00 EUR.

Temeljna področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS) so:

 • arhitektura,
 • oglaševanje,
 • oblikovanje in vizualne umetnosti,
 • kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
 • knjiga,
 • kulturno-umetnostna vzgoja,
 • glasbene umetnosti,
 • uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
 • mediji,
 • programska oprema in igre,
 • film in avdiovizualna dejavnost,
 • kulturni turizem in
 • drugo umetniško ustvarjanje.

Platforma CzK

Platforma Center za kreativnost, deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Namenjena je razvoju podpornega okolja za KKS ter njegove izjemne posameznike in skupine doma in v tujini in zajema ključne tematske cilje, ki bodo pripomogli k družbenogospodarskemu razvoju zajetega območja vzhodne in zahodne regije.

Njen namen je tudi razvoj novih in inovativnih produktov, spodbujanje podjetništva na specifičnih in novih področjih, spodbujanje uporabe tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij in materialov. Spodbujala bo nadgradnjo blagovnih znamk, tudi v povezavi s kulturo, umetnostjo in varovanimi vrednotami, kot so kulturna krajina, znanje, tehnike in ljudski običaji.

Center za kreativnost naslavlja šest ključnih ciljev:

 1. vzpostavitev medsektorske in interdisciplinarne platforme, prek katere bo vzpostavljeno sodelovanje med KKS, javnim, zasebnim sektorjem, deležniki z različnih področij (gospodarstvo, izobraževanje, strokovna združenja, znanost, raziskave, turizem idr.) in z akterji podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost, z namenom razvoja novih izdelkov, storitev, doseganja višje dodane vrednosti, povečanja prepoznavnosti blagovnih znamk in povečanja števila novih delovnih mest;
 2. povečana stopnja izobraženosti, znanja in veščin, s tem pa tudi večja rast in razvoj KKS;
 3. povečanje prisotnosti in prepoznavnosti podjetij, deležnikov in KKS na nacionalnem in mednarodnem trgu, povezovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini s tem pa tudi razširitev možnosti za obstoj ali prodor na nove trge;
 4. povečanje verjetnosti za obstoj na trgu, razvoj in preplet izmenjave znanj in dobrih praks v različnih sektorjih, boljše in učinkovitejše delovanje KKS in implementacija ustreznih politik na tem področju;
 5. izkoriščanje potencialov novih informacijskih tehnologij in povečanje prodaje izdelkov in storitev s področja KKS;
 6. ozaveščanje, povečanje zanimanja in informiranosti širše javnosti o pomenu KKS, novih priložnosti za rast in novostih na področju KKS – posredovanje med podjetji, oblikovalci, izobraževalnimi institucijami in državo. Platforma CzK bo sledila ciljem, ki bodo spodbujali podjetništvo, z omogočanjem udejanjanja novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij.

Finančne podpore CzK – javni razpisi

Namen javnih razpisov, ki jih izvaja Ministrstvo za kulturo, je sofinanciranje delovanja in razvoja podjetij kreativnega kulturnega sektorja, povezovanje teh podjetij z drugimi gospodarskimi panogami ter ustvarjanje celovitega podpornega okolja in ekosistema za dolgoročen stabilen razvoj kreativnega kulturnega sektorja.

Razpisi podpirajo projekte in področja, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva, ki združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine, ne glede na njihovo morebitno tržno vrednost.

Dosedanji razpisi:

Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019. Razpisana višina sredstev: 880.000 EUR.

Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021. Razpisana višina sredstev: 2.210.00 EUR.

Razpisa podjetjem in drugim organizacijam v kreativnem kulturnem sektorju dajeta nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov, novih izdelkov, storitev in procesov ter za močnejše sodelovanje z gospodarstvom.

Platforma CzK v podporo razpisu organizira promocijo razpisa in izobraževalne aktivnosti za prijavitelje. Rezultati projektov bodo na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi, povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov ter doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Razpisi se bodo nadaljevali v naslednjih letih do porabe sredstev, ki so zanje na razpolago.

Operaciji sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.