Skoči do osrednje vsebine

Operacija Štipendije za specializirane poklice v kulturi

Foto: Getty Images / JAG Images

Z operacijo Štipendije za specializirane poklice v kulturi se financirajo štipendije za podiplomski študij v tujini ter štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini. Namenjene so mladim do vključno 29. leta, ki bodo študirali oziroma se usposabljali ali izobraževali na področjih v kulturi (glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa).

Višina finančne podpore za operacijo znaša 2.625.000,00 EUR.

O štipendijah podrobneje

Z operacijo Štipendije za specializirane poklice v kulturi se financirajo štipendije za podiplomski študij v tujini ter štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini. Namenjene so mladim do vključno 29. leta, ki bodo študirali oziroma se usposabljali ali izobraževali na področjih v kulturi (glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa).

Naš namen je izboljšanje poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture, kar bomo dosegli z vlaganjem v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru operacije zagotavljamo pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje za specifične umetniške poklice in druge poklice v kulturi omogočale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Razpisi

V okviru operacije Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi javna razpisa za:      

  • štipendije za študij: štipendija se podeli od letnika študija, v katerega se prijavitelj vpiše v študijskem letu posameznega javnega razpisa, za eno celo stopnjo študija. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta, v primeru enovitega magistrskega študija pa ne več kot za pet študijskih let. Štipendija se ne podeljuje za absolventski oziroma temu primerljiv staž;
  • štipendije za usposabljanje: štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka oziroma je potekalo v časovnem obdobju določenem v posameznem javnem razpisu. Prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.