Skoči do osrednje vsebine

Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja več izzivov, s katerimi se soočajo proizvajalci in odjemalci energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Cilji komponente Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije so povečati rabo obnovljivih virov energije, izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Reforme, ki podpirajo naložbe, vključujejo regulativne spremembe za izkoriščanje potenciala proizvodnje energije iz obnovljivih virov, krepitev elektroenergetskega omrežja in izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Naložbe se nanašajo na povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje izgub v električnem omrežju in spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost v industriji.

Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji

Cilj reforme je pospešiti uvajanje tehnologij obnovljivih virov energije v elektroenergetskem sektorju. Reforma bo podprla tudi nacionalni prispevek k cilju Evropske unije glede obnovljivih virov energije.

Reforma bo izvedena z začetkom veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon bo podprl pospešitev in nastanek dodatnih projektov na področju obnovljivih virov energije, in sicer z odpravo nekaterih pravnih in upravnih ovir na področju prostorskega načrtovanja ter vzpostavitvijo enotne kontaktne točke za pomoč odjemalcem pri vseh postopkih za namestitev in uporabo obnovljivih virov energije. Reforma bo upoštevala tudi rezultate kartiranja biotske raznovrstnosti v zvezi s potencialom obnovljivih virov energije na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2024.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije

Cilj reforme je izboljšati vključevanje naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v omrežje in prilagajanje odjema.

Reforma vključuje začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo, ki določa ukrepe za zagotovitev varnega obratovanja omrežij, vključno z uvedbo pametnih omrežnih storitev, ter ukrepe za priključitev novih zmogljivosti, vključno s prilagajanjem odjema in objekti za shranjevanje energije.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Energetska učinkovitost v gospodarstvu - reforma

Cilj reforme je povečati potencial energetske učinkovitosti industrije v Sloveniji. Reforma bo spodbujala naložbe v energetsko učinkovitost industrije s sprejetjem akcijskega načrta, ki določa pogoje, pod katerimi so lahko velika podjetja oproščena plačila dajatev, zaračunanih za financiranje obnovljivih virov energije, ter dajatev za soproizvodnjo toplote in električne energije. Ti pogoji bodo med drugim vključevali izvajanje sistemov upravljanja z energijo ali nekaterih priporočil za preglede energetske učinkovitosti. Sprejet bo akcijski načrt, ki bo določal nov model upravljanja za proizvajalce energije iz obnovljivih virov, cilj pa bo olajšati dostop do trga in izmenjavo z industrijskimi odjemalci prek digitalne platforme. Vsaj 20 podjetij bo pridobilo e-izkaznico za spremljanje energetske učinkovitosti ali učinkovite rabe virov.

Reforma bo posebno pozornost namenila tudi potencialu gradbenega sektorja za energetsko učinkovitost, in sicer s sprejetjem strategije za informacijsko modeliranje stavb, da se spodbudi uporaba naprednih digitalnih tehnologij za podporo informacijskih modelov. Ti bodo s pomočjo sledljivosti in omogočitve ponovne rabe materialov omogočile večjo energetsko in snovno učinkovitost v gradbeništvu o stavbah v fazah gradnje in upravljanja.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo reforme bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2024.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije - naložba

Cilj naložbe je povečati energetsko učinkovitost sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. V oceni iz leta 2017 je bilo ugotovljeno, da se le približno dve tretjini sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja šteje za energetsko učinkovite.

Z naložbo se bo povečala energetska učinkovitost treh sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. Sredstva za izvedbo naložbe se bodo dodeljevala preko javnega razpisa. Razpis bo izključeval uporabo biomase, ki krši zahteve iz Direktive (EU) 2018/2001.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2025.

Vrednost naložbe je ocenjena na 41 milijonov evrov, od tega predvidoma 11 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije - naložba

Cilj naložbe je vzpostaviti nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov s tehnološko nevtralnim javnim razpisom med različnimi tehnologijami (geotermalna tehnologija in hidroelektrarne) ter sončno tehnologijo za javne stavbe.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 202 milijona evrov, od tega predvidoma 50 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Končni prejemniki sredstev: elektroenergetska podjetja, investitorji v proizvodne naprave (geotermalne in hidroelektrarne), javni sektor (sončne elektrarne).

Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - naložba

Cilj naložbe je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov ter omogočiti priključitev proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in polnilnih mest za električna vozila.

Naložba vključuje vzpostavitev 980 novih transformatorskih postaj in novega nizkonapetostnega omrežja v dolžini 1520 kilometrov.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2026.

Vrednost naložbe je ocenjena na 324 milijonov evrov, od tega predvidoma 80 milijonov evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Končni prejemniki sredstev: elektro-distribucijska podjetja.

Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Cilj naložbe je olajšati izmenjavo med proizvajalci energije iz obnovljivih virov in industrijskimi odjemalci ter podpreti razvoj inovativnih rešitev za energetsko učinkovitost.

Naložba zajema vzpostavitev in operacionalizacijo digitalne platforme za trg z električno energijo iz obnovljivih virov. S platformo naj bi se povišala raven storitev prilagajanja odjema in drugih morebitnih zelenih rešitev.

Z naložbo se bo tudi izboljšalo delovanje nacionalnega registra sistema trgovanja z emisijami, in sicer z izvajanjem naprednih tehnologij, da se poveča preglednost in zmanjša tveganje goljufij. Poleg tega bo vzpostavljen in operativen regulatorni peskovnik za spodbujanje tehnologij za prilagajanje odjema. Namen regulativnega peskovnika je podpreti tri pilotne projekte za inovativne tehnološke storitve, ki bodo prispevale k nadgradnji regulativnega okvira.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 31. decembra 2022.

Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost je za ta namen predvidenih 5 milijonov evrov.

Pristojni za izvedbo: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Končni prejemniki sredstev: podjetja.