Skoči do osrednje vsebine

Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

Namen projekta je povečevanje dostopnosti programov zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Glavni cilj izvajanja programa pa je zmanjševanje škode (predvsem zdravstvenih in socialnih posledic) pri osebah, ki uporabljajo prepovedane droge. Program omogoča tudi vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov prepovedanih drog, predvsem s tistimi, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov prepovedanih drog). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

Prednostna naložba

Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilj

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Projekt "mobilne enote" je rezultat temeljitega pregleda dosedanjih aktivnosti obstoječih mobilnih enot in sledenja trendov razvoja različnih dostopnih, dosegljivih in sprejemljivih oblik pomoči za uporabnike drog, njihove družine, svojce in širšo skupnost. V razvitem svetu in pri nas prepoznavamo veliko potrebo po raznovrstnih aktivnostih, ki delujejo preventivno in omogočajo boljšo kvaliteto življenja, vključno s primernimi zaposlitvami, za uporabnike drog in njihove partnerje in svojce ter spodbujajo inovativne rešitve in družbeno solidarnost.
Dolgoročna in temeljna idejna shema projekta je razviti usklajen in koordiniran sistem mreže mobilnih enot na nacionalni ravni, ki povezuje zdravstveno-varstvene in socialno-varstvene storitve in organizacije. V takšen sistem sta vključeni tudi obe pristojni ministrstvi in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in različne izvajalske organizacije.

Predmet projekta je torej modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

Cilji projekta

  • posodobitev mobilnih enot za podporo programom, namenjenim osebam iz druge prednostne naložbe devete prednostne osi in drugim z različnimi oblikami zasvojenosti,
  • zmanjševati povpraševanje po drogah s pomočjo preventive, zmanjševanje škode zaradi uporabe drog ter zdravstvena in socialna obravnava uporabnikov prepovedanih drog,
  • spodbuditi programe preprečevanja uporabe prepovedanih drog, da bi se tako zmanjšalo število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter zmanjšalo število prekrškov in kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi drogami,
  • podpirati razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov,
  • razvijati in nadgrajevati vse koordinativne strukture na področju drog na lokalni in na državni ravni,
  • zagotoviti enako dostopnost programa pomoči za vse uporabnike drog.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 400.000,00 eur

Skupaj: 400.000,00 eur