Skoči do osrednje vsebine

Podlaga v modrih barvah ministrstva z napisom Kultura za prihodnost Vizije kulturne politike
Ministrstvo za kulturo se v letu 2023 osredotoča na nujne reforme, ki bodo delavkam in delavcem v kulturi omogočile boljše pogoje za njihovo delo, prebivalkam in prebivalcem pa kakovostno umetnost, dediščino in medije. Novi kulturni model bo vključujoč in utemeljen s strokovnimi odločitvami, ki jih bo ministrstvo za kulturo sprejelo v dialogu z javnostmi.

Z nastopom ministrice dr. Aste Vrečko je ministrstvo za kulturo začelo izvajati dolgo pričakovane ključne spremembe v kulturi. V letu 2023 tako spreminjamo Nacionalni program za kulturo, ki ga bo dopolnil akcijski načrt z opredeljenimi cilji in časovnim načrtom za njihovo doseganje, spreminjamo Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), hkrati pa poteka tudi reforma statusa samozaposlenih v kulturi. Skupaj s posebnimi delovnimi skupinami na področjih sodobnega plesa, medijev, filma, slovenskega jezika in muzejske politike ministrstvo že pripravlja celostne strategije reševanja izzivov.

Navedeni vzporedni procesi so ključni gradniki novega kulturnega modela in vizije “Kultura za prihodnost”. Obstoječi kulturni model ni ustrezna oblika razvoja kulturne politike, ki bi se ustrezno odzivala na izzive 21. stoletja. Predvidene reforme morajo biti realna vizija solidarne prihodnosti, ki jo bodo uresničevali sprejeti strateški dokumenti z jasno opredeljenimi cilji, ukrepi in prečnimi politikami.

Kultura mora prispevati k socialno pravični, solidarni in ustvarjalni družbi, spodbujati raznolikost in vzpostavljati kritični odnos posameznikov do družbe, krepiti njihovo ustvarjalnost, omogočati živost jezika, ohranjati in osmišljati preteklost ter kazati vizijo prihodnosti. Zato moramo zagotoviti ustrezne pogoje dela za profesionalno udejstvovanje v kulturi in umetnosti.

Vključenost in dialog z različnimi javnostmi sta ključnega pomena pri prepoznavanju potreb kulturnega sektorja. Niz regijskih posvetov po celi Sloveniji je priložnost za vključevanje mnenja širših javnosti: samozaposlenih in drugih delavk ter delavcev v kulturi, javnih zavodov, nevladnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, strokovnih služb in odločevalcev na občinskih ravneh, razvojnih agencij in drugih.

Nacionalni program za kulturo in akcijski načrt

S sprejetjem novega Nacionalnega programa za kulturo in spremljajočega akcijskega načrta namerava ministrstvo za kulturo opredeliti ambiciozne, operativne in dosegljive cilje prihodnjega kulturnega modela. Dokumenta bosta začrtala jasno vez med ukrepi, področji, prečnimi politikami in strateškimi cilji kulture za prihodnost, ki bo ustrezala izzivom vpetosti v mednarodni prostor ter zagotavljala sistemske pogoje za razvoj organizacij in delujočih v kulturi, dostopnost kulture vsem prebivalcem ter trajnostno in okoljsko pravično smer razvoja kulture.

Sprejetje obeh dokumentov načrtujemo konec leta 2023 oziroma najpozneje na začetku leta 2024.

Delovni proces in časovni načrt

Načrtovanje in oblikovanje novega kulturnega modela je ministrstvo za kulturo začelo že v letu 2022, v letu 2023 je v teku proces operacionalizacije. Med 15. marcem in 21. aprilom bodo predstavniki ministrstva za kulturo obiskali regijska središča, nato pa bodo zbrane predloge udeleženk in udeležencev posvetov ustrezno preučili. Do konca leta bo vzporedno potekalo usklajeno delo medresorske skupine, fokusnih skupin za prečne politike in delovne skupine na ministrstvu. Rezultat teh procesov bosta osnutek Nacionalnega programa za kulturo in akcijski načrt.

Vključevanje javnosti

Vključenost različnih javnosti in dialog z njimi sta ključnega pomena pri prepoznavanju potreb kulturnega sektorja. K pripravi celostne strategije reševanja izzivov na področjih sodobnega plesa, medijev, filma, slovenskega jezika in muzejske politike je ministrstvo za kulturo povabilo strokovnjakinje in strokovnjake. Obudili smo dialoške skupine za javne zavode, samozaposlene ter druge delavke in delavce v kulturi, prav tako se redno pogovarjamo s sindikati in Nacionalnim svetom za kulturo.

Najširša javnost, samozaposleni ter druge delavke in delavci v kulturi, javnih zavodih, nevladnih organizacijah, ljubiteljski kulturni ustvarjalci, strokovne službe in odločevalci na občinskih ravneh, razvojne agencije in drugi so vključeni v regijske posvete po celi Sloveniji. Predloge za izboljšanje pogojev in vizijo kulturne politike zbiramo tudi s posebnim spletnim obrazcem. Po formalni vložitvi Nacionalnega programa za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom bo potekala tudi uradna javna razprava.

Dogodki

  do
Celje, Kranj, Trbovlje, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Koper in Ljubljana

Kultura za prihodnost: serija regijskih posvetov o viziji kulturne politike

Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti.