Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 - CLLD

V programskem obdobju 2014 – 2020 s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument Izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD omogočamo izvedbo celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu omogočamo, da določi prednostne naloge in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb.

Financiranje in izvajanje CLLD

Instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP, evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR) in evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR.

Za izvedbo CLLD je skupno namenjenih cca. 100,5 milijona evrov, in sicer:

  • 56,3 milijona evrov iz EKSRP,
  • 37,5 milijona evrov iz ESRR,
  • 6,7 milijona evrov iz ESPR.

Lokalne akcijske skupine - LAS so pripravile Strategije lokalnega razvoja - SLR, ki so bile s strani pristojnih državnih organov potrjene v skladu s Partnerskim sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020.  S tem jim omogočamo črpanje evropskih sredstev. Potrjene so bile vse SLR, ki so jih oddale LAS. Pristop CLLD se izvaja v okviru 37 LAS na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Javna podpora je namenjena izvajanju aktivnosti v okviru naslednjih podukrepov:

  • pripravljalna podpora,
  • podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
  • priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
  • podpora za tekoče stroške in stroške animacije.

Glede na pristop »od spodaj navzgor« in glede na to, da gre za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, operacije na transparenten način in v skladu s postopkom opisanim v SLR, izbirajo lokalne akcijske skupine, ki izvajajo javne pozive. Operacije, ki so izbrane na LAS, se v končno potrditev pošljejo pristojnim državnim organom.

Za izvajanje CLLD je bil za vse tri sklade ustanovljen skupen koordinacijski odbor - CLLD s katerim se zagotavlja sinergija in pretok informacij med vsemi vključenimi skladi za katere veljajo tudi posebna pravila.

Izvajanje CLLD 2014 - 2020 - Evropski sklad za regionalni razvoj

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT, ki izvajamo naloge posredniškega organa smo se  v programskem obdobju 2014-2020 v izvajanje CLLD vključili na novo.

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR namenjamo reševanju urbane problematike na manjših mestnih in urbanih območjih ter tudi za problemska območja, za katera so bila dodeljena dodatna sredstva. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganjem v človeške potenciale ter manjšimi vlaganji v prenovo na območjih lokalnih akcijskih skupin - LAS ustvarjamo razmere za njihovo prestrukturiranje.

Pričakujemo, da se bosta z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje operacij razvijala in krepila človeški potencial in inovativnost prebivalcev na teh območjih.

Pričakujemo, da bodo vidni rezultati na naslednjih tematskih področjih ukrepanja, za katere se namenja podpora iz ESRR:

  • ustvarjanje delovnih mest (spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev),
  • varstvo okolja in ohranjanje narave (izboljšanje stanja okolja),
  • večja vključenost ranljivih skupin (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti, povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine).

Upravičenci do sredstev ESRR so lokalne akcijske skupine -LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja. Fizične osebe, razen s.p., niso upravičenci.

Ciljne skupine so lahko podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, mladi (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne iniciative.

Za izvajanje operacij se oblikujejo partnerstva, katerih partnerji med seboj sklepajo konzorcijske pogodbe. Okvirno razmerje med operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev in operacijami, ki jih upravičenci prijavijo in izvajajo samostojno mora biti 70 : 30. Na MGRT z upravičenci (vodilnimi partnerji na operaciji) sklepamo pogodbe o sofinanciranju operacij (partnerske pogodbe).

Upravičeni stroški morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (DDV ni upravičen strošek);

Vrste upravičenih stroškov: investicije ter oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Operacije sodelovanja morajo biti neinvesticijske narave.

Upravičeni so stroški, ki nastanejo po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo znaša 5000 evrov. Stopnja javne podpore iz naslova ESRR znaša 80 % upravičenih stroškov operacije. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 % in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 %. Preostanek sredstev za pokritje upravičenih in neupravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci iz drugih javnih ali zasebnih virov.

Upravičenci so dolžni upoštevati vsa relevantna navodila organa upravljanja na področju evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Navodila