Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Znanost je gonilo napredka, tako za posameznika kot za družbo. Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je zato eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želimo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vzpostaviti (zgraditi) primerno infrastrukturo, t. i. “Center znanosti”. "Center znanosti" bo stičišče znanosti, gospodarstva, izobraževanja in kulture. Prostor eksperimentov, učenja, ustvarjanja in povezovanja. Inteligenten, inovativen, interdisciplinaren, interaktiven organizem idej in rešitev.

Vizija »Centra znanosti« je, da je »spodbujevalnik« radovednosti, novih idej, inovativnosti, da je stičišče sodelovanja med znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo, in da je hkrati okno za prikaz znanstvenih dosežkov in dosežkov gospodarstva, oz. prostor za prikaz kaj Slovenija zna in zmore. »Center znanosti« bo tako nudil možnost vzpostavitve programov tipa »izvedi sam« (interaktivni eksperimenti in raziskovanje v okviru laboratorijev) in programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom, s čimer bo vzpodbujal mlade k raziskovanju, razmišljanju in iskanju odgovorov, ter s tem populariziral znanost, raziskovanje, kreativnost. Poleg tega bo “Center znanosti" omogočil, da so vse vrhunske in inovativne rešitve slovenskih znanstvenic in znanstvenikov ter raziskovalk in raziskovalcev, kot tudi njihovi produkti, predstavljeni na enem mestu. Znanstvena dognanja, inovacije ipd. bodo obiskovalcem predstavljene na preprost, razumljiv in interaktiven način. Hkrati bo »Center znanosti« predstavljal tudi testni poligon za učenje in nadaljnji razvoj tehnologij, inovacij ipd. Pripomogel bo k pospešitvi prenosa znanja, tehnologij in inovacij v prakso, oblikovanju novih standardov, ozaveščanju, informiranju in širjenju uporabe novih tehnologij, pa tudi k pridobitvi prvih tržnih referenc nosilcem novih tehnologij in inovacij.

CILJ IN NAMEN PROJEKTA 

Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev infrastrukture, t. i. »Centra znanosti«, ki bo že sama po sebi predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijski objekt in bo hkrati prostor za izvajanje različnih programov s področja promocije in komunikacije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom.

Ključni nameni, ki jih mora načrtovani projekt doseči, so:

 • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji, popularizaciji in komunikaciji znanosti. Obiskovalkam in obiskovalcem bo omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo, spodbujal radovednost in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za iskanje odgovorov na njihova raziskovalna vprašanja;
 • da bo naslavljal temeljna znanstvena vprašanja in jih povezoval z znanstvenim raziskovanjem ter razvojem za reševanje aktualnih izzivov trajnostnega delovanja danes in v prihodnosti;
 • da bo predstavljal dosežke slovenske znanosti, jo mednarodno promoviral, utrjeval povezave ter gradil svojo prepoznavnost ter prepoznavnost slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v svetu;
 • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se pričakuje večje zanimanje mladih za visokošolski študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal se bo prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero in iz nje. Obenem je to priložnost za nove oblike vseživljenjskega učenja;
 • da bo prostor medgeneracijskega in interdisciplinarnega dialoga, v katerem se bodo srečevali filozof in znanstvenica, podjetnica in učitelj, umetnik in otrok;
 • da bo prostor povezovanja umetnosti, ustvarjalnosti, radovednosti, raziskovanja in znanosti. Polje umetnosti in ustvarjalnosti prikazuje znanost in družbene izzive na svojevrsten, mestoma tudi provokativen način. Ta spodbudi h kritični presoji, razmišljanju in postavljanju vprašanj izven ozkega polja in razumevanja znanosti. Povezovanje med področji bo tako pripomoglo k različnim pogledom, preizpraševanju znanosti in iskanju odgovorov na družbene izzive;
 • da bo ne eni strani omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter ponudil prve tržne reference nosilkam in nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v okolje izven raziskovalnih in razvojno usmerjenih inštitucij. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve, prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju uporabe invencij in inovacij;
 • da bo kot demonstracijski objekt prikazovalnik tehnoloških rešitev, inovacij in trajnostnih rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva;
 • da bo izboljšal turistično ponudbo tako Mestne občine Ljubljana kot tudi celotne države.

LOKACIJA 

Območje predvidene gradnje "Centra znanosti" se nahaja v osrednjem delu mesta Ljubljana, v funkcionalni enoti Trnovo. Leži znotraj avtocestnega obroča, v neposredni bližini mestnega središča. Območje, ki je klinaste oblike, leži zahodno od Barjanske ceste, vzhodno od Riharjeve ulice in se na severnem robu pripenja na obstoječe parkovne ureditve ob Gradaščici. 

Ortofoto posnetek lokacije Centra znanosti z označenim območjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (z modro črto) in območja gradnje Centra znanosti (šrafirano z rdečo)

Prikaz lokacije Centra znanosti

PROGRAMSKI PROSTORI IN IZBRANA ARHITEKTURNA REŠITEV

Ključno vodilo pri začetnih razmišljanjih o predmetnem projektu je predstavljala ideja o vzpostavitvi stičišča za izvedbo različnih programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. Skladno s tem je Ministrstvo oblikovalo medresorsko projektno skupino v kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Službe Vlade RS za evropsko kohezijsko politiko, ter predstavniki Ministrstva za kulturo, ki so sodelovali kot zunanji deležniki. Projektna medresorska skupina je na podlagi usmeritev strateških dokumentov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, ter na podlagi različnih pogovorov, sestankov oz. posvetovanj z različnimi deležniki s področja raziskovalne dejavnosti, kulture, izobraževanja in gospodarstva oblikovala prva izhodišča za zasnovo projekta »Center znanosti«. 

Ker projekt "Center znanosti" temelji na povezovanju in sodelovanju je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s ciljem pridobiti kar najboljša programska izhodišča objavilo Povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč. Na podlagi odziva je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sestavilo programsko skupino, v kateri so sodelovali Institut "Jožef Stefan”, Zavod 404, aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Zavod Kersnikova in drugi. Poleg tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k sodelovanju povabilo tudi Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP). Ob tem je Ministrstvo za namen priprave natančnejših programskih vsebin pripravilo Analizo centrov znanosti po svetu, namen katere je bilo skozi statistično obdelavo podatkov, karakteristik in parametrov delujočih centrov znanosti v svetu, predvideti oz. določiti vrednost parametrov »Centra znanosti« v Sloveniji. 

Na podlagi zgoraj navedenih aktivnosti so se izoblikovala naslednja podrobnejša programska izhodišča oz. ključni programski prostori: 

 • Osrednji prostor: Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati (tematskimi raziskovalnimi postajami), namenjenimi odkrivanju znanstvenih, tehnoloških in kulturnih konceptov skozi izkustveno doživljanje;
 • Demonstracijsko središče: Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati s prikazom gospodarskih inovacij in produktov (»show room«);
 • Virtualno stičišče: Prostor oziroma multisenzorična platforma, ki deluje kot osrednji element povezave med »Centrom znanosti« in drugimi organizacijami ter institucijami;
 • Fablab: Prostor sledi konceptu prototipirnega laboratorija, tj. kreativnega prostora, ki je namenjen raziskovalnemu in razvojnemu delu na področju inženirstva, s poudarkom na sodobnih tehnoloških rešitvah v pristopu 'naredi sam';
 • Laboratoriji: Učilniški laboratoriji, ki omogočajo opravljanje vodenih eksperimentov in predstavitve raziskovalne dejavnosti preko katerih obiskovalci spoznavajo osnovne zakonitosti na področjih materialov, kemije, biologije in nevrofenomenologije;
 • Galerija: Galerijski prostor, namenjen različnim začasnim gostujočim razstavam in posebnim dogodkom;
 • Sestankovalnice: Manjši prostori za sestanke, mreženjske dogodke, ipd.;
 • Konferenčna dvorana: Multimedijsko opremljena konferenčna dvorana, namenjena različnim tematskim dogodkom (znanstvena predavanja, dogodki gospodarstva, ipd.);
 • Medijsko središče: Manjši prostor z opremo snemalnega studia za podporne medijske vsebine »Centra znanosti« in razvoj znanstvenega novinarstva;
 • Mini eksperimentalnica: Prostor s specializiranimi interaktivnimi, izkustvenimi eksponati za najmlajše;
 • Planetarij: 3D projekcije predvsem s področja astronomije (lahko tudi druge aktivnosti in tematike);
 • Znanstvena kavarna: Primerno tehnološko opremljena znanstvena kavarna (»science café«);
 • Znanstvena restavracija: Restavracija s sodobnimi tehnološkimi rešitvami izbire, postrežbe in plačila;
 • Trgovina: Trgovinski prostor (»maker shop«) s ponudbo specializirane tehnološke potrošniške opreme, znanstvene literature, didaktičnih igrač, ponudbo slovenskih oblikovalk in obiskovalcev ter ponudbo izdelave personaliziranih izdelkov;
 • Zelena streha: Prostor na strehi s prikazi naravnega okolja in trajnostne rabe naravnih virov (urbano vrtnarstvo, urbano čebelarstvo, gnezdilniki in gnezdišča, klimatska postaja, les kot naravna in kulturna dediščina Slovenije, vodni krog, sončne celice, teleskop, ipd.);
 • Znanstveno igrišče: Specializirano zunanje igrišče z igrali, ki svojstveno prikazujejo posamezne pojave/zakonitosti narave in družbe.

Upoštevaje zgoraj predstavljen program "Centra znanosti" je Ministrstvo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v letu 2018 razpisalo mednarodni arhitekturni natečaj. Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev »Centra znanosti« in urbanistično zasnovo umestitve "Centra znanosti" znotraj natečajnega območja. Natečaj se je zaključil v mesecu februarju 2019 z izbrano prvonagrajeno natečajno rešitvijo Dekleva Gregorič arhitektov. 

Natečajna rešitev temelji na idealni geometriji kroga, ki izhaja iz narave in seže od atoma do planeta, od nanodelcev do galaktičnih razsežnosti, obenem pa je tudi prispodoba univerzalnosti in naravne oblike samoorganizacije. Krog je izhodišče prostorske in programske sheme objekta »Centra znanosti«, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom. Osrednji razstavni paviljon definira središče sistema, kot sateliti ga obkrožajo programsko raznoliki paviljoni. 

Velikost "Centra znanosti" znaša okvirno 10.000 m2. 

Izbrana arhitekturna rešitev - pogled iz S strani, tj. iz strani vodotoka Gradaščice iz katere se vidi predvsem krožni paviljon z restavracijo, krožni paviljon s planetarijem in največji osrednji paviljon. iz katere se vidi osre

Izbrana arhitekturna rešitev - pogled S | Avtor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

1 / 3

PROGRAMSKI KONCEPT "CENTRA ZNANOSTI"

Ministrstvo je na podlagi javnega naročila, katerega predmet je bil »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin “Centra znanosti” oziroma izdelava programskega koncepta “Centra znanosti” vključno z idejno zasnovo opreme” oddalo pripravo programskega koncepta izvajalcu Zavodu 404 s podizvajalci. Pri pripravi programskega koncepta "Centra znanosti" tako sodelujejo naslednji strokovnjaki in strokovnjakinje: Iza Burnik, Rok Capuder, dr. Robert Dominko, Eva Eržen, dr. Gregor Geršak, dr. Andreja Gomboc, Andrej Guštin, Gabrijela Hladnik, dr. Miha Humar, dr. Mitjan Kalin, Lenka Kavčič, dr. Urban Kordeš, Garsia Kosinac, mag. Edita Krajnović, Jurij Krpan, Lenart J. Kučić, dr. Martin Lamut, Melita Lenošek Kavčič, Helga Lukač, dr. Gregor Majdič, dr. Dragan Mihailović, Mojca Mihailovič Škrinjar, dr. Maša Jazbec, dr. Zarja Muršič, dr. Saša Novak Krmpotič, Aleš Pevc, dr. Mark Pleško, dr. Jožica Rejec, dr. Grega Repovš, Barbi Seme, dr. Anka Slana Ozimič, dr. Emilija Stojmenova Duh, dr. Špela Stres, dr. Toma Strle, Urška Šolc, Meta Štular, dr. Aleš Ugovšek, Maja Vardjan, dr. Ksenija Vidmar Horvat, Tina Vodopivec, mag. Anja Zorko, dr. Jure Žabkar, dr. Kristina Žagar Soderžnik. 

Kot temeljna usmeritev »Centra znanosti« je prepoznana trajnostna prihodnost. Vse vsebine, teme in discipline, zastopane v »Centru znanosti, bodo usmerjene v raziskovanje in inoviranje za uresničevanje trajnostnega delovanja družbe. Izpostavljen bo prispevek slovenske znanosti, gospodarstva in kulture za trajnostni in kolektivni globalni razvoj ter za lokalni razvoj v Sloveniji. »Center znanosti« bo spodbujal ustvarjanje in prenos novega znanja ter rešitev za okoljske, družbene in ekonomske spremembe, ki vodijo v vzpostavljanje in vzdrževanje trajnostnega življenja na Zemlji in v Vesolju. Pri tem bo kritično obravnaval razvoj in napredek skozi lečo napovedi vplivov na planet ter usmerjal podporo in iskanje rešitev za zadovoljevanje potreb vseh živih bitij.

Predlagan programski koncept bo opredeljen na podlagi vsebinskih smernic, ki jih določajo vsebinske vertikale in vsebinske horizontale. Ta vsebinska področja, opredeljena v vertikalah in horizontalah, se bodo v "Centru znanosti" prepletala in tvorila vodila pri naslavljanju izzivov znanosti in družbe. Izbira teh vsebinskih področij je prožna in se lahko spreminja za različna obdobja delovanja »Centra znanosti«. Ta področja so bila izbrana na osnovi upoštevanja trenutno vodilne aktualne politike, kot sta Agenda za trajnostni razvoj 2030 in program Obzorje Evropa.

Rdeče niti vsebin bodo obravnavali štirje tematski sklopi, in sicer: okolje; temeljne znanosti; družba, kultura in umetnost; ter invencije in inovacije. Znotraj teh tem se bomo usmerili na področja, ki so tesno povezana s trajnostjo prihodnostjo. To so energija, mobilnost, hrana, zdravje in informacijske ter komunikacijske tehnologije. Vsa področja bo »Center znanosti« pokrival v najširšem možnem razumevanju teh tematik.

Shema predlaganega programskega koncepta z osrednjo temo in vsebinskimi vertikalami in vsebinskimi horizontalami

Shema predlaganega programskega koncepta z osrednjo temo in vsebinskimi vertikalami in vsebinskimi horizontalami

DELOVANJE CENTRA ZNANOSTI

Upravičenec do sredstev iz naslova evropske kohezijske politike bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer pa bo končni upravljavec »Centra znanosti« predvidoma novoustanovljeni javni zavod.

V zasledovanju preverbe najustreznejše statusno pravne oblike je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preverilo več možnosti. Upoštevaje pravne podlage s področja stvarnega premoženja države se je kot najustreznejša izkazala ustanovitev novega javnega zavoda. Ministrstvo je tudi mnenja, da je na ta način moč zagotoviti, da infrastruktura, ki je last Republike Slovenije, preide v upravljanje izvajalcev oz. nosilcev dejavnosti, ter da je na ta način moč zagotoviti dolgoročnost in stabilnost delovanja upravljavske strukture. Pri čemer je pomembno, da ta ne bo odvisna od vsakokratnega (letno oz. nekajletno) sklepanja pogodb, koncesij, ipd. S tem bo omogočena dolgoročnejša strokovna priprava vsebin in programov, kar pa je pogoj za kvalitetno pripravo vsebin in za uspešno poslovanje.

Pri tem gre poudariti, da je predvideno, da se bo “Center znanosti” financiral v glavnini iz tržne dejavnosti (vstopnice, organizacija dogodkov, oddaj predavalnic, seminarji, trgovinica, restavracija, ipd), sredstva pa bo pridobival tudi na javnih razpisih, preko sodelovanja z gospodarstvom, preko sponzorstev, donacij in nenazadnje tudi iz integralnih sredstev Proračuna RS.

»Center znanosti« s svojim delovanjem nagovarja številne ciljne skupine. V svojem primarnem poslanstvu spodbujanja radovednosti in znanstvene ustvarjalnosti ter navduševanja za znanost in raziskovanje nagovarja otroke in mlade, ter s tem predvsem vrtce, šole in delavke in delavce v izobraževanju ter družine. Zaradi atraktivnega obiska so večja ciljna skupina tudi turistke in turisti ter organizirane skupine društev, zavodov in podjetji.

V razširjenem programu laboratorijev, fablaba, demonstracijskega središča, galerije in konferenčnega prostora so ciljne skupine, ki jih nagovarja »Center znanosti«, tudi študentke in študentje, raziskovalke in raziskovalci, profesorice in profesorji, gospodarstvo (podjetja ter mlade podjetnice in podjetniki) ter oblikovake in oblikovalci.

Poleg tega so ciljne skupine, ki so vključene v »Center znanosti« preko uporabe ali najema prostorov za promocijo lastnega delovanja in raziskav, predvsem podjetja ter javni in zasebni zavodi s področja raziskovanja, izobraževanja, gospodarstva in kulture. V programu galerije in konferenčnega prostora pa se predvideva tudi ciljne skupine strokovne javnosti.

Delovanje "Centra znanosti" - grafično so prikazane ciljne skupine (šolske skupine, strokovna javnost, podjetja) in pričakovano število obiskovalcev na leto (85000 + 23000) , število zaposlenih (50+36), odpiralni čas (8h-21h), prevozna sredstva ipd.

Delovanje "Centra znanosti"

OCENJENA VREDNOST IN FINANCIRANJE PROJEKTA

Trenutna ocena vrednosti projekta »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta« znaša 31 mio EUR.

Predvideno je, da bo projekt sofinanciran iz naslednjih virov:

 • s kohezijskimi sredstvi Evropske Unije, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in
 • iz sredstev integralnega proračuna RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načrtuje, da se bo projekt "Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta" sofinanciral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.2, kjer bodo vlaganja usmerjena v odpravo identificiranih slabosti in izkoriščanje priložnosti RR na prioritetnih področjih uporabe, kjer so izkazani tržni potenciali, in so prepoznana kot prioritetna področja v Strategiji pametne specializacije, in sicer znotraj ukrepa »Podpora projektom za razvoj in testiranje inovacij v praksi«, kjer bodo podprti demonstracijski projekti za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe. Podpora bo namenjena predvsem projektom, ki bodo omogočali pridobitev referenc za nosilce rešitev, ter za komercializacijo predstavljenih rešitev, vključno z vzpostavitvijo potrebnih kapacitet za demonstracije rešitev, s čimer bo dan ustrezen prispevek promociji slovenske znanosti, znanja in tehnološkega razvoja ter širitvi trga za nove produkte in storitve. Vsled navedenega je projekt vključen v Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. 

ČASOVNI OKVIR PROJEKTA

Kot je razvidno že iz zgornjih vrstic je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsled pravočasne realizacije projekta izvedlo že številne aktivnosti. Projekt je trenutno v zaključku 2. faze priprave, pri čemer mora biti za uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike projekt zaključen do konca leta 2023.

Trenutno so v teku naslednje ključne aktivnosti:

 • izdelava projektne dokumentacije - fazi IZP in IDP sta zaključeni, zaključen je tudi poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah za potrebe izgradnje »Centra znanosti«. S tem pozivom je Ministrstvo vse zainteresirane povabilo k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva, in sicer z namenom pridobiti informacije o rešitvah, izdelkih, produktih oziroma drugih predlogih, ki bi pripomogli k poudarjeni funkciji demonstracijskega objekta. V zaključevanju je faza DGD, sledi faza PZI;
 • izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 81: Center znanosti - del (OPPN) - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je bila zaključena v maju 2021, usklajen predlog OPPN je bil potrjen na seji Mestnega sveta MOL, dne 15. 11. 2021 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2021, dne 3. 12. 2021. Sledi priprava programa opremljanja; 
 • izdelava investicijske dokumentacije - zaključena sta Dokument identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijska zasnova, v teku je priprava Investicijskega programa;
 • priprava programa -  zaključena so programska izhodišča, ki so bila podlaga za pripravo nekaterih ključnih aktivnosti projekta (npr. Natečajne oz. programske naloge), zaključeno je javno naročilo za razvoj in konkretizacijo programa, tem in vsebin "Centra znanosti" oziroma izdelavo programskega koncepta "Centra znanosti" vključno z idejno zasnovo opreme (Portal javnih naročil). V teku je tako razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin "Centra znanosti oziroma izdelava programskega koncepta vključno z idejno zasnovo opreme, kjer je bil prvi osnutek programskega koncepta že potrjen. Objavljen je bil tudi poziv k zbiranju vsebinskih predlogov javnih raziskovalnih in javnih visokošolskih zavodov. Zaključek programskega koncepta je predviden v juliju 2022. 
Časovni okvir, ki izvedbo projekta deli na 4. faze: vsebinsko programski del (že zaključen), priprava projektne in investicijske dokumentacije (v teku), sledita še pridobitev odločbe OU in izvedba JN ter izgradnja objekta.

Časovni okvir