Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

Znanost je gonilo napredka, tako za posameznika kot za družbo. Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je zato eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želimo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vzpostaviti (zgraditi) primerno infrastrukturo, t. i. “Center znanosti”. "Center znanosti" bo stičišče znanosti, gospodarstva, izobraževanja in kulture. Prostor eksperimentov, učenja, ustvarjanja in povezovanja. Inteligenten, inovativen, interdisciplinaren, interaktiven organizem idej in rešitev.

Vizija »Centra znanosti« je, da je »spodbujevalnik« radovednosti, novih idej, inovativnosti, da je stičišče sodelovanja med znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo, in da je hkrati okno za prikaz znanstvenih dosežkov, oz. prostor za prikaz kaj Slovenija zna in zmore. »Center znanosti« bo tako nudil možnost vzpostavitve programov tipa »izvedi sam« (interaktivni eksperimenti) in programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom, s čimer bo vzpodbujal mlade k raziskovanju, razmišljanju in iskanju odgovorov, ter s tem populariziral znanost, raziskovanje, kreativnost. Poleg tega bo “Center znanosti" omogočil, da so vse vrhunske in inovativne rešitve slovenskih znanstvenic in znanstvenikov ter raziskovalk in raziskovalcev, kot tudi njihovi produkti, predstavljeni na enem mestu. Znanstvena dognanja, inovacije ipd. bodo obiskovalcem predstavljene na preprost, razumljiv in interaktiven način. Hkrati bo »Center znanosti« predstavljal tudi testni poligon za učenje in nadaljnji razvoj tehnologij, inovacij ipd. Pripomogel bo k pospešitvi prenosa znanja, tehnologij in inovacij v prakso, oblikovanju novih standardov, ozaveščanju, informiranju in širjenju uporabe novih tehnologij, pa tudi k pridobitvi prvih tržnih referenc nosilcem novih tehnologij in inovacij.

CILJ IN NAMEN PROJEKTA 

Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev infrastrukture, t.i. »Centra znanosti«, ki bo:

 • sama po sebi predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijo oz. bo prikazovalnik tehnoloških rešitev, inovacij, trajnostnih rešitev in rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva,
 • omogočala preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij,
 • predstavljala stičišče za izvedbo različnih programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom,
 • nudila možnost vzpostavitve programov tipa »izvedi sam« (interaktivni eksperimenti) in programov s področja kreativnih umetnosti,
 • omogočila prikaz različnih znanstvenih, gospodarskih in drugih dognanj in dosežkov.

 Nameni, ki jih mora načrtovani projekt doseči so:

 • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji in popularizaciji znanosti, saj bo mladim omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za praktični preizkus njihovih zamisli, pri čemer bo tudi ozaveščal in informiral. Na ta način se bo izboljšala kakovost izobraževanja, okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero;
 • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se namreč pričakuje večje zanimanje mladih za študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Obenem pa je to priložnost za izobraževanje v smislu vseživljenjskega učenja;
 • da bo omogočal vključevanje podjetij. Zagotavljal bo skupno delo strokovnjakov in gospodarstvenikov pri razvoju novih tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, trženjskih in drugih poslovnih rešitev z namenom, da se inovativne zamisli preoblikujejo v nove proizvode in storitve. S tem se bo spodbudilo oblikovanje bolj inovativnega in tehnološko naprednejšega gospodarstva, kar bo imelo za posledico odpiranje kakovostnejših delovnih mest za bolj izobraženo in usposobljeno delovno silo. S tem se bodo slovensko znanje in inovacije lažje uveljavili na širšem evropskem in svetovnem trgu. Najbolj inovativne rešitve, ki so plod domačega razvoja in sodelovanja različnih področij (gospodarstvo, raziskovalna sfera) bodo predstavljene v protokolarnem delu centra;
 • da bo omogočal predstavitev sodobne vizualne umetnosti, umetnikov in avtorjev skozi transdisciplinarna povezovanja bo omogočala poglobitev znanj in pridobitev dodatnih veščin ter s tem prikaz določenih segmentov v popolnoma drugačni luči. Povezovanje umetnosti, kreativnosti in znanstvenega ter tehnološkega raziskovalnega dela bo privedlo do izboljšanja kakovosti kreativnih del in omogočanje širitev umetniškega polja na eni strani ter prikaz znanstvenega dela, dosežkov, možnosti, ki jih znanost dopušča na kreativen način na drugi strani. S segmentom kreativnosti se bo hkrati prikazovalo družbene izzive na način, ki bo spodbudil h kritični presoji in razmišljanju ter s tem pripomogel k iskanju odgovorov na družbene izzive;
 • da bo tudi demonstracijski objekt, ki bo omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter s tem pomenil prve tržne reference nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v prakso. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve in s tem prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju njihove uporabe;
 • da bo ozaveščal obiskovalce o pomenu trajnostne mobilnosti z zmanjševanjem števila parkirnih mest, namenjenih motornim vozilom in hkrati s spodbujanjem alternativnih oblik dostopa do centra, t.j. park&ride, kolo, javni potniški promet;
 • da bo izboljšal turistično ponudbo tako Mestne občine Ljubljana kot tudi celotne države.

LOKACIJA 

Območje predvidene gradnje "Centra znanosti" se nahaja v osrednjem delu mesta Ljubljana, v funkcionalni enoti Trnovo. Leži znotraj avtocestnega obroča, v neposredni bližini mestnega središča. Območje, ki je klinaste oblike, leži zahodno od Barjanske ceste, vzhodno od Riharjeve ulice in se na severnem robu pripenja na obstoječe parkovne ureditve ob Gradaščici. 

Ortofoto posnetek lokacije Centra znanosti z označenim območjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (z modro črto) in območja gradnje Centra znanosti (šrafirano z rdečo)

Prikaz lokacije Centra znanosti

PROGRAMSKI PROSTORI IN IZBRANA ARHITEKTURNA REŠITEV

Ker projekt "Center znanosti" temelji na povezovanju in sodelovanju je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s ciljem  pridobiti kar najboljša programska izhodišča objavilo Povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč. Na podlagi odziva je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sestavilo programsko skupino, v kateri so sodelovali Institut "Jožef Stefan”, Zavod 404, aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Zavod Kersnikova in drugi. Poleg tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport k sodelovanju povabilo tudi Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP). 

V sklopu objekta »Centra znanosti« so predvideni naslednji bistveni programski prostori: 

 • Osrednji prostor – eksperimentalnica; Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati namenjeni odkrivanju znanstvenih, tehnoloških in kulturnih konceptov skozi izkustveno doživljanje.
 • Demonstracijsko središče; Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati s prikazom gospodarskih inovacij in produktov (»show room«).
 • Virtualno stičišče; Prostor oz. multisenzorska platforma, ki deluje kot osrednji element povezave med »Centrom znanosti« in drugimi organizacijami.
 • Fablab; Prostor sledi konceptu prototipirnega laboratorija, tj. kreativnega prostora, ki je namenjen raziskovalnemu in razvojnemu delu na področju inženirstva, s poudarkom na sodobnih tehnoloških rešitvah v pristopu 'naredi sam'.
 • Laboratoriji; Učilniški laboratoriji, ki omogočajo opravljanje vodenih eksperimentov in predstavitve raziskovalne dejavnosti preko katerih obiskovalci spoznavajo osnovne zakonitosti različnih področji.
 • Galerija; Galerijski prostor, namenjen najrazličnejšim začasnim gostujočim razstavam in posebnim dogodkom.
 • Sestankovalnice; Manjši prostori za organizacijo sestankov, mreženjskim dogodkom, ipd.
 • Konferenčni prostor oz. dvorana; Multimedijsko opremljena konferenčna dvorana, namenjena različnim tematskim dogodkom (znanstvena predavanja, dogodki gospodarstva, ipd.).
 • Medijsko središče; Manjši prostor z opremo snemalnega studia za podporne medijske vsebine »Centra znanosti« in razvoj znanstvenega novinarstva.
 • Mini eksperimentalnica; Prostor s specializiranimi interaktivnimi, izkustvenimi eksponati za najmlajše.
 • Planetarij; 3D projekcije s področja astronomije.
 • Znanstvena kavarna; Primerno tehnološko opremljena znanstvena kavarna (»science caffee«).
 • Znanstvena restavracija; Restavracija s sodobnimi tehnološkimi rešitvami izbire, postrežbe in plačila.
 • Trgovina; Trgovinski prostor (»maker shop«) s ponudbo specializirane tehnološke potrošniške opreme, znanstvene literature, didaktičnih igrač, ponudbo slovenskih oblikovalcev in ponudbo izdelave personaliziranih izdelkov.
 • Zelena streha; Prostor na strehi z različnimi prikazi naravnega okolja in trajnostne rabe naravnih virov (urbano vrtnarstvo, urbano čebelarstvo, gnezdilniki in gnezdišča, klimatska postaja, les kot naravna in kulturna dediščina Slovenije, vodni krog, sončne celice, teleskop, ipd.).
 • Znanstveno igrišče; Specializirano igrišče z igrali, ki svojstveno prikazujejo posamezne pojave/zakonitosti.

Upoštevaje zgoraj predstavljen program "Centra znanosti" je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v letu 2018 razpisalo mednarodni arhitekturni natečaj. Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev »Centra znanosti« in urbanistično zasnovo umestitve "Centra znanosti" znotraj natečajnega območja. Natečaj se je zaključil v mesecu februarju 2019 z izbrano prvonagrajeno natečajno rešitvijo Dekleva Gregorič arhitektov. 

Natečajna rešitev temelji na idealni geometriji kroga, ki izhaja iz narave in seže od atoma do planeta, od nanodelcev do galaktičnih razsežnosti, obenem pa je tudi prispodoba univerzalnosti in naravne oblike samoorganizacije. Krog je izhodišče prostorske in programske sheme objekta »Centra znanosti«, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom.

Velikost "Centra znanosti" znaša okvirno 10.000 m2. 

OCENJENA VREDNOST IN FINANCIRANJE PROJEKTA

Trenutna ocena vrednosti projekta »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta« znaša 31 mio EUR.

Predvideno je, da bo projekt sofinanciran iz naslednjih virov:

 • s kohezijskimi sredstvi Evropske Unije, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in
 • iz sredstev integralnega proračuna RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načrtuje, da se bo projekt "Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta" sofinanciral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.2, kjer bodo vlaganja usmerjena v odpravo identificiranih slabosti in izkoriščanje priložnosti RR na prioritetnih področjih uporabe, kjer so izkazani tržni potenciali, in so prepoznana kot prioritetna področja v Strategiji pametne specializacije, in sicer znotraj ukrepa »Podpora projektom za razvoj in testiranje inovacij v praksi«, kjer bodo podprti demonstracijski projekti za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe. Podpora bo namenjena predvsem projektom, ki bodo omogočali pridobitev referenc za nosilce rešitev, ter za komercializacijo predstavljenih rešitev, vključno z vzpostavitvijo potrebnih kapacitet za demonstracije rešitev, s čimer bo dan ustrezen prispevek promociji slovenske znanosti, znanja in tehnološkega razvoja ter širitvi trga za nove produkte in storitve. Vsled navedenega je projekt vključen v Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 20.1. 

DELOVANJE CENTRA ZNANOSTI

Upravičenec do sredstev iz naslova evropske kohezijske politike bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer pa bo končni upravljavec »Centra znanosti« predvidoma novoustanovljeni javni zavod.

V zasledovanju preverbe najustreznejše statusno pravne oblike je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preverilo več možnosti. Upoštevaje pravne podlage s področja stvarnega premoženja države se je kot najustreznejša izkazala ustanovitev novega javnega zavoda. Ministrstvo je tudi mnenja, da je na ta način moč zagotoviti, da infrastruktura, ki je last Republike Slovenije, preide v upravljanje izvajalcev oz. nosilcev dejavnosti, ter da je na ta način moč zagotoviti dolgoročnost in stabilnost delovanja upravljavske strukture. Pri čemer je pomembno, da ta ne bo odvisna od vsakokratnega (letno oz. nekajletno) sklepanja pogodb, koncesij, ipd. S tem bo omogočena dolgoročnejša strokovna priprava vsebin in programov, kar pa je pogoj za kvalitetno pripravo vsebin in za uspešno poslovanje.

Pri tem gre poudariti, da je predvideno, da se bo “Center znanosti” financiral v glavnini iz tržne dejavnosti (vstopnice, organizacija dogodkov, oddaj predavalnic, seminarji, trgovinica, restavracija, ipd), sredstva pa bo pridobival tudi na javnih razpisih, preko sodelovanja z gospodarstvom, preko sponzorstev, donacij in nenazadnje tudi iz integralnih sredstev Proračuna RS.

»Center znanosti« s svojim delovanjem nagovarja številne ciljne skupine. V svojem primarnem poslanstvu navduševanja za znanost in raziskovanje nagovarja predvsem otroke in mlade, ter posledično vrtce, šole in učitelje ter družine. Zaradi atraktivnega obiska so večja ciljna skupina tudi turisti in organizirane skupine društev, zavodov in podjetji.

V svojem razširjenem programu laboratorijev, fablab-a, demonstracijskega središča, galerije in konferenčnega prostora pa se število  ciljnih skupin razširi. Ciljne skupine, ki jih »Center znanosti" s temi programi nagovarja, so predvsem študentje, raziskovalci, profesorji, gospodarstvo (podjetja ter mladi podjetniki) in oblikovalci.

Poleg tega so ciljne skupine, ki so vključene v »Center znanosti« preko uporabe ali najema prostorov za promocijo lastnega delovanja in raziskav predvsem podjetja ter javni in zasebni zavodi s področja raziskovanja, izobraževanja, gospodarstva in kulture. V programu galerije in konferenčnega prostora pa se predvideva tudi ciljne skupine strokovne javnosti.

Delovanje "Centra znanosti" - grafično so prikazane ciljne skupine (šolske skupine, strokovna javnost, podjetja) in pričakovano število obiskovalcev na leto (85000 + 23000) , število zaposlenih (50+36), odpiralni čas (8h-21h), prevozna sredstva ipd.

Delovanje "Centra znanosti"

ČASOVNI OKVIR PROJEKTA

Kot je razvidno že iz zgornjih vrstic je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsled pravočasne realizacije projekta izvedlo že številne aktivnosti. Projekt je trenutno v 2. fazi priprave, pri čemer mora biti za uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike projekt zaključen do konca leta 2023.

Trenutno so v teku naslednje ključne aktivnosti:

 • izdelava projektne dokumentacije, pri čemer sta fazi IZP in IDP zaključeni, v teku je faza DGD;
 • izdelava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta je pripravljen za obravnavo na Mestnem svetu MOL;
 • izdelava investicijske dokumentacije, zaključena sta Dokument identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijska zasnova, v nadaljevanju sledi priprava Investicijskega programa.  
Časovni okvir, ki izvedbo projekta deli na 4. faze: vsebinsko programski del (že zaključen), priprava projektne in investicijske dokumentacije (v teku), sledita še pridobitev odločbe OU in izvedba JN ter izgradnja objekta.

Časovni okvir