Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

Znanost je gonilo napredka, tako za posameznika kot za družbo. Krepitev pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je zato eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želimo na ministrstvu vzpostaviti (zgraditi) primerno infrastrukturo, t. i. “Center znanosti”. "Center znanosti" bo stičišče znanosti, gospodarstva, izobraževanja in kulture. Prostor eksperimentov, učenja, ustvarjanja in povezovanja. Inteligenten, inovativen, interdisciplinaren, interaktiven organizem idej in rešitev.

Vizija »Centra znanosti« je, da je »spodbujevalnik« radovednosti, novih idej, inovativnosti, da je stičišče sodelovanja med znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo, in da je hkrati okno za prikaz znanstvenih dosežkov in dosežkov gospodarstva, oz. prostor za prikaz kaj Slovenija zna in zmore. »Center znanosti« bo tako nudil možnost vzpostavitve programov tipa »izvedi sam« (interaktivni eksperimenti in raziskovanje v okviru laboratorijev) in programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom, s čimer bo vzpodbujal mlade k raziskovanju, razmišljanju in iskanju odgovorov, ter s tem populariziral znanost, raziskovanje, kreativnost. Poleg tega bo “Center znanosti" omogočil, da so vse vrhunske in inovativne rešitve slovenskih znanstvenic in znanstvenikov ter raziskovalk in raziskovalcev, kot tudi njihovi produkti, predstavljeni na enem mestu. Znanstvena dognanja, inovacije ipd. bodo obiskovalcem predstavljene na preprost, razumljiv in interaktiven način. Hkrati bo »Center znanosti« predstavljal tudi testni poligon za učenje in nadaljnji razvoj tehnologij, inovacij ipd. Pripomogel bo k pospešitvi prenosa znanja, tehnologij in inovacij v prakso, oblikovanju novih standardov, ozaveščanju, informiranju in širjenju uporabe novih tehnologij, pa tudi k pridobitvi prvih tržnih referenc nosilcem novih tehnologij in inovacij.

CILJ IN NAMEN PROJEKTA 

Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev infrastrukture, t. i. »Centra znanosti«, ki bo že sama po sebi predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijski objekt in bo hkrati prostor za izvajanje različnih programov s področja promocije in komunikacije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom.

Ključni nameni, ki jih mora načrtovani projekt doseči, so:

 • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji, popularizaciji in komunikaciji znanosti. Obiskovalkam in obiskovalcem bo omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo, spodbujal radovednost in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za iskanje odgovorov na njihova raziskovalna vprašanja;
 • da bo naslavljal temeljna znanstvena vprašanja in jih povezoval z znanstvenim raziskovanjem ter razvojem za reševanje aktualnih izzivov trajnostnega delovanja danes in v prihodnosti;
 • da bo predstavljal dosežke slovenske znanosti, jo mednarodno promoviral, utrjeval povezave ter gradil svojo prepoznavnost ter prepoznavnost slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v svetu;
 • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se pričakuje večje zanimanje mladih za visokošolski študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal se bo prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero in iz nje. Obenem je to priložnost za nove oblike vseživljenjskega učenja;
 • da bo prostor medgeneracijskega in interdisciplinarnega dialoga, v katerem se bodo srečevali filozof in znanstvenica, podjetnica in učitelj, umetnik in otrok;
 • da bo prostor povezovanja umetnosti, ustvarjalnosti, radovednosti, raziskovanja in znanosti. Polje umetnosti in ustvarjalnosti prikazuje znanost in družbene izzive na svojevrsten, mestoma tudi provokativen način. Ta spodbudi h kritični presoji, razmišljanju in postavljanju vprašanj izven ozkega polja in razumevanja znanosti. Povezovanje med področji bo tako pripomoglo k različnim pogledom, preizpraševanju znanosti in iskanju odgovorov na družbene izzive;
 • da bo ne eni strani omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter ponudil prve tržne reference nosilkam in nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v okolje izven raziskovalnih in razvojno usmerjenih inštitucij. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve, prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju uporabe invencij in inovacij;
 • da bo kot demonstracijski objekt prikazovalnik tehnoloških rešitev, inovacij in trajnostnih rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva;
 • da bo izboljšal turistično ponudbo tako Mestne občine Ljubljana kot tudi celotne države.

LOKACIJA 

Območje predvidene gradnje "Centra znanosti" se nahaja v osrednjem delu mesta Ljubljana, v funkcionalni enoti Trnovo. Leži znotraj avtocestnega obroča, v neposredni bližini mestnega središča. Območje, ki je klinaste oblike, leži zahodno od Barjanske ceste, vzhodno od Riharjeve ulice in se na severnem robu pripenja na obstoječe parkovne ureditve ob Gradaščici. 

Ortofoto posnetek lokacije Centra znanosti z označenim območjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta (z modro črto) in območja gradnje Centra znanosti (šrafirano z rdečo)

Prikaz lokacije Centra znanosti

PROGRAMSKI PROSTORI IN IZBRANA ARHITEKTURNA REŠITEV

Ključno vodilo pri začetnih razmišljanjih o predmetnem projektu je predstavljala ideja o vzpostavitvi stičišča za izvedbo različnih programov s področja promocije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom. Skladno s tem je ministrstvo oblikovalo medresorsko projektno skupino v kateri so sodelovali predstavniki različnih ministrstev, pristojnih za področje visokega šolstva, znanosti, gospodarskega razvoja in tehnologije ter evropske kohezijske politike, predstavniki ministrstva, pristojnega za kulturo pa so sodelovali kot zunanji deležniki. Projektna medresorska skupina je na podlagi usmeritev strateških dokumentov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, ter na podlagi različnih pogovorov, sestankov oz. posvetovanj z različnimi deležniki s področja raziskovalne dejavnosti, kulture, izobraževanja in gospodarstva oblikovala prva izhodišča za zasnovo projekta »Center znanosti«. 

Ker projekt "Center znanosti" temelji na povezovanju in sodelovanju je ministrstvo s ciljem pridobiti kar najboljša programska izhodišča objavilo Povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri pripravi programskih izhodišč. Na podlagi odziva je ministrstvo sestavilo programsko skupino, v kateri so sodelovali Institut "Jožef Stefan”, Zavod 404, aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost, Univerza v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana, Zavod Kersnikova in drugi. Poleg tega je ministrstvo k sodelovanju povabilo tudi Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP). Ob tem je ministrstvo za namen priprave natančnejših programskih vsebin pripravilo Analizo centrov znanosti po svetu, namen katere je bilo skozi statistično obdelavo podatkov, karakteristik in parametrov delujočih centrov znanosti v svetu, predvideti oz. določiti vrednost parametrov »Centra znanosti« v Sloveniji. 

Na podlagi zgoraj navedenih aktivnosti so se izoblikovala naslednja podrobnejša programska izhodišča oz. ključni programski prostori: 

 • Osrednji prostor: Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati (tematskimi raziskovalnimi postajami), namenjenimi odkrivanju znanstvenih, tehnoloških in kulturnih konceptov skozi izkustveno doživljanje;
 • Demonstracijsko središče: Prostor s specializiranimi interaktivnimi eksponati s prikazom gospodarskih inovacij in produktov (»show room«);
 • Virtualno stičišče: Prostor oziroma multisenzorična platforma, ki deluje kot osrednji element povezave med »Centrom znanosti« in drugimi organizacijami ter institucijami;
 • Fablab: Prostor sledi konceptu prototipirnega laboratorija, tj. kreativnega prostora, ki je namenjen raziskovalnemu in razvojnemu delu na področju inženirstva, s poudarkom na sodobnih tehnoloških rešitvah v pristopu 'naredi sam';
 • Laboratoriji: Učilniški laboratoriji, ki omogočajo opravljanje vodenih eksperimentov in predstavitve raziskovalne dejavnosti preko katerih obiskovalci spoznavajo osnovne zakonitosti na področjih materialov, kemije, biologije in nevrofenomenologije;
 • Galerija: Galerijski prostor, namenjen različnim začasnim gostujočim razstavam in posebnim dogodkom;
 • Sestankovalnice: Manjši prostori za sestanke, mreženjske dogodke, ipd.;
 • Konferenčna dvorana: Multimedijsko opremljena konferenčna dvorana, namenjena različnim tematskim dogodkom (znanstvena predavanja, dogodki gospodarstva, ipd.);
 • Medijsko središče: Manjši prostor z opremo snemalnega studia za podporne medijske vsebine »Centra znanosti« in razvoj znanstvenega novinarstva;
 • Mini eksperimentalnica: Prostor s specializiranimi interaktivnimi, izkustvenimi eksponati za najmlajše;
 • Planetarij: 3D projekcije predvsem s področja astronomije (lahko tudi druge aktivnosti in tematike);
 • Znanstvena kavarna: Primerno tehnološko opremljena znanstvena kavarna (»science café«);
 • Znanstvena restavracija: Restavracija s sodobnimi tehnološkimi rešitvami izbire, postrežbe in plačila;
 • Trgovina: Trgovinski prostor (»maker shop«) s ponudbo specializirane tehnološke potrošniške opreme, znanstvene literature, didaktičnih igrač, ponudbo slovenskih oblikovalk in obiskovalcev ter ponudbo izdelave personaliziranih izdelkov;
 • Zelena streha: Prostor na strehi s prikazi naravnega okolja in trajnostne rabe naravnih virov (urbano vrtnarstvo, urbano čebelarstvo, gnezdilniki in gnezdišča, klimatska postaja, les kot naravna in kulturna dediščina Slovenije, vodni krog, sončne celice, teleskop, ipd.);
 • Znanstveno igrišče: Specializirano zunanje igrišče z igrali, ki svojstveno prikazujejo posamezne pojave/zakonitosti narave in družbe.

Upoštevaje zgoraj predstavljen program "Centra znanosti" je ministrstvo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v letu 2018 razpisalo mednarodni arhitekturni natečaj. Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev »Centra znanosti« in urbanistično zasnovo umestitve "Centra znanosti" znotraj natečajnega območja. Natečaj se je zaključil v mesecu februarju 2019 z izbrano prvonagrajeno natečajno rešitvijo Dekleva Gregorič arhitektov. 

Natečajna rešitev temelji na idealni geometriji kroga, ki izhaja iz narave in seže od atoma do planeta, od nanodelcev do galaktičnih razsežnosti, obenem pa je tudi prispodoba univerzalnosti in naravne oblike samoorganizacije. Krog je izhodišče prostorske in programske sheme objekta »Centra znanosti«, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom. Osrednji razstavni paviljon definira središče sistema, kot sateliti ga obkrožajo programsko raznoliki paviljoni. 

Velikost "Centra znanosti" znaša okvirno 10.000 m2. 

PROGRAMSKI KONCEPT "CENTRA ZNANOSTI"

Ministrstvo je na podlagi javnega naročila, katerega predmet je bil »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin “Centra znanosti” oziroma izdelava programskega koncepta “Centra znanosti” vključno z idejno zasnovo opreme” oddalo pripravo programskega koncepta izvajalcu Zavodu 404 s podizvajalci. Pri pripravi programskega koncepta "Centra znanosti" so sodelovali naslednji strokovnjaki in strokovnjakinje: Iza Burnik, Rok Capuder, dr. Robert Dominko, Eva Eržen, dr. Gregor Geršak, dr. Andreja Gomboc, Andrej Guštin, Gabrijela Hladnik, dr. Miha Humar, dr. Mitjan Kalin, Lenka Kavčič, Svit Komel, dr. Urban Kordeš, Garsia Kosinac, mag. Edita Krajnović, Jurij Krpan, Lenart J. Kučić, dr. Martin Lamut, Melita Lenošek Kavčič, Helga Lukač, dr. Gregor Majdič, dr. Dragan Mihailović, Mojca Mihailovič Škrinjar, dr. Maša Jazbec, dr. Zarja Muršič, dr. Saša Novak Krmpotič, Rok Novak, dr. Natan Osterman, Aleš Pevc, dr. Mark Pleško, dr. Jožica Rejec, dr. Grega Repovš, Barbi Seme, dr. Anka Slana Ozimič, dr. Emilija Stojmenova Duh, dr. Špela Stres, dr. Toma Strle, Urška Šolc, Meta Štular, dr. Timotej Turk Dermastia, Maja Tušar, dr. Aleš Ugovšek, Maja Vardjan, dr. Ksenija Vidmar Horvat, Tina Vodopivec, mag. Anja Zorko, dr. Jure Žabkar, dr. Kristina Žagar Soderžnik. 

Hkrati je Ministrstvo izvedlo tudi poziv raziskovalnim organizacijam k zbiranju vsebinskih predlogov za namen vzpostavitve "Centra znanosti"

“Znanost je povsod okoli nas, znanost je za vse, vsi ljudje smo radovedni ter znanost je proces”.

Celovitost programskega koncepta je dosežena z multidisciplinarno in interdisciplinarno obravnavo vsebin pod primarno sporočilnostjo programa “Centra znanosti”, ki pravi: “Znanost je povsod okoli nas, znanost je za vse, vsi ljudje smo radovedni ter znanost je proces”.

Program je vključujoč za vsa znanstvena področja in podpodročja. Osrednji temi sta: Vesolje in Življenje na Zemlji. Program je vseobsegajoč in zato omogoča razvoj in umeščanje novih predstavitev vsebin v prihodnosti delovanja “Centra znanosti”.

Vesolje bo vsebinsko predstavljeno v Planetariju, Življenju na Zemlji pa bo posvečen Osrednji prostor. V ostalih prostorih “Centra znanosti” se bodo odvijale aktivnosti povezane z obema temama.

Glavna tematska usmeritev vsebin v Osrednjem prostoru je Življenje na Zemlji. Ta se deli naprej na samo Življenje in na Pogoje za življenje. Pogoji za življenje so grobo razdeljeni na tri polja in sicer na Planet Zemlja, pri čemer je poudarek na Podnebnih spremembah, na Energijo in na Informacijo. V samem središču se nahaja Centralna komunikatorka s prostorom za izvedbo znanstvenih predstav. Okoli Centralne komunikatorke se nahajajo vsebine, ki so vezane na Temeljne teorije fizike. Te so umeščene izven zgoraj navedenih polj, saj predstavljajo vsebine, ki pogojujejo vse ostale vsebine v prostoru, nanje vplivajo, ali jih oblikujejo.

Vsaka od petih rezin kroga v svojem središču vsebuje eksponat Atraktor. To so prostorski poudarki, ki služijo orientaciji in določajo znanstvena polja v Osrednjem prostoru.

Robni kolobar v Osrednjem prostoru je namenjen začasnim razstavam v katerih se na približno obdobje dveh let predstavljajo aktualne znanstvene raziskave in dognanja. Vsebine so usmerjene v razumevanje in rešitve za trajnostnost ter ostalo aktualno znanstveno raziskovanje. 

Delitev vsebin s prikazom glavnih tematskih usmeritev in prikazom organiziranosti osrednega prostora s prikazom centralne komunikatorke v središču, temeljnih teorij fizike v srčiki kolobarja, tematskih polj z atraktorji in robnega kolobarja

Delitev vsebin s prikazom glavnih tematskih usmeritev in polj

DELOVANJE CENTRA ZNANOSTI

Predvideno je, da bo upravičenec do sredstev iz naslova evropske kohezijske politike Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pri čemer pa bo končni upravljavec »Centra znanosti« predvidoma novoustanovljeni javni zavod.

V zasledovanju preverbe najustreznejše statusno pravne oblike je ministrstvo preverilo več možnosti. Upoštevaje pravne podlage s področja stvarnega premoženja države se je kot najustreznejša izkazala ustanovitev novega javnega zavoda. Ministrstvo je tudi mnenja, da je na ta način moč zagotoviti, da infrastruktura, ki je last Republike Slovenije, preide v upravljanje izvajalcev oz. nosilcev dejavnosti, ter da je na ta način moč zagotoviti dolgoročnost in stabilnost delovanja upravljavske strukture. Pri čemer je pomembno, da ta ne bo odvisna od vsakokratnega (letno oz. nekajletno) sklepanja pogodb, koncesij, ipd. S tem bo omogočena dolgoročnejša strokovna priprava vsebin in programov, kar pa je pogoj za kvalitetno pripravo vsebin in za uspešno poslovanje.

Pri tem gre poudariti, da je predvideno, da se bo “Center znanosti” financiral v glavnini iz tržne dejavnosti (vstopnice, organizacija dogodkov, oddaj predavalnic, seminarji, trgovinica, restavracija, ipd), sredstva pa bo pridobival tudi na javnih razpisih, preko sodelovanja z gospodarstvom, preko sponzorstev, donacij in nenazadnje tudi iz integralnih sredstev Proračuna RS.

»Center znanosti« s svojim delovanjem nagovarja številne ciljne skupine. V svojem primarnem poslanstvu spodbujanja radovednosti in znanstvene ustvarjalnosti ter navduševanja za znanost in raziskovanje nagovarja otroke in mlade, ter s tem predvsem vrtce, šole in delavke in delavce v izobraževanju ter družine. Zaradi atraktivnega obiska so večja ciljna skupina tudi turistke in turisti ter organizirane skupine društev, zavodov in podjetji.

V razširjenem programu laboratorijev, fablaba, demonstracijskega središča, galerije in konferenčnega prostora so ciljne skupine, ki jih nagovarja »Center znanosti«, tudi študentke in študentje, raziskovalke in raziskovalci, profesorice in profesorji, gospodarstvo (podjetja ter mlade podjetnice in podjetniki) ter oblikovake in oblikovalci.

Poleg tega so ciljne skupine, ki so vključene v »Center znanosti« preko uporabe ali najema prostorov za promocijo lastnega delovanja in raziskav, predvsem podjetja ter javni in zasebni zavodi s področja raziskovanja, izobraževanja, gospodarstva in kulture. V programu galerije in konferenčnega prostora pa se predvideva tudi ciljne skupine strokovne javnosti.

Delovanje "Centra znanosti" - grafično so prikazane ciljne skupine (šolske skupine, strokovna javnost, podjetja) in pričakovano število obiskovalcev na leto (85000 + 23000) , število zaposlenih (50+36), odpiralni čas (8h-21h), prevozna sredstva ipd.

Delovanje "Centra znanosti"

OCENJENA VREDNOST IN FINANCIRANJE PROJEKTA

Trenutna ocena vrednosti projekta »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta«, ki izhaja iz Predinvesticijske zasnove znaša 31 mio EUR.

Ministrstvo je načrtovalo, da se bo projekt "Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta" sofinanciral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.2, kjer bodo vlaganja usmerjena v odpravo identificiranih slabosti in izkoriščanje priložnosti RR na prioritetnih področjih uporabe, kjer so izkazani tržni potenciali, in so prepoznana kot prioritetna področja v Strategiji pametne specializacije, in sicer znotraj ukrepa »Podpora projektom za razvoj in testiranje inovacij v praksi«, kjer bodo podprti demonstracijski projekti za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe. Podpora je bila predvidena predvsem projektom, ki bodo omogočali pridobitev referenc za nosilce rešitev, ter za komercializacijo predstavljenih rešitev, vključno z vzpostavitvijo potrebnih kapacitet za demonstracije rešitev, s čimer bo dan ustrezen prispevek promociji slovenske znanosti, znanja in tehnološkega razvoja ter širitvi trga za nove produkte in storitve. Vsled navedenega je bil projekt vključen v Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. 

V januarju 2022 je bila sprejeta odločitev, da projekt ne bo sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Glede na to ministrstvo spremlja potrebnost in možnost umestitve projekta tako v programe evropske kohezijske politike, kot tudi v druge možne vire financiranja. 

ČASOVNI OKVIR PROJEKTA

Kot je razvidno že iz zgornjih vrstic je ministrstvo že izvedlo številne aktivnosti, in sicer:

 • izdelava projektne dokumentacije - faze IZP, IDP in DGD so zaključene, zaključen je tudi poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah za potrebe izgradnje »Centra znanosti«. S tem pozivom je Ministrstvo vse zainteresirane povabilo k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva, in sicer z namenom pridobiti informacije o rešitvah, izdelkih, produktih oziroma drugih predlogih, ki bi pripomogli k poudarjeni funkciji demonstracijskega objekta. V letu 2023 sta bili zaključeni tudi fazi PZI gradnje in PZR gradnje, pri čemer se je vzporedno uspešno izvedla tudi recenzija obeh projektov. Koncem leta 2023 sta bili uspešno zaključeni še fazi PZI opreme in PZR opreme, s čimer se je uspešno zaključila priprava projektne dokumentacije. 
 • izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 81: Center znanosti - del (OPPN) - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je bila zaključena v maju 2021, usklajen predlog OPPN je bil potrjen na seji Mestnega sveta MOL, dne 15. 11. 2021, Odlok o OPPN 81 Center znanosti – del je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2021, dne 3. 12. 2021. Upoštevaje spremembo predpisov s področja urejanja prostora je ministrstvo skupaj z izbranim izvajalcem in v sodelovanju z MOL, po objavi Odloka o OPPN 81 Center znanosti - del pripravilo program opremljanja. Odlok o programu opremljanja je bil dne 24. 6. 2022 objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2022. Na podlagi slednjega je MOL izdal Odločbo za plačilo t. i. komunalnega prispevka.
 • izdelava investicijske dokumentacije - zaključena sta Dokument identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijska zasnova, pripravljen je osnutek Investicijskega programa.
 • priprava programa -  zaključena so programska izhodišča, ki so bila podlaga za pripravo nekaterih ključnih aktivnosti projekta (npr. Natečajne oz. programske naloge), uspešno je bilo izvedeno je javno naročilo za razvoj in konkretizacijo programa, tem in vsebin "Centra znanosti" oziroma izdelavo programskega koncepta "Centra znanosti" vključno z idejno zasnovo opreme (Portal javnih naročil). Zaključen je tudi poziv k zbiranju vsebinskih predlogov javnih raziskovalnih in javnih visokošolskih zavodov. Konec leta 2022 je bil pripravljen oz. zaključen programski koncept "Centra znanosti". V nadaljevanju je potrebno v skladu s pripravljenim programskim konceptom »Centra znanosti« pripraviti JN za končno izbiro vsebin, oblikovanje, ter pripravo projektne dokumentacije za izdelavo specifične programske opreme.

Časovni okvir izvedbe projekta je razdeljen v štiri faze, prvi dve fazi projekta sta uspešno zaključeni, medtem ko časovni okvir tretje in četrte faze projekta ter samega zaključka projekta ni znan, saj je predpogoj zagotovitev finančnih sredstev.    

Časovni okvir, ki izvedbo projekta deli na 4. faze: vsebinsko programski del (zaključen), priprava projektne in investicijske dokumentacije (zaključen), sledita še pridobitev odločbe OU in izvedba JN ter izgradnja objekta (časovni okvir ni znan).

Časovni okvir