Skoči do osrednje vsebine

Poziv raziskovalnim organizacijam k zbiranju vsebinskih predlogov za namen vzpostavitve "Centra znanosti"

Rok za prijavo je potekel.

Da bi širša javnost spoznala pomen znanosti in njenega vpliva na vsakdanje življenje, mora ta postati dostopna vsem. »Center znanosti« bo prostor, ki pojasnjuje osnovne koncepte delovanja znanosti in tudi njen širši družbeni pomen. Nudil bo možnost vzpostavitve izkustvenih programov po principu »izvedi sam« (interaktivni eksponati in raziskovanje v okviru laboratorijev) in programov s področja promocije znanosti v polju izobraževanja, kulture in gospodarstva. Obiskovalke in obiskovalce bo vzpodbujal k raziskovanju, razmišljanju in iskanju kreativnih odgovorov ter s tem prispeval k dodatni popularizaciji znanosti, raziskovanja, kreativnosti in inovativnosti prebivalstva.

Področje znanosti je tesno povezano z gospodarstvom. Gospodarstvo spodbuja številna za razvoj ključna področja, kot npr. razvoj novih tehnologij in materialov, učinkovitejšo izrabo naravnih virov, uvajanje inovativnih pristopov k izboljšanju obstoječih tehnoloških procesov, spodbujanje novih pristopov v izobraževalnih procesih in lajšanje življenja ljudi ne glede na njihove raznolike potrebe. Ena izmed ključnih nalog »Centra znanosti« je povezovanje med znanostjo in gospodarstvom ter splošno javnostjo in krepitev sinergij v inovacijskem sistemu. »Center znanosti« bo prostor, ki bo spodbujal inter- in multidisciplinarno sodelovanje in tudi nudil podporo za razvoj, testiranje in prikaz inovacij.

Številna za razvoj pomembna področja bodo v »Centru znanosti« predstavljena na način, ki bo omogočal promocijo vrhunskih dosežkov in inovativnih rešitev v Sloveniji delujočih znanstvenic in znanstvenikov ter raziskovalk in raziskovalcev, razvojnic in razvojnikov v podjetjih in družbah. Slovenski znanstveni dosežki, vrhunski tehnološki dosežki in dosežki slovenskega gospodarstva ter invencije in inovacije bodo v okviru »Centra znanosti« predstavljeni na preprost, razumljiv, privlačen in interaktiven način.

»Center znanosti« bo tako stičišče znanosti, tehnologije in kulture s tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. S prikazom znanstvenih, tehnoloških in kulturnih odkritij ter dosežkov raziskovalnih institucij in akademskih ustanov, želi »Center znanosti« navduševati nad raziskovanjem in učenjem, ponuditi nabor odgovorov in vprašanj, ki navdušujejo in prebujajo radovednost, ustvarjalnost, entuziazem in samoiniciativo, s tem pa spodbujati zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. S poudarkom na interdisciplinarnosti, odprtem povezovanju in sodelovanju ter razvoju in dopolnjevanju vsebin, »Center znanosti« vzpostavlja inteligentne, inovativne, interdisciplinarne, interaktivne (4IN) načine učenja, idej, ustvarjanja, povezovanja in raziskovanja.

Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev infrastrukture, t. i. »Centra znanosti«, ki bo že sama po sebi predstavljala tehnično-tehnološko demonstracijski objekt in bo hkrati prostor za izvajanje različnih programov s področja promocije in komunikacije znanosti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom.

Ključni nameni, ki jih mora načrtovani projekt doseči, so:

  • da bo s svojim delovanjem pripomogel k promociji, popularizaciji in komunikaciji znanosti. Obiskovalkam in obiskovalcem bo omogočal preživljanje prostega časa v stiku z znanostjo, spodbujal radovednost in skušal približati ter vzpostaviti osnovno infrastrukturo za iskanje odgovorov na njihova raziskovalna vprašanja;
  • da bo naslavljal temeljna znanstvena vprašanja in jih povezoval z znanstvenim raziskovanjem ter razvojem za reševanje aktualnih izzivov trajnostnega delovanja danes in v prihodnosti;
  • da bo predstavljal dosežke slovenske znanosti, jo mednarodno promoviral, utrjeval povezave ter gradil svojo prepoznavnost ter prepoznavnost slovenskih znanstvenic in znanstvenikov v svetu;
  • da bo vzvod za širjenje inovacijske in tehniške kulture med prebivalstvom. S popularizacijo znanosti, tehnologij, inovacij se pričakuje večje zanimanje mladih za visokošolski študij ter pozneje za raziskovalno delo na eni strani oz. za inovacijsko gospodarstvo na drugi strani. Okrepile se bodo raziskovalne dejavnosti, spodbujal se bo prenos inovacij in znanja v gospodarsko sfero in iz nje. Obenem je to priložnost za nove oblike vseživljenjskega učenja;
  • da bo prostor medgeneracijskega in interdisciplinarnega dialoga, v katerem se bodo srečevali filozof in znanstvenica, podjetnica in učitelj, umetnik in otrok;
  • da bo prostor povezovanja umetnosti, ustvarjalnosti, radovednosti, raziskovanja in znanosti. Polje umetnosti in ustvarjalnosti prikazuje znanost in družbene izzive na svojevrsten, mestoma tudi provokativen način. Ta spodbudi h kritični presoji, razmišljanju in postavljanju vprašanj izven ozkega polja in razumevanja znanosti. Povezovanje med področji bo tako pripomoglo k različnim pogledom, preizpraševanju znanosti in iskanju odgovorov na družbene izzive;
  • da bo ne eni strani omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter ponudil prve tržne reference nosilkam in nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v okolje izven raziskovalnih in razvojno usmerjenih inštitucij. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve, prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju uporabe invencij in inovacij;
  • da bo kot demonstracijski objekt prikazovalnik tehnoloških rešitev, inovacij in trajnostnih rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva.

Pri zasledovanju zgoraj opisanih ciljev in namenov je ključno ustrezno oblikovanje programskega koncepta Centra znanosti. V ta namen je Ministrstvo že oddalo javno naročilo, katerega predmet je »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin “Centra znanosti” oziroma izdelava programskega koncepta “Centra znanosti” vključno z idejno zasnovo opreme”«, in pri katerem sodelujejo znanstvenice in znanstveniki in strokovnjakinje in strokovnjaki iz različnih področji znanosti, gospodarstva izobraževanje in kulture. Temeljna usmeritev »Centra znanosti« je »trajnostna prihodnost«. 

Pomembno vlogo v »Centru znanosti« bodo imele tudi raziskovalne organizacije. Zato je pomembno, da se s svojimi vsebinskimi predlogi vključijo v sooblikovanje »Centra znanosti« že v času priprave projekta. V ta namen je Ministrstvo s prvim pozivom pozvalo k zbiranju vsebinskih predlogov javne raziskovalne in javne visokošolske zavode, z drugim pozivom pa je razširilo krog naslovnikov in vabi vse raziskovalne organizacije, da se s svojimi vsebinskimi predlogi vključite v sooblikovanje »Centra znanosti« že v času priprave projekta. 

Skladno z navedenim vas vljudno vabimo k pregledu celotnega poziva, v katerem je podrobneje predstavljen projekt "Center znanosti" z vsebinskimi usmeritvami, ter k oddaji obrazca z informacijami o vaših predlogih. 

Znanost je osnovno gibalo napredka družbe. Krepitev razumevanja pomena in vloge znanosti kot ključne podstati družbe je zato eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov Slovenije. Z namenom promocije in popularizacije znanosti v Republiki Sloveniji ter s ciljema spodbuditi zanimanje za znanost ter povečati vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) vzpostaviti primerno znanstveno in izobraževalno infrastrukturo, katere delovno ime je »Center znanosti«. S ciljem sooblikovanja "Centra znanosti" Ministrstvo vabi raziskovalne organizacije k predložitvi vsebinskih predlogov za namen vzpostavitve "Centra znanosti".

Izbrana arhitekturna rešitev "Centra znanosti"

Izbrana arhitekturna rešitev "Centra znanosti" | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Celotno besedilo poziva in prijavni obrazec

Obvestilo o prispelih predlogih

Ministrstvo je na podlagi javnega naročila, katerega predmet je bil »Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin “Centra znanosti” oziroma izdelava programskega koncepta “Centra znanosti” vključno z idejno zasnovo opreme” oddalo pripravo programskega koncepta izvajalcu Zavodu 404 s podizvajalci. Več kot 40 strokovnjakov z različnih področji je tako pripravilo konkretne vsebine, ki so predlagane za umestitev v program prvega obdobja delovanja »Centra znanosti« - predstavitvena brošura predloga programskega koncepta.

Vsled zgoraj navedenega in z namenom, da predlog vsebin predstavlja širši skupni programski koncept »Centra znanosti« je Ministrstvo, skupaj z izdelovalci programskega koncepta, povabilo vse raziskovalne organizacije k predložitvi vsebinskih predlogov s področja dela posamezne organizacije za predstavitev oz. vključitev v »Center znanosti«.

Na poziv je prispelo 173 predlogov, ki jih je Ministrstvo skupaj z izdelovalci programskega koncepta pregledalo in jih, upoštevaje merila, razvrstilo v dva seznama – v seznam predlogov za ožji izbor ter seznam predlogov za širši izbor – oba seznama sta vključena v priloženo excel datoteko.

V ožjem izboru vsebinskih predlogov raziskovalnih organizacij so zbrani tisti predlogi, ki so bili prepoznani kot vsebinsko ustrezni za umestitev v program že v prvem obdobju delovanja “Centra znanosti«. Predlogi vsebinsko ustrezajo predlagani programski shemi in kuratorskemu konceptu. Nekateri predlogi so zelo primerni za aktivnosti laboratorijev ali FabLaba, drugi so bolj primerni za pripravo eksponatov za Osrednji prostor.

V kolikor se po presoji posamezni predlogi raziskovalnih organizacij niso uvrstili v ožji izbor, so le ti umeščeni v širši izbor. To pomeni, da so vsi prispeli predlogi primerni, vendar so tisti v širšem izboru manj primerni za umestitev v vsebine v prvem obdobju delovanja “Centra znanosti” oz., ti ne ustrezajo toliko oz. dovolj programski shemi ter kuratorskemu konceptu. Kljub temu menimo, da so predlogi v širšem izboru potencialno zanimivi za umestitev v program “Centra znanosti«.

Nujno je poudariti, da v trenutni fazi projekta podrobnejša konkretizacija eksponatov ni smiselna, saj gre še vedno za koncept in je sama končna izbira vsebin in izdelava eksponatov odvisna od mnogih okoliščin. Tako nabor ni dokončen in bo v prihodnosti izbira vsebin in izvedba eksponatov ponovno predmet presoje ter usklajevanj med »programsko skupino«, predlagatelji vsebin, izdelovalci in oblikovalci eksponatov.

Vsem raziskovalnim organizacijam se iskreno zahvaljujemo za odličen odziv in navdihujoče vsebinske predloge.