GOV.SI

GovDER - GOVernment Deep Energy Renovation

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (kratica: GovDER) in sicer za tehnično pomoč ELENA (TP ELENA

Predstavitev projekta

S projektom GovDER se pričakuje skrajšanje časa priprave, predvsem pa povečanje kakovosti dokumentacije, kar bistveno skrajša proces pregleda, usklajevanja in potrjevanja projektov v kasnejši fazi podeljevanja nepovratnih sredstev v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V okviru TP ELENA so predmet sofinanciranja storitve za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo javnih stavb, in sicer:

  • izdelava razširjenega energetskega pregleda,
  • izdelava investicijske dokumentacije,
  • izdelava projektne dokumentacije,
  • druge svetovalne storitve, ki so v povezavi s CEPS.

Skupina ELENA

Ministrstvo za infrastrukturo bo za ta namen v okviru Projektne enote – Pisarne za energetsko prenovo stavb s pozivi pozival potencialne koristnike sredstev in vodil celoten postopek verifikacije in odobritve  sredstev TP ELENA.