Skoči do osrednje vsebine

Za področje prometa je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 na voljo 410 mio EUR EU sredstev, in sicer za:

 • železniško infrastrukturo 198 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 158 mio EUR iz Kohezijskega sklada za nadgradnjo železniške proge Maribor – Šentilj in izgradnjo 2. tira Divača-Koper ter 40 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko;
 • cestno infrastrukturo skupaj 63,5 mio EUR Kohezijskega sklada za izgradnjo avtoceste A4: Draženci – Gruškovje in 68,4 mio EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj za del 3. razvojne osi (južni del - obvoznica Novo mesto), izgradnjo prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti ter izgradnjo obvoznice Krško na odseku stari krški most do krožišča pri TC Krško;
 • razvoj pomorstva in pristaniške infrastrukture 1,5 mio EUR Kohezijskega sklada za Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju;
 • trajnostno mobilnost je skupaj na razpolago 80,44 mio EUR evropskih sredstev za vzpodbujanje prehoda na bolj trajnostne prometne načine v urbanih območjih, in sicer:
  • 29,4 mio EUR v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (21 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 8,4 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada) namenjenih mestnim občinam za projekte vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), projekte za razvoj kolesarske infrastrukture, projekte infrastrukture za pešce, projekte na področju infrastrukture za javni mestni potniški promet (JPP) in projekte za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Skupaj je bilo izbranih 49 projektov v 11 mestnih občinah, od tega je že potrjenih 20 projektov v 9 mestnih občinah, ostali so še v fazi priprave.
  • 23 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je namenjenih projektom izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije, ki se potrjujejo preko neposredne potrditve operacij.
  • 26 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada je bilo namenjenih javnim razpisom za izdelavo Celostnih prometnih strategij občin, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, sistemov P+R ter izvedbi mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti. Skupno je potrjenih 177 projektov, ki so že izvedeni ali so v izvajanju.

Projekti

 • Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna - AC priključek Celje vzhod, katerega investicijska vrednost znaša 4,35 milijonov evrov in bo v višini 2,8 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izdelave projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi – Južna obvoznica Slovenj Gradec, katerega investicijska vrednost znaša 0,83 milijonov evrov in bo v višini 0,59 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 25. novembra 2019 izdala odločitev o podpori za projekt izgradnje »Obvoznica Kidričevo«, katerega investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov in bo v višini 6,67 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. oktobra 2017 izdala odločitev o podpori projekta izgradnje »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 14,3 milijona evra, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 8,7 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 8. novembra 2017 izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Namen projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 3,4 milijona evrov, od tega bo 2,9 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.

 • Projekt izgradnje »Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju«, katerega investicijska vrednost znaša 2,25 milijona evra je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 1,56 milijonov evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

 • Projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86 milijona evrov, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je v višini 5,12 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Evropska komisija je 4. julija 2016 odobrila sofinanciranje v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta je znašala dobrih 176,7 milijonov evrov.

Iskalnik