Skoči do osrednje vsebine

Razvojno-raziskovalni projekt »Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov – MASPREM«

Projekt MASPREM se izvaja od leta 2011. Projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje (URSZR), izvajalec projekta pa je Geološki zavod Slovenije.

V okviru razvojno-raziskovalnega projekta (MASPREM, MASPREM 2, MASPREM 3, MASPREM 4) je bil vzpostavljen sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov, ki opozarja, da bo/je v primeru presežnih mejnih vrednosti padavin na določenih območjih, povečana nevarnost proženja zemeljskih plazov. Sistem zgodnjega opozarjanja MASPREM je uspešno postavljen in je od septembra 2013 operativen. Tovrsten sistem je treba ves čas dopolnjevati, saj se vhodni podatki močno spreminjajo v prostoru in času. Prav tako se nenehno spreminja tudi informacijsko okolje ter s tem posledično tudi zahteve sistema MASPREM, ki ga je potrebno nastalim spremembam ustrezno prilagoditi, posodabljati in nadgrajevati potrebam.

MASPREM

Trajanje 2011 – 2013

Osrednji cilj razvojno-raziskovalnega projekta »Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov – MASPREM je bil vzpostavitev sistema za opozarjanje na pretečo nevarnost zemeljskih plazov. Namen projekta je bila izdelava dinamičnega modela, ki preko javne spletne aplikacije napoveduje, katera območja so ob (ne)primernih vremenskih razmerah izpostavljena nevarnosti proženja zemeljskih plazov. Rezultat napovedi je prikazan s pomočjo spletne aplikacije (e-Plaz) za zgodnje opozarjanje na nevarnost proženja zemeljskih plazov.

MASPREM 2

Trajanje maj 2015 – oktober 2016

Projekt se je nadaljeval leta 2015 z naslovom »Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov – MASPREM 2«. V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: priprava popisnih obrazcev za plazove in erozijo v elektronski obliki, nadgradnja spletne aplikacije MASPREM, izboljšava in nadgradnja prikaza modela za končnega uporabnika, izdelava dinamičnega modela na nivoju občine, nadgradnja modula za dinamično modeliranje napovedi izpostavljenosti prebivalcev in objektov na izvornih območjih zemeljskih plazov, kalibracija modela z meteorološkimi modeli napovedi, določanje sprožilnih količin padavin za posamezne inženirsko-geološke enote, vizualizacija rezultatov modela izpostavljenosti za končnega uporabnika in prenos v GIS UJME, zbiranje podatkov o plazovih (občine, URSZR), še posebno ob večjih padavinskih dogodkih, terenska verifikacija sproženih zemeljskih plazov po Sloveniji, analiza in verifikacija ujemanja napovedane povečane nevarnosti proženja zemeljskih plazov z dejanskimi sproženimi plazovi, izpostavitev/vključitev novih modelov z različnimi padavinskimi scenariji v sistem MASPREM in organizacija in izvedba usposabljanj za predstavnike občin in pristojne organe CZ.

MASPREM 3

Trajanje maj 2017 – oktober 2018

Glavni namen razvojno-raziskovalnega projekta »Nadgradnje sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov v RS – MASPREM 3« je bila izpopolnitev spletne aplikacije e Plaz, določitev vplivnih predhodnih padavin, prilagoditev prikaza napovedi na nivoju občine, vzpostavitev »nadzornega sistema«, ki bo omogočal pregled in primerjavo dnevnih izračunov napovedi, vzpostavitev protokolov in potrditev obrazca, usposabljanje uporabnikov in udeležba na dogodkih URSZR, vključitev infiltracije, površinskega odtoka in vlažnosti tal, zbiranje podatkov o plazovih (občine, URSZR), še posebno ob večjih padavinskih dogodkih ter njihova verifikacija, kalibracija modelov z meteorološkimi modeli napovedi, analiza in verifikacija, uporaba novih vrednosti mejnih sprožilnih količin padavin, kodiranje novih izračunov in vzdrževanje sistema MASPREM.

MASPREM 4

Trajanje projekta maj 2019 – november 2020

V okviru razvojno-raziskovalnega projekta »Nadgradnja sistema zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov – MASPREM 4«, so bile izvedene naslednje aktivnosti: nadgradnja in povezljivost spletne aplikacije e-Plaz s spletnima aplikacijama AJDA in SPIN, analiza in verifikacija sproženih plazov z izračunano modelirano napovedjo verjetnosti proženja plazov, pregled potencialnih pilotnih območij, empirična določitev sprožilnih količin padavin na lokalnem nivoju za izbrana pilotna območja, priprava pravilnika za vzpostavitev dežurne službe na Geološkem zavodu Slovenije, nadgradnja »nadzornega sistema«, ki omogoča pregled in primerjavo dnevnih izračunov napovedi s podatki, pridobljenimi na izbranih pilotnih območjih, zbiranje podatkov o plazovih (občine, URSZR), še posebno ob večjih padavinskih dogodkih ter njihova verifikacija, statistična obdelava in vrednotenje zbranih podatkov podatkovne zbirke e-Plaz in prikaz podatkov v obliki preglednic in grafikonov, vzpostavljen je bil koncept spletne aplikacije e-Plaz s prostorskim pregledom vnesenih podatkov na pilotnem primeru, vzdrževanje sistema e-Plaz, organizacija in izvedba usposabljanj za uporabnike spletne aplikacije e-Plaz in predstavitev projekta MASPREM širši javnosti, posodobitev in nadgradnja dinamičnega modela z novimi sprožilnimi količinami padavin za nivo Slovenije in za 14 občin, vzpostavitev dinamičnega izračunavanja v sistemu MASPREM za nove sprožilne količine padavin na lokalni ravni za izbrana pilotna območja, priprava vsebin in programa izobraževanja za usposabljanja s področja varstva pred naravnimi nesrečami (zemeljski plazovi) za pripadnike CZ in pristojne službe znotraj URSZR, kodiranje novih izračunov in vzdrževanje sistema MASPREM.

MASPREM 5

Trajanje julij 2021 – november 2022

V procesu izvajanja je nadaljevanje projekta »Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov v RS – MASPREM 5.

V okviru predlaganega projekta so predvideni sledeči sklopi dela:

  • nadgradnja spletne aplikacije e-Plaz, (avtomatski zajem parcel preko karte, prenos aplikacije e-Plaz na strežniško okolje URSZR),
  • nadaljevanje aktivnosti k uradni potrditvi obrazca za popis plazov s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter prilagoditev obrazca zahtevam MOP,
  • priprava spletnega servisa, za prenos in sprotno posodabljanje podatkov o plazovih, ki bo prilagojen GIS URSZR,
  • analiza in validacija ter nadgradnja dinamičnega modela (na osnovi obnovljenih podnebnih scenarijev se za celotno Slovenijo izdela ocena vpliva podnebnih sprememb na pojav zemeljskih plazov),
  • proučitev in prilagoditev načina prikaza napovedi in harmonizacijo stopenj z ARSO meteoalarmom,
  • vzpostavitev dinamičnega modela na lokalnem nivoju za določena pilotna območja in za 15 izbranih občin,
  • izpopolnitev sistema MASPREM in njegovo vzdrževanje (posodobitev sprožilnih količin padavin, preverjanje možnosti vključitve podatkov o vlažnosti tal na osnovi satelitskih posnetkov, nadgradnja sistema MASPREM za lokalni nivo z vključitvijo avtomatskega sistema za opazovanje, ki je razvit za spremljanje plazov v zaledju Koroške Bele),
  • vključevanje strokovne službe Geološkega zavoda Slovenije v izobraževalni proces zaščite, reševanja in pomoči (priprava gradiva, izdelava predloga kako vsebino usposabljanj vključiti v načrt zaščite in reševanja, udeležba na usposabljanjih),
  • vzpostavitev protokola glede obveščanja s strani Centra za obveščanje Republike Slovenije o pretečih nevarnostih proženja plazov (način, čas in oblika opozoril za potrebe obveščanja),

namestitev in vzpostavitev nadzornega orodja SCADA v Regijski center za obveščanje Kranj – opozorilni sistem na plazovih Čikla in Urbas v zaledju Koroške Bele –namestitev aplikacije in usposabljanje operaterjev.

Končna poročila