Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 87 00

E-naslov: is.vog@srit.pg

Odgovorna oseba: mag. Andreja But, glavna inšpektorica

Datum prve objave kataloga: 10. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 17. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=66

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Tržni inšpektorat je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki mu določajo način dela in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem delu uporabljajo zakone in podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja potrošniških kreditov, uporabe slovenskega jezika. Obširno področje njegovega delovanja predstavlja tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih.

Na Tržnem inšpektoratu delo poteka na sedežu ter na 8 notranjih organizacijskih (območnih) enotah, ki se nahajajo v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Območna enota Brežice - Novo mesto
Anže Jenko, vodja
Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto
07 394 21 90
is.vog@srit.pg

Območna enota Celje
Franc Plavčak, vodja
Kidričeva ulica 24B, 3000 Celje
03 425 27 40
is.vog@srit.pg

Območna enota Dravograd - Maribor
Marcel Brvar, vodja
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
02 238 09 30
is.vog@srit.pg

Območna enota Koper - Postojna
Primož Perne, vodja
Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna
05 721 29 10
is.vog@srit.pg

Območna enota Kranj
Matjaž Gašperlin, vodja
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 231 93 34
is.vog@srit.pg

Območna enota Ljubljana
Dejan Ciringer, vodja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 420 48 00
is.vog@srit.pg

Območna enota Murska Sobota
Toni Žitek, vodja
Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
02 512 49 30
is.vog@srit.pg

Območna enota Nova Gorica
Karmen Velikonja, vodja
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
05 331 18 90
is.vog@srit.pg

Sektor za splošni nadzor
Mateja Zdešar, vodja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Sektor za tehnično področje nadzora
mag. Janez Novak, vodja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Služba za splošne zadeve
Mateja Kranjc Štefanec, vodja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Avtorska in sorodne pravice
Cene blaga in storitev
Dajanje proizvodov na trg
Davčno potrjevanje računov
Društva in zadruge
Državni simboli
Elektronske in digitalne storitve
Enake možnosti in diskriminacija
Gospodarske družbe
Gostinstvo
Gradbeni proizvodi
Javna raba slovenščine
Nebančni potrošniški krediti
Nepremičninsko posredovanje
Notranji trg
Obrtne dejavnosti
Oglaševanje in prodaja alkohola
Označevanje, oglaševanje in prodaja tobaka in povezanih izdelkov
Pogrebna in pokopališka dejavnost
Poštne storitve
Preprečevanje dela na črno
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Prodaja pirotehničnih izdelkov
Splošna varnost proizvodov
Trgovina
Turizem
Učinkovita raba energije
Varstvo okolja
Varstvo potrošnikov
Drugo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Na uradne ure se lahko naročite po elektronski pošti na gp.tirs@gov.si oziroma v poslovnem času po telefonu 01 280 87 00. Pri naročanju navedite želeni termin in območno enoto, na kateri bi se radi zglasili.

Uradne ure po telefonu 01 280 87 15.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisnik o inšpekcijskem pregledu,
 • upravna odločba,
 • odločba o prekršku.

Katalogi informacij javnega značaja