Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 87 00

E-naslov: is.vog@srit.pg

Datum prve objave kataloga: 10. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 7. 1. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=66

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Kratek opis delovnega področja

Tržni inšpektorat je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki mu določajo način dela in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem delu uporabljajo zakone in podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja potrošniških kreditov, uporabe slovenskega jezika. Obširno področje njegovega delovanja predstavlja tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih.

Na Tržnem inšpektoratu delo poteka na sedežu ter na 8 notranjih organizacijskih enotah (območnih enotah), ki se nahajajo v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni.

Seznam notranjih organizacijskih enot

Tržni inšpektorat ima svoje območne enote na 8 lokacijah po vsej Sloveniji:

 • Območna enota Brežice-Novo mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto, T: 07/ 394-2190, E: novomesto.tirs@gov.si, vodja enote: Romana Strnad
 • Območna enota Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje, T: 03/ 425-2740, E: celje.tirs@gov.si, vodja enote: Peter Krempuš
 • Območna enota Dravograd-Maribor, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, T: 02/ 238-0930, 02/ 238-0931, E: maribor.tirs@gov.si, vodja enote: Jaroslav Kamnik
 • Območna enota Koper-Postojna, Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna, T: 05/ 721-2910, E: postojna.tirs@gov.si, vodja enote: Urban Kodrič
 • Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, T: 04/ 231-9334, E: kranj.tirs@gov.si, vodja enote: Milena Gatej
 • Območna enota Ljubljana, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, T: 01/ 420-4800, E: ljubljana.tirs@gov.si, vodja enote: Mirana Omerzu
 • Območna enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, T: 02/ 512-4930, E: murskasobota.tirs@gov.si, vodja enote: Darja Koren
 • Območna enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, T: 05/ 331-1890, E: novagorica.tirs@gov.si, vodja enote: Karmen Velikonja

Organigram

Notranje organizacijske enote

Območna enota Brežice - Novo mesto
Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto
07 394 21 90
is.vog@srit.otsemovon

Območna enota Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
03 425 27 40
is.vog@srit.ejlec

Območna enota Dravograd - Maribor
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
02 238 09 30
is.vog@srit.robiram

Območna enota Koper - Postojna
Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna
05 721 29 10
is.vog@srit.anjotsop

Območna enota Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 231 93 34
is.vog@srit.jnark

Območna enota Ljubljana
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 420 48 00
is.vog@srit.anajlbujl

Območna enota Murska Sobota
Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
02 512 49 30
is.vog@srit.atobosaksrum

Območna enota Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
05 331 18 90
is.vog@srit.acirogavon

Sektor za splošni nadzor
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Sektor za tehnično področje nadzora
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Služba za splošne zadeve
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 280 87 00
is.vog@srit.pg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Avtorska in sorodne pravice
Cene blaga in storitev
Dajanje proizvodov na trg
Davčno potrjevanje računov
Društva in zadruge
Državni simboli
Enake možnosti in diskriminacija
Gospodarske družbe
Gostinstvo
Gradbeni proizvodi
Interventni ukrepi zaradi epidemije COVID-19
Javna raba slovenščine
Nebančni potrošniški krediti
Nepremičninsko posredovanje
Notranji trg
Obrtne dejavnosti
Oglaševanje in prodaja alkohola
Označevanje, oglaševanje in prodaja tobaka in povezanih izdelkov
Pogrebna in pokopališka dejavnost
Poštne storitve
Preprečevanje dela na črno
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Prodaja pirotehničnih izdelkov
Splošna varnost proizvodov
Trgovina
Turizem
Učinkovita raba energije
Varstvo okolja
Varstvo potrošnikov
Video, avdio in elektronske storitve
Drugo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 11.00
 • Sreda 09.00 - 11.00

Uradne ure po telefonu
01 280 87 15
zagotavljamo ves poslovni čas.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisnik o inšpekcijskem pregledu,
 • upravna odločba,
 • odločba o prekršku.

Katalogi informacij javnega značaja