Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za splošne zadeve izvajamo naloge na področjih kadrovskih in finančnih zadev, informatike ter pisarniškega poslovanja. Pripravljamo tudi različna gradiva, poročila in evidence s področij službe ter načrtujemo in skupaj z notranjimi in zunanjimi izvajalci izvajamo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za vse zaposlene inšpektorata.

Na kadrovskem področju pripravljamo spremembe in dopolnitve akta o notranji organizaciji delovnih mest in druge akte, vezane na pogodbe o zaposlitvi, izvajamo postopke zaposlovanja, pripravljamo različna navodila in obvestila s kadrovskega področja ter obdelujemo podatke, potrebne za obračun plač.

Na finančnem področju skrbimo za pripravo in izvrševanje proračuna, pripravljamo in izvajamo postopke s področja javnih naročil, koordiniramo letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, pripravljamo analize in poročila s finančnega področja ter podatke v zvezi s stvarnim premoženjem in poslovnimi prostori. Poleg tega evidentiramo plačila glob, sodnih taks in drugih terjatev ter pripravljamo podatke za izterjavo neplačanih terjatev.

S področja informacijske tehnologije pripravljamo načrte nabave računalniške in podobne opreme, navodila za uporabo informacijske tehnologije, nudimo pomoč zaposlenim pri uporabi te tehnologije in objavljamo vsebine s področja tržnega inšpektorata na spletnih straneh.

Na področju pisarniškega poslovanja izvajamo naloge pisarniškega poslovanja za sedež inšpektorata ter v sodelovanju z glavnimi pisarnami območnih enot urejamo dokumentarno in arhivsko gradivo.