Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Naslov: Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 20 00

E-naslov: is.vog@zezm.pg

Odgovorna oseba: Tanja Fajon, ministrica

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 19. 9. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3745

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na podlagi 41. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB4, s spremembami in dopolnitvami) Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, vključno z usklajevanjem in uveljavljanjem ter zaščito gospodarskih interesov države v tujini, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem mednarodnih pogodb, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, evropskih zadev ter usklajevanja stališč in sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za evropske zadeve
mag. Anžej Frangeš, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
01 478 66 43
is.vog@zezm.pg

Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
dr. Slobodan Šešum, generalni direktor
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 66 42
is.vog@zezm.ajicamolpid-aksradopsog

Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov
dr. Marko Rakovec, generalni direktor
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 22 90
is.vog@zezm.pg

Direktorat za multilateralno sodelovanje
Sanja Štiglic, generalna direktorica
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 21 02
is.vog@zezm.pg

Direktorat za politične zadeve
mag. Mateja Norčič Štamcar, generalna direktorica
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 21 20
is.vog@zezm.pg

Direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Edvin Skrt, generalni direktor
Gregorčičeva ulica 25a, 1000 Ljubljana
01 478 21 71
is.vog@zezm.pg

Kabinet ministrice
Aleš Balut, vodja kabineta
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 23 35
is.vog@zezm.pg

Sekretariat
mag. Renata Cvelbar Bek, generalna sekretarka
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
01 478 22 10
is.vog@zzm.tairaterkes

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Gregor Pelicon

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakoni
Podzakonski akti
Deklaracije

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena Zakona o potnih listinah  (ZPLD-1, Ur.l. RS, št. 29/2011-UPB4): a) lahko državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev; b) diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve; c) potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Cene potnih listin so določene v Pravilniku o določitvi cene obrazcev potnih listin (Ur.l. RS, št. 65/13, s spremembami in dopolnitvami).
 • Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, št. 64/11-UPB2) o podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje.
 • Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2, Ur.l. RS, št. 45/2014-UPB1, s spremembami in dopolnitvami) vizume izdajajo diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini in v primerih, določenih v drugem odstavku 20. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Vizumske informacije
 • Na podlagi 62. in 62.a člena Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1, Ur.l. RS, št. 113/03 – UPB1, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici (Ur.l. RS, št. 58/2005, 75/2009) ministrstvo za zunanje zadeve izdaja diplomatske, konzularne in službene izkaznice.
 • Na podlagi 1. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP, Ur.l. RS, št. 64/01) in Pravilnika o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Ur.l. RS, št. 7/02) ministrstvo za zunanje zadeve overja javne listine, izdane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: domače listine), ki so namenjene za uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo uporabljene, zahteva njihova overitev, in če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. 

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure po telefonu so med poslovnim časom ministrstva.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Kaj naj naredim, preden odpotujem v tujino?

Kam lahko potujem z veljavno osebno izkaznico?

Katere dokumente priznavajo države članice Sveta Evrope za gibanje oseb pri prečkanju meja med državami članicami Sveta Evrope? (Konvencija SE, št. 25)

Kaj lahko diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije naredi za vas?

Česa diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije ne more storiti za vas?

Kaj naredim, če v državi ni diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije?

Kaj naj naredim, če izgubim potni list?

Ali začetek izdaje novih biometričnih potnih listov vpliva na pogoje potovanja državljanov Republike Slovenije v ZDA?

Kaj pomeni elektronska registracija pred potovanjem v ZDA (ESTA)?

Kaj pomeni nova uredba Evropske komisije, s katero se omejuje tekočine, ki jih lahko potniki prenesejo mimo kontrolnih točk na letalo?


Katalogi informacij javnega značaja