Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Naslov: Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 47 78

E-naslov: is.vog@viu.pg

Odgovorna oseba: dr. Uroš Svete, direktor

Datum prve objave kataloga: 10. 3. 2021

Datum zadnje spremembe: 27. 1. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=2851

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba. Njegovo osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti. URSIV je z obveščanjem vlade in Sveta za nacionalno varnost (SNAV) o stanju povečane ogroženosti zaradi verjetnosti realizacije kritičnega incidenta ali kibernetskega napada umeščen v sistem nacionalne varnosti.

URSIV v ta namen povezuje deležnike v nacionalnem sistemu informacijske varnosti in na strateški ravni koordinira operativne zmogljivosti v sistemu. Posebno pozornost posveča zavezancem po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV) iz skupine izvajalcev bistvenih storitev na področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja, iz skupine ponudnikov digitalnih storitev in iz skupine organov državne uprave.

URSIV izvaja naloge enotne kontaktne točke za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja z ustreznimi organi drugih držav članic EU in z evropsko mrežo skupin CSIRT ter druge naloge mednarodnega sodelovanja. Z lastno inšpekcijsko službo izvaja nadzor nad izvajanjem ZInfV.

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Kory Golob

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Strategije in programi

Strategije
Strategije in programi

Analize in raziskave

Analize
Analize in raziskave

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • vodenje upravnega postopka na podlagi četrtega odstavka 21. člena in četrtega odstavka 22. člena  Zakona o informacijski varnosti
 • vodenje prekrškovnega postopka
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost
Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacije, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat, se nahajajo na spletnem mestu Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Informacije se nahajajo na strani:


Katalogi informacij javnega značaja