Skoči do osrednje vsebine

Sklep o Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Rok za prijavo je potekel.

Predmet nacionalnega razpisa

Predmet nacionalnega razpisa so posamezne vrste zdravstvenih storitev za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 10. 8. 2021 do 15:00 ure.

Ponudba je pravočasna, če prispe na naslov Ministrstvo za zdravje Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v Glavno pisarno (vložišče) 10.8.2021 do 15.00 ure. Pravočasne ponudbe so samo tiste, ki jih Ministrstvo za zdravje prejme do navedene ure, ne glede na to, ali so posredovane po pošti ali predložene osebno. Prepozno predloženo ponudbo bo Ministrstvo za zdravje izločilo in jo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnilo ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudniki morajo ponudbe oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti na sprednji strani jasno označena  z napisom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – NACIONALNI RAZPIS ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO ZDRAVSTVENIH STORITEV«. Na ovojnici mora biti označen polni naziv in naslov ponudnika. Če ovojnica ni označena na navedeni način ali če pri odpiranju ponudb ni možno preveriti, ali so zaprte tako, kot so bili predane, Ministrstvo za zdravje ne prevzeme nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte ponudbe zaradi nepravilno označene ovojnice bo Ministrstvo za zdravje izločilo iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije in obveščanja

Morebitna vprašanja v zvezi s pripravo ponudb se pošljejo na e-naslov nc.mz@gov.si. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo najkasneje v roku 3 dni in vprašanja ter odgovore objavilo na tej spletni strani. Vprašanja se lahko pošljejo najkasneje do 6. 8. 2021 do 12. ure.