Skoči do osrednje vsebine

Razpisi Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - Promet 2023

Rok za prijavo je potekel.

Cilj razpisov je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k povečanju trajnosti vseevropskega prometnega omrežja TEN-T in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij iz prometa za 90 % do leta 2050.

Razpisi pokrivajo jedrno in celovito omrežje TEN-T na naslednjih področjih:

 • železnice,
 • celinske plovne poti,
 • pomorska pristanišča in pristanišča na celinskih plovnih poteh,
 • varnost cestnega prometa,
 • železniško-cestni terminali,
 • multimodalne logistične platforme,
 • multimodalna potniška vozlišča,
 • pametne in interoperabilne aplikacije za prevoz,
 • varna in zanesljiva mobilnost,
 • odpornost infrastrukture.

Predvideno trajanje za izvedbo projektov, ki vključujejo samo študije, je največ tri leta. Za projekte, kjer se izvajajo dela, je predvideno trajanje največ pet let. V obeh primerih datum zaključka projekta ne sme biti poznejši od 31. 12. 2028.

Informacije o tem, kako se prijaviti na razpis in kje najti več informacij, so na voljo na uradni spletni strani razpisa (v angleškem jeziku). Tam bodo prijavitelji našli vse potrebne smernice, obrazce in navodila za pripravo in oddajo svojih predlogov, ki jih morajo predložiti elektronsko preko sistema elektronske oddaje predlogov na portalu za financiranje in razpise Evropske komisije. Prijave se oddajo v angleškem jeziku.

 • Predstavitve IPE info dan 2023

  24. novembra 2023 je potekal nacionalni informativni dogodek, namenjen predstavitvi razpisov IPE Promet 2023. Tu so objavljene predstavitve govorcev.
  Brošure, publikacije

Sklopi razpisa

Razpisi so razdeljeni v več sklopov in se financirajo iz dveh ovojnic. Splošna ovojnica je namenjen vsem državam članicam, kohezijska ovojnica pa le kohezijskim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji. 

Projekti na jedrnem omrežju TEN-T:

 1. COREGEN (Splošna ovojnica - 2,69 milijarde evrov):  ceste, železniško-cestni terminali in večnamenske logistične platforme, pristanišča, železnice.

 2. CORECOEN (Kohezijska ovojnica - 2,8 milijarde evrov): ceste, železniško-cestni terminali in večnamenske logistične platforme, pristanišča, železnice v kohezijskih državah članicah.

Projekti na celovitem omrežju TEN-T:

 1. COMPGEN (Splošna ovojnica - 250 milijonov evrov): ceste, železniško-cestni terminali in večnamenske logistične platforme, pristanišča, železnice.  

 2. COMPCOEN (Kohezijska ovojnica - 350 milijonov evrov): ceste, železniško-cestni terminali in večnamenske logistične platforme, pristanišča, železnice v kohezijskih državah članicah.

Pametna in interoperabilna mobilnost:

 1. SIMOBGEN (Splošna ovojnica - 400 milijonov evrov): odstranjevanje ovir za interoperabilnost, razvoj pametnih rešitev za mobilnost (SESAR, ITS, VTMIS, RIS...), razvoj novih tehnologij. 

 2. SIMOBCOEN (Kohezijska ovojnica - 150 milijonov evrov): projekti uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) v kohezijskih državah članicah.

Trajnostna in multimodalna mobilnost:

 1. SUSTMOBGEN (Splošna ovojnica - 100 milijonov evrov): študije za večnamenska potniška vozlišča in pomorske avtoceste. 

Varna in zanesljiva mobilnost: 

 1. SEFEMOBGEN (Splošna ovojnica - 100 milijonov evrov): izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zagotavljanje varnih parkirišč in prilagajanje prometne infrastrukture na zunanjih mejah EU. 

 2. SAFEMOBCOEN (Kohezijska ovojnica - 150 milijonov evrov): izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zagotavljanje varnih parkirišč in varnih rešitev za mobilnost, vključno z ukrepi za zmanjšanje nesreč in izboljšanje splošne varnosti v cestnem prometu v kohezijskih državah članicah.

Kdo se lahko prijavi?

 • Ena ali več držav članic;
 • z dovoljenjem držav članic, kjer se projekt izvaja tudi mednarodne organizacije, javni ali zasebni organi, ustanovljeni v državi članici EU.

Postopek oddaje vloge

Program IPE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje - CINEA. Vlagatelji morajo oddati svoj predlog v elektronski obliki prek elektronskega sistema predložitev prijav za financiranje in razpise in sicer najkasneje do 17.00 po srednjeevropskem času. Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije, z obveznimi prilogami, ki so podrobna proračunska tabela, poročila o dejavnostih v lanskem letu, seznam ključnih projektov za zadnja 4 leta in časovnica projekta/gantogram ter s strani nacionalnih organov potrjeni obrazci.

Za pravočasno pridobitev soglasja Ministrstva za infrastrukturo je potrebno popolne prijavne obrazce oddati v pristojni direktorat in Finančnemu sektorju – Oddelek za evropska sredstva, najkasneje en mesec pred rokom za oddajo vlog na Evropsko komisijo, torej do 30. 12. 2023.

Ministrstvo za infrastrukturo po prejemu prijavnih obrazcev le te pregleda z vsebinskega in administrativnega vidika in po potrebi svetuje prijavitelju glede morebitnih pomanjkljivosti vloge in predlaga izboljšave. CINEA sprejema samo vloge, za katere je zadevna država članica izkazala podporo, zato vloge brez soglasja države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se ne upoštevajo pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Ministrstvo za infrastrukturo podpira tiste projekte, ki so skladni z nacionalnimi in evropskimi strategijami na področju prometa. Opozarjamo, da predmetno soglasje države članice ne potrjuje kakovosti vloge.

Informacija o nameri za oddajo vloge

Ministrstvo za infrastrukturo ponuja potencialnim prijaviteljem možnost sestanka z namenom razjasnitve morebitnih vprašanj in ovir glede prijave projektov. Priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE Promet 2023. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge in ne prejudicira podatkov v končni vlogi.

 • Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:

  - ime projekta,
  - upravičence in ostale udeležence,
  - ozadje in namen,
  - prioriteto razpisa,
  - navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.
  Obrazci, prijavnice