Skoči do osrednje vsebine

Razpis Evropske komisije - Instrument za povezovanje Evrope - promet 2021

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je 16. septembra 2021 objavila razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet v višini 7 milijard evrov za projekte, namenjene novi, nadgrajeni in izboljšani evropski prometni infrastrukturi.

Večina projektov, financiranih v okviru tega razpisa bo pripomogla k povečanju trajnosti evropskega prometnega omrežja TEN-T, s čimer bo EU na poti k izpolnitvi cilja Evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij v prometu za 90 % do leta 2050.

Kateri projekti so upravičeni do financiranja?

Evropska komisija želi z razpisom podpreti projekte za učinkovit in povezan več-modalen transportni sistem na omrežju TEN-T tako za potniški kot za tovorni promet.

5,175 milijard evrov bo namenjenih sledečim prioritetam razpisa:

  • infrastrukturni projekti na jedrnem in celovitem omrežju TEN-T (železnice, celinske plovne poti, pomorska in celinska pristanišča, ceste, železniško-cestni terminali in multimodalne logistične platforme),
  • pametne aplikacije za transport (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itd.),
  • prometna interoperabilnost,
  • morske avtoceste,
  • multimodalna potniška vozlišča,
  • zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa,
  • varna in varovana parkirišča,
  • cestna varnost,
  • izboljšanje odpornosti prometne infrastrukture, zlasti na podnebne spremembe in naravne nesreče ter
  • prilagoditev prometne infrastrukture za namene nadzora zunanjih meja Unije.

1,575 milijard evrov bo namenjenih infrastrukturi alternativnih goriv (vključno z infrastrukturo za hitro polnjenje električne energije in polnjenje z vodikom na cestnem omrežju TEN-T). Ta sredstva se bodo dodeljevala preko posebnega instrumenta »Alternative Fuel Infrastructure Facility«, kjer bo na voljo več rokov za oddajo vloge, ki bodo enakomerno razporejeni do leta 2023.

330 milijonov evrov bo namenjenih prilagoditvi omrežja TEN-T dvojni civilno-vojaški uporabi (t. i. vojaška mobilnost).

Predhodno posredovanje popolnih prijav na Ministrstvo za infrastrukturo je nujno potrebno, kajti CINEA sprejema samo vloge, ki jih je zadevna država članica pregledala in potrdila. Pregleda in potrditve prijave ne moremo zaključiti, če ne razpolagamo z ustrezno dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vloge brez potrdila države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa in se zato ne bodo upoštevale pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za infrastrukturo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

  Informacija o nameri za oddajo vloge

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da nam čim prej pošljete predhodno informacijo o nameri za oddajo vloge in kratek opis projekta na Finančni sektor, Oddelek za evropska sredstva, s pripisom IPE 2021. Predložitev opisa projekta je prostovoljna in je namenjena temu, da lahko vlagateljem svetujemo pri pripravi vloge in ne prejudicira podatkov v končni vlogi.

Opis projekta (največ 1 stran velikosti A4) naj vsebuje naslednje:
- ime projekta,
- upravičence,
- ozadje in namen,
- prioriteto razpisa,
- navedbo predvidenih upravičenih stroškov, zneska zaprošene pomoči in stopnje podpore.

Rezultati razpisa

Na razpisu je bilo prijaviteljem iz Slovenije potrjenih skupno pet projektov v skupni vrednosti 97,37 milijonov evrov, od tega trije železniški, katerih upravičenec je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenija za infrastrukturo, in sicer:

-       Ureditev nivojskih križanj na sedmih postajah (Ljubljana - Zidani Most – Šentilj) za namen uvedbe daljinskega vodenja železniškega prometa (34 milijonov evrov EU sredstev),

-       Nadgradnja železniške postaje Jesenice (56,56 milijonov evrov EU sredstev) in

-       Nadgradnja železniške postaje Sežana v okviru projekta nadgradnje železniške proge Trst - Divača – faza izdelave projektne dokumentacije (1,64 milijonov evrov EU sredstev).

V sklopu varnih in varovanih parkirišč je bil na razpisu EK uspešen projekt Luke Koper Varno in varovano parkirišče (4,9 milijonov evrov EU sredstev). Uspešen pa je bil tudi projektni predlog podjetja Pipistrel v okviru konzorcija s področja letalstva (0,2 milijonov evrov EU sredstev).